Як влаштована Національна асоціація адвокатів України?

Національна асоціація адвокатів України (далі — НААУ) є юридичною особою та діє через організацій-ні форми адвокатського самоврядування, передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Установчим документом Національної асоціації адвокатів України є Статут, затверджений в оновленій редакції Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 р. (частини 3, 5 статті 45 Закону).

З’їзд адвокатів України – вищий орган адвокатського само-врядування, до складу якого входять делегати, які обираються конференціями адвокатів регіонів відносною більшістю голосів делегатів, що беруть участь у конференції.

Рада адвокатів України – у період між З’їздами адвокатів України виконує функції вищого органу адвокатського само-врядування. Склад Ради адвокатів України – 30 членів: по од-ному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону та голова і два заступника голови, які обираються шляхом голосування на З’їзді адвокатів України.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – колегіальний орган, завданням якого є розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. ВКДКА підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України та Раді адвокатів України. Склад ВКДКА – 30 членів: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів регіону, голова і два заступника голови, які обираються шляхом голосування на З’їзді адвокатів України.

Вища ревізійна комісія адвокатури – орган, який утворено і діє для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Національної асоціації адвокатів України, її органів, рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, кваліфікацій-но-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої кваліфікацій-но-дисциплінарної комісії адвокатури, діяльністю ревізійних комісій адвокатів регіонів. ВРКА підконтрольна і підзвітна З’їзду адвокатів України. Склад: голова та члени ВРКА обираються З’їздом адвокатів України строком на 5 років. Кількість членів ВРКА визначається на З’їзді адвокатів України.

Конференція адвокатів – вищий орган адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі. Конференцію складають адвокати, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві і Севастополі, та відомості про яких внесено до Єдиного реєстру адвокатів України.

Рада адвокатів регіону – орган, який у період між конференціями адвокатів регіону виконує функції самоврядування у регіоні. Рада адвокатів регіону підконтрольна і підзвітна Конференції адвокатів регіону. Голова та члени Ради адвокатів регіону обираються на конференції адвокатів регіону.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури – орган, який утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів. КДКА підконтрольна і підзвітна Конференції адвокатів регіону. Голова та члени КДКА обираються конференцією адвокатів регіону.

Ревізійна комісія адвокатів регіону – орган, який утворюється і діє для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради адвокатів регіону та кваліфікацій-но-дисциплінарної комісії адвокатури. РКАР підконтрольна і підзвітна конференції адвокатів регіону. Голова та члени РКАР обираються Конференцією адвокатів регіону.

Звіт про діяльність НААУ за 2020 за посиланням: https://bit.ly/3gYbdQI