Міністерство юстиції затвердило Правила професійної етики нотаріусів України

Наказ “Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України” зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 07 червня 2021 р. за N759/36381.

ПРАВИЛА професійної етики нотаріусів України

I. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено відповідно до статей 21, 5 Закону України “Про нотаріат” і визначають основні принципи та вимоги до професійної етики нотаріуса, морально-етичні стандарти поведінки, якими нотаріус повинен керуватися у відносинах з державними органами, фізичними та юридичними особами, іншими нотаріусами, Нотаріальною палатою України при здійсненні ним своїх професійних обов’язків.

2. Правила є обов’язковими для нотаріусів, а також поширюються на їх помічників, консультантів державних нотаріальних контор та нотаріальних архівів.

Порушення Правил тягне за собою відповідальність, визначену Законом України “Про нотаріат”, Статутом Нотаріальної палати України та цими Правилами.

II. Основні принципи професійної етики нотаріусів

1. Принципи професійної етики нотаріуса – норма поведінки нотаріуса у суспільстві та у спілкуванні при здійсненні професійної діяльності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, іншими нотаріусами, професійним об’єднанням нотаріусів, органами влади тощо.

2. Професійна етика нотаріуса України ґрунтується на принципах:

публічності;

незалежності та неупередженості;

законності;

доступності;

безпосередності;

нотаріальної таємниці та конфіденційності;

чесності;

сумлінності;

поваги до професії.

III. Вимоги до нотаріуса при здійсненні нотаріальної діяльності

1. Нотаріус повинен виконувати свої обов’язки згідно з принесеною присягою, захищати інтереси людини, суспільства і держави, дотримуватися вимог закону і завжди берегти чистоту високого звання нотаріуса.

2. Нотаріус має сприяти утвердженню в суспільстві верховенства права, довіри до закону і справедливості.

3. Нотаріус повинен діяти гідно і утримуватися від використання методів або прийняття поглядів, які можуть негативно вплинути на репутацію професії чи здатність нотаріуса обслуговувати суспільні інтереси.

4. Нотаріус як фахівець у галузі права повинен уникати у відносинах з Міністерством юстиції України, Нотаріальною палатою дій або бездіяльності, спрямованих на зловживання своїми процесуальними правами.

5. Нотаріус зобов’язаний забезпечити належний рівень своєї професійної компетентності шляхом постійного підвищення якості та доступності вчинюваних ним нотаріальних дій, інших послуг правового характеру, які входять до сфери його діяльності або виконання яких покладено на нього законом.

6. Нотаріус повинен постійно прагнути засвоювати сучасні знання для реалізації професії. Він завжди повинен бути поінформований про новації у сфері професійної діяльності і підтримувати необхідний рівень знань.

7. Нотаріус повинен бути самостійним у своїй професійній діяльності.

8. Нотаріус при здійсненні професійної діяльності повинен дотримуватися заповідей, заявлених на пленарному засіданні 89 Міжнародного конгресу Латинського Нотаріату в Мексиці в 1965 році.

IV. Публічність професійної діяльності

Нотаріус здійснює незалежну професійну діяльність в межах делегованих йому державою повноважень.

Публічність нотаріальної діяльності полягає у вчиненні нотаріусом нотаріальних дій та надання правової допомоги в межах делегованих йому державою повноважень.

Публічне визнання вчинених нотаріусом нотаріальних дій надає їм особливої доказової та виконавчої сили на майбутнє та не потребує додаткових доказів, крім визнання таких дій недійсними у судовому порядку.

V. Незалежність та неупередженість

1. Нотаріус зобов’язаний бути неупередженим при вчиненні нотаріальних дій.

Незалежність нотаріуса під час здійснення професійної діяльності передбачає його свободу від будь-якого стороннього впливу чи тиску, неправомірного втручання у його діяльність.

Нотаріус не має вчиняти дію, яка може поставити під загрозу незалежність, неупередженість, об’єктивність здійснення нотаріальної діяльності.

2. Нотаріус зобов’язаний уникати будь-якого незаконного впливу на його професійну діяльність, протистояти тиску, бути принциповим у виконанні своїх професійних обов’язків та відстоюванні професійних прав, їх ефективному використанні в інтересах учасників правовідносин.

3. Нотаріус зобов’язаний не допускати у своїй професійній діяльності компромісів, які негативно можуть вплинути на його професійний імідж.

4. Нотаріус повинен уникати впливу на сторони та їх дискримінації.

5. Нотаріус не повинен допускати можливості впливу особистих інтересів, інтересів заінтересованих осіб на виконання ним своїх професійних обов’язків.

6. Нотаріус зобов’язаний запобігати виникненню конфлікту інтересів, а в разі його виникнення вжити заходів врегулювання.

VI. Законність

У своїй діяльності нотаріус зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства права та законності, застосовувати всі свої знання і професійну майстерність для належної охорони і захисту прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

VII. Доступність

1. Нотаріус повинен продемонструвати розумну доступність за зверненням заінтересованих осіб та повідомити особу, яка звернулася, у разі неможливості надати відповідь на звернення протягом розумного строку.

2. Нотаріус повинен в повному обсязі надати особі, яка звернулася, пояснення, необхідні для розуміння та оцінки наданих ним професійних послуг.

3. Нотаріус повинен надати інформацію про розмір всіх платежів, пов’язаних із вчиненою нотаріальною дією, на запит особи.

4. Нотаріус має інформувати особу, яка звернулася до нього, про вартість своїх послуг. Розмір плати визначається за умови встановлення повного переліку необхідних документів та дій. У разі якщо нотаріус передбачає перевищення вартості своїх послуг він зобов’язаний повідомити про це особу.

5. Нотаріус зобов’язаний забезпечити доступність інформації про діяльність нотаріату у межах і порядку, встановлених законами України.

VIII. Безпосередність

Безпосередність здійснення нотаріальної діяльності передбачає виключно особисте спілкування з особою, яка звернулася за консультацією та/або наданням правової допомоги, та власноручне підписання вчиненої нотаріусом нотаріальної дії з використанням лише власної гербової печатки.

Передача повноважень, які належать виключно до компетенції нотаріуса, є порушенням правил професійної етики та тягне за собою відповідальність, передбачену цими Правилами.

IX. Нотаріальна таємниця та конфіденційність

1. Розголошення відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, заборонено, окрім випадків, установлених Законом України “Про нотаріат”.

2. Нотаріус повинен уникати розмов стосовно особи, яка до нього звернулася за наданням консультації та/або правової допомоги, а також вчиненої відносно неї нотаріальної дії.

3. Нотаріус не повинен використовувати конфіденційну інформацію у спосіб, що може зашкодити особі, яка до нього звернулася, або для отримання прямої чи непрямої вигоди для себе чи іншої особи.

4. Нотаріус повинен попереджати сторони договору про недопущення використання та розголошення конфіденційної інформації третім особам.

5. Нотаріусу заборонено надавати третім особам доступ до особистого ключа та пароль для використання його кваліфікованого електронного підпису або інший аналогічний засіб його ідентифікації.

Особистий ключ кваліфікованого електронного підпису необхідно зберігати в таємниці.

6. Нотаріус зобов’язаний забезпечити дотримання конфіденційності та нотаріальної таємниці його помічниками (консультантами державної нотаріальної контори, архіву), іншими працівниками.

7. Нотаріус зобов’язаний забезпечити такі умови зберігання документів, що знаходяться в його розпорядженні і містять відомості, що становлять нотаріальну таємницю, які унеможливлюють доступ до них сторонніх осіб без його відома.

8. Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.

X. Чесність

1. Нотаріус повинен дотримуватися найсуворіших правил справедливості, об’єктивності та чесності.

2. Нотаріус не повинен хибно представляти власну компетенцію або ефективність професійних послуг.

3. Нотаріус інформує особу, яка звернулася до нього, про перелік необхідних документів для вчинення нотаріальної дії з метою забезпечення її законності та достовірності.

4. Нотаріус не повинен використовувати для власних цілей грошові суми, цінні папери чи документи, прийняті ним на зберігання, вилучені під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна померлих осіб. Зокрема, він не повинен інвестувати їх на свій розсуд.

5. Нотаріус у своїй діяльності не повинен вдаватися до омани, погроз, шантажу, підкупу, використовувати складне матеріальне чи особисте становище осіб для досягнення своїх професійних чи особистих цілей.

XI. Сумлінність

1. Нотаріус має постійно працювати над вдосконаленням своїх знань і підвищенням свого професійного рівня.

2. Нотаріус зобов’язаний надавати правову допомогу фізичним та юридичним особам компетентно і добросовісно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування.

3. Нотаріус повинен забезпечувати необхідний рівень компетентності своїх помічників (консультантів державної нотаріальної контори, архіву), працівників.

4. При виконанні нотаріусом своїх професійних обов’язків не допускається:

безпідставне порушення встановленого режиму роботи, вимог до приміщення і технічного оснащення робочого місця нотаріуса (нотаріальної контори);

необґрунтована відмова від виїзду до осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством;

відсутність на робочому місці без поважних причин;

передача функцій щодо вчинення нотаріальних дій своїм працівникам;

здійснення прийому відвідувачів, перебуваючи у нетверезому стані, паління під час прийому чи будь-яких проявів неповажного ставлення до осіб, з якими нотаріусові доводиться взаємодіяти в процесі своєї професійної діяльності.

5. Нотаріус зобов’язаний безпосередньо у найкоротші строки усувати наслідки порушення ним правил сумлінної поведінки, у тому числі вживати заходів зі залагодження конфлікту та відновлення суспільної довіри.

XII. Повага до професії

1. Своєю діяльністю і поведінкою нотаріус повинен стверджувати повагу до нотаріальної професії та спільноти, її сутності і призначення, сприяти збереженню та підвищенню її престижу.

Дбаючи про престиж своєї професії, нотаріус має забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводитися гідно, стримано, тактовно, зберігати самоконтроль і витримку, мати пристойний зовнішній вигляд.

2. Нотаріус не повинен вчиняти дії, спрямовані на обмеження прав особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, а також професійних прав нотаріуса, незалежності нотаріальної професії.

3. Своєю діяльністю та поведінкою нотаріус зобов’язаний сприяти підвищенню позитивної суспільної думки про професію нотаріуса, брати участь у розвитку правових відносин у суспільстві в межах наданих йому повноважень.

XIII. Діяльність, несумісна з професією нотаріуса

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, а також діяльності у професійному самоврядуванні нотаріусів.

XIV. Дії, що принижують професійну гідність нотаріуса

1. Нотаріус зобов’язаний гідно виконувати свої професійні обов’язки.

2. Діями нотаріуса, які принижують професійну гідність, є:

наполегливе і неодноразове пропонування своїх професійних послуг;

надання юридичної допомоги шляхом шахрайських або інших незаконних дій;

вчинення або участь у вчиненні незаконних дій;

використання для особистих цілей грошей, цінних паперів, прийнятих на зберігання або вилучених під час вжиття заходів щодо охорони спадкового майна померлих громадян;

домовленість з іншими особами про розподіл або передачу коштів, одержаних за вчинення нотаріальних дій;

самостійне або за допомогою третіх осіб створення умов, в яких особи, щодо яких вчиняється нотаріальна дія, не мають вибору умов, місця вчинення, вартості необхідної їм нотаріальної дії.

XV. Морально-етична поведінка нотаріуса

Нотаріус як особа, наділена довірою і відповідальністю перед державою і суспільством, зобов’язаний:

дотримуватися норм етики та моралі;

уникати виникнення конфліктних ситуацій з особами, які звернулись за вчиненням нотаріальних дій, та колегами. У разі виникнення конфліктних ситуацій вирішувати їх за допомогою переговорів із залученням Нотаріальної палати України;

утримуватися від будь-яких дій (пияцтво, наркоманія, аморальна поведінка тощо), здатних негативно вплинути на здійснення професійних обов’язків нотаріуса та принизити професійну гідність.

XVI. Відносини нотаріуса з особами, які до нього звернулися

1. Нотаріус зобов’язаний поважати право особи, щодо якої або за дорученням якої вчиняється нотаріальна дія, знайомитися з усіма необхідними документами, поданими для її вчинення.

2. Нотаріус зобов’язаний:

діяти як неупереджений радник, сумлінно і чесно, утримуватися від втручання в особисті справи осіб з питань, що виходять за межі його професії та не пов’язані з характером їхнього звернення;

визнавати право особи консультуватися з питань вчинення нотаріальних дій в іншого нотаріуса чи іншої компетентної особи;

утримуватися від виконання своїх обов’язків за умов чи обставин, що можуть загрожувати їх якості;

встановлювати довірливі взаємовідносини з особою, що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, проявляти терпіння (витримку), ввічливість та тактовність у відносинах з тими, з ким він взаємодіє в межах професійного та особистого кола спілкування, не допускаючи вияву неуважного ставлення до людей та їхніх законних інтересів, а також дотримуватися культури мови, поведінки, зовнішнього вигляду;

не піддаватися тиску третіх осіб, впливу політичної кон’юнктури, суворо дотримуватися вимог законодавства та не порушувати законних інтересів осіб, які до нього звернулися;

з повагою ставитися до загальноприйнятих моральних цінностей і особистих переконань осіб, які до нього звертаються, враховуючи законні інтереси особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії;

надавати особі, яка до нього звернулася, пояснення, необхідні для правильного розуміння та оцінки вчинюваної ним нотаріальної дії;

інформувати особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, про природу дій, що вчинятимуться, можливі правові наслідки, а також особливості, властиві вчинюваній нотаріальній дії, та обсяг дій, проведення яких є необхідним;

інформувати особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, про розмір всіх пов’язаних із вчиненням нотаріальної дії платежів.

3. Нотаріус повинен поважати право особи, яка потребує вчинення нотаріальної дії, на вільний вибір нотаріуса.

4. Здійснення нотаріальної діяльності декількох нотаріусів в одній нотаріальній конторі не повинно перешкоджати вільному вибору нотаріуса особою, яка потребує вчинення нотаріальної дії, і буде можливим тільки тоді, коли це право буде гарантовано в тому приміщенні.

5. Нотаріус вчиняє нотаріальну дію за зверненням особи, яка її потребує, за винятком тих випадків, коли він зобов’язаний відмовити у вчиненні такої нотаріальної дії відповідно до закону.

XVII. Відносини нотаріуса з іншими нотаріусами та Нотаріальною палатою України

1. Нотаріус повинен ставитися до колег по професії з повагою та доброзичливістю, спрямованою на співробітництво.

2. Нотаріус зобов’язаний дотримуватися положень Закону України “Про нотаріат”, Статуту Нотаріальної палати України, цих Правил, а також виконувати рішення органів Нотаріальної палати України як органу професійного самоврядування, прийняті відповідно до їх повноважень.

3. У відносинах з Нотаріальною палатою України та її відділеннями нотаріус зобов’язаний:

особисто відвідувати загальні збори відділень Нотаріальної палати України, а також заходи, що проводяться ними або Нотаріальною палатою України;

з’являтися на запрошення президента, віце-президента, голів комісій Нотаріальної палати України, а також голів відділень Нотаріальної палати України для розгляду питань, пов’язаних з виконанням професійних та членських обов’язків нотаріуса.

4. Нотаріус повинен своєчасно і достовірно відповідати на запити та звернення своїх колег, що стосуються нотаріальної діяльності.

5. Нотаріус повинен надавати допомогу і передавати професійний досвід молодим колегам у рамках корпоративної і професійної солідарності, турботи про престиж професії й усього нотаріального співтовариства.

6. Нотаріус у своїх відносинах з колегами і нотаріальним співтовариством не повинен, характеризуючи свою кваліфікацію, занижувати професійну гідність і авторитет колег, дискредитувати інших нотаріусів.

7. Нотаріус не повинен перешкоджати роботі інших нотаріусів.

8. Забороняється недобросовісна конкуренція між нотаріусами.

Недобросовісною конкуренцією є дії або бездіяльність нотаріуса, спрямовані на перешкоджання вчиненню іншим нотаріусом нотаріальної дії, наданню послуг правового характеру або виконанню покладених законом повноважень у сфері державної реєстрації, а також створення конкурентних умов в оплаті.

Проявами недобросовісної конкуренції між нотаріусами вважається:

ненадання іншому нотаріусу відомостей, інформації або документів, необхідних для вчинення нотаріальної дії, що перешкоджає нотаріальній діяльності;

примушування осіб користуватися своїми послугами;

укладання будь-яких договорів з юридичними та/або фізичними особами з наданням їм переваг щодо черговості прийому, режиму роботи чи інших преференцій;

одержання або виплата будь-яких винагород чи комісійних особам, пов’язаним з виконанням професійного обов’язку нотаріуса.

XVIII. Обмеження та обов’язки, пов’язані з рекламою

1. Нотаріус у будь-який спосіб не займається або не допускає рекламу, яка спрямована на приваблення осіб, які потребують вчинення нотаріальних дій, є хибною або може вводити в оману.

2. У публічних зверненнях або будь-яких інших інформаційних засобах нотаріуси повинні не допускати особистої реклами з порушенням цих Правил.

3. Нотаріусом щодо своєї професійної діяльності може надаватися інформація про:

його професійну і академічну кваліфікацію;

місце здійснення нотаріальної діяльності, режим роботи;

телефонні номери і адресу електронної пошти;

навчальні заклади, де нотаріус навчався, отриману ним освіту та підвищення кваліфікації;

вчені та інші звання, нагороди, вчені праці, інші академічні заслуги і професійні досягнення нотаріуса;

його членство в спілках, асоціаціях, участь у роботі їхніх органів;

стаж роботи нотаріусом;

іноземні мови, якими він володіє;

зміну робочого місця нотаріуса або місцезнаходження нотаріальної контори;

порядок вчинення певних видів нотаріальних дій та інші питання, пов’язані з виконанням повноважень, визначених законодавством, проєктів документів, власну правову позицію з того чи іншого питання, положення чинного законодавства.

4. Вивіски, вказівники, що розташовані біля входу в будівлі, де розміщене робоче місце нотаріуса, нотаріальна контора, повинні відповідати вимогам, встановленим Міністерством юстиції України.

5. Нотаріус не повинен подавати інформацію у формі пропаганди діяльності нотаріуса, спрямованої на отримання прибутку, через засоби масової інформації, телебачення, соціальні мережі, мережу Інтернет, відео, листівки, рекламні буклети, оголошення, дисконтні картки, плакати тощо.

6. Нотаріус не може надавати інформацію, що стосується оціночних характеристик нотаріуса, відгуків інших осіб про роботу нотаріуса, порівнянь з іншими нотаріусами та їхньої критики.

7. Виступ нотаріуса в засобах масової інформації від імені Нотаріальної палати України чи її відділення здійснюється за попереднім погодженням з президентом Нотаріальної палати України або головою відповідного відділення Нотаріальної палати України.

8. Нотаріус має право самостійно виступати на телебаченні, надавати інформацію в засобах масової інформації щодо порядку та підстав вчинення нотаріальних дій та інших повноважень згідно з чинним законодавством, виступати в дискусіях, пов’язаних із захистом гідності, честі та ділової репутації нотаріусів.

XIX. Відповідальність за порушення цих Правил

1. За невиконання або порушення цих Правил до нотаріуса застосовується один з таких заходів стягнення:

зауваження;

попередження;

направлення Нотаріальною палатою України подання на розгляд Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю у зв’язку з порушенням нотаріусом цих Правил.

2. Порядок застосування заходів стягнення за порушення цих Правил встановлюється Нотаріальною палатою України.