Органи контролю в товаристві як дієвий інструмент захисту бізнесу: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему: “Органи контролю в товаристві як дієвий інструмент захисту бізнесу” Надія Тарасова – адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор. Лектор розповіла про органи контролю в товаристві, ревізійну комісію, аудиторів, аудиторський комітет, внутрішній аудит та обговорила судові практики.

Законопроект про акціонерні товариства

Корпоративний договір – за яким акціонери товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Стороною корпоративного договору також може бути саме товариство та треті особи. Сторони корпоративного договору можуть обрати право договору, за умови дотримання положень Закону України “Про міжнародне приватне право”.

Корпоративний секретар – обов’язково для суспільників та ПрАТ більше 1000 акціонерів.

Радник з корпоративних прав – юридична особа /дослідження, рекомендації, консультації щодо корпоративних прав/ – положення до Закону про цінні папери та фондовий ринок”

В останній редакції не було можливості проводити загальні збори акціонерів шляхом опитування. В законопроекті пропонується або очне засідання або в електронній формі.

У цьому законопроекті немає обов’язку обирати ревізійну комісію або ревізора.

Це може бути пов’язано із застарілим впливом ревізійної комісії на діяльність товариств.

Наразі, поточне законодавство дозволяє утворювати інші органи або залучати аудитора і перевіряти. Не обов’язково мати ревізійну комісію або ревізора.

Введено облік часток ТОВ в системі Центрального депозитарію цінних паперів (питання рейдерства)

Закон України про акціонерні товариства

Розділ XIV

Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства

Хто може перевіряти?

 • Ревізійна комісія /Ревізор
 • Аудитор /Аудиторська фірма
 • Внутрішній аудитор

Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Згадок про ревізійну комісію в Законі про ТОВ та ТДВ немає.

Є стаття 28, яка каже, що органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

І стаття 41, в якій прописано, що аудит фінансової звітності товариства проводиться на вимогу учасників.

Ревізійної комісії та внутрішнього аудитора немає, проте це не означає, що товариство не може в себе обрати ревізійну комісію або призначити внутрішнього аудитора. Це повинно бути відображено у статуті. Як це можна відобразити?

В статуті варто прописати, що у випадку обрання ревізійної комісії або ревізора, вона буде здійснювати наступну діяльність. Або повноваження, кількісний склад, порядок діяльності, звітність буде відображена в положенні про ревізійну комісію або ревізора, що має бути затверджено загальними зборами учасників.

Якщо в статуті не буде прописано жодного слова про ревізійну комісію, ревізора або додаткові органи, він може бути не зареєстрований.

В акціонерному товаристві ревізійна комісія або ревізор може обиратися, але не обов’язково.

В АТ Загальними Зборами для перевірки фінансово-господарської діяльності товариства:

 • ПрАТ до 100 акціонерів – ревізійна комісія/ревізор,
 • ПрАТ більше 100 акціонерів – ревізійна комісія.

Виключна компетенція Загальних Зборів Акціонерів:

 • внесення змін до статуту товариства;
 • затвердження положень про ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
 • обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 • затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
 • прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту
 • виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
 • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та/або статутом товариства.

Ревізійна комісія/ревізор для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності, обирається на визначений строк: до 5 років.

Чи варто обирати на такий строк? Як правила обирають на 3 роки. Якщо буде потреба, строк можна буде подовжити.

Хто не може бути членом ревізійної комісії?

 • 1) член наглядової ради;
 • 2) член виконавчого органу;
 • 3) корпоративний секретар;
 • 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 • 5) члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства, так як це класичний варіант запобігання конфлікту інтересів.

Не можливо розповідати про органи контролю без аудиту. Закон “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” заміняє Закон “Про аудиторську діяльність”.

Аудит фінансової звітності – аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта, який подає фінансову звітність з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.

Аудит поділяється на 2 види:

 • обов’язковий,
 • Ініціативний.

Великі підприємства зобов’язані створити аудиторський комітет або покласти відповідні функції на ревізійну комісію або наглядову раду, що створюється відповідно до законодавства.

Інші підприємства, які належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес, можуть покласти функції аудиторського комітету на окремий підрозділ органу управління або на наглядовий орган.

Внутрішній аудит товариства – це незалежна діяльність з перевірки та оцінки роботи суб’єкта господарювання в його інтересах.

Мета внутрішнього аудиту — допомогти членам суб’єкта господарювання ефективно виконувати свої функції.

Функції внутрішнього аудиту:

 • перевірки достовірності бухгалтерської звітності, дотримання правил ведення бухгалтерського обліку;
 • перевірка та оцінка достовірності податкової звітності, дотримання вимог ведення податкового обліку;
 • перевірка дотримання вимог законів, стандартів, інструкцій;
 • перевірка оцінки ефективності управління ризиками (ревізійна комісія немає ніякого відношення до ризиків);
 • перевірка виконання вимог договорів;
 • оцінка ефективності роботи менеджменту в області оцінки ризиків, внутрішнього контролю;
 • оцінка ефективності комунікацій і процесів в товаристві (маркетинг, менеджмент,
 • фінанси);
 • оцінка ефективності корпоративного управління;
 • участь у внутрішніх розслідуваннях (шахрайство, фрод, зловживання);
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності.

Зовнішній аудит – керуються міжнародними аудиторськими стандартами.

Внутрішній аудит – керуються міжнародними стандартами та стандартами МІністерства фінансів.