Органи контролю в товаристві як дієвий інструмент захисту бізнесу: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Органи контролю в товаристві як дієвий інструмент захисту бізнесу”, Надія Тарасова, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна, розповіла про органи контролю в акціонерних товариствах та товариствах з обмеженою та додатковою відповідальністю.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» розділ XIV, перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства здійснює:

 • Ревізійна комісія /Ревізор
 • Аудитор /Аудиторська фірма

Потрібно звернути увагу, що внутрішній аудит не є органом контролю в товаристві. Органами контролю в акціонерному товаристві є ревізійна комісія, ревізор може обиратись, але не обов’язково.

В АТ загальними зборами для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства створюється:

 • ПрАТ до 100 акціонерів ревізійна комісія(ревізор)
 • ПрАТ більше 100 акціонерів тільки ревізійна комісія

В Статуті АТ можна передбачити вимоги щодо:

 • обрання кількісного складу ревізійної комісії, як правило 3 особи
 • порядку діяльності,
 • повноважень (компетенції)

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» компетенція загальних зборів акціонерів полягає в наступному:

 • внесення змін до статуту товариства;
 • затвердження положень про ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них
 • обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
 • затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора)
 • прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора)
 • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом товариства.

Щодо ревізійної комісії, то вона обирається для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності на визначений строк до 5 років. Але краще прописувати в Статуті, що ревізійна комісія виконує свої обов’язки до обрання нового складу.

Щодо кандидатів в члени ревізійної комісії (ревізор), то вони повинні дати письмову згоду згідно форми, що затверджена внутрішніми документами товариства.

Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором):

 1. член наглядової ради
 2. член виконавчого органу
 3. корпоративний секретар
 4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності
 5. члени інших органів товариства

Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право:

 • вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів,
 • бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу,
 • брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом про АТ, статутом або внутрішніми положеннями товариства.

Ревізійна комісія (ревізор) зобов’язана вимагати скликання загальних зборів у випадку, якщо існує загроза матеріальним інтересам товариства або якщо були виявлені зловживання з боку посадових осіб товариства.

Відповідно до ст.2 Закону про АТ, посадовими особами органів акціонерного товариства є фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства.

В Законі України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у ст. 28 зазначено, що органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Аудит фінансової звітності товариства проводиться на вимогу учасників (ст. 41). Про органи контролю мова не йде, і це означає, що вони не обов’язкові. Але, якщо виникне потреба у їх створенні, то в Статуті товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю можна прописати, що загальні збори мають право створити додаткові органи своїм рішенням, і бажано, щоб це рішення було одностайним.

Якщо в ТОВ вирішено створити ревізійну комісію, то в Статуті потрібно вказати що:

 • • Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснюється ревізійною комісією (ревізором). Директор не може бути членом ревізійної комісії.
 • • Ревізійна комісія (ревізор) утворюється (обирається) зборами учасників.
 • • Кількість членів ревізійної комісії встановлюється рішенням загальних зборів. учасників.
 • • Перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором) за дорученням зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства. Ревізійна комісія (ревізор) вправі вимагати від посадових осіб товариства подання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
 • • Ревізійна комісія (ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок зборам учасників.
 • • Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок по річних звітах та балансах.
 • • Ревізійна комісія (ревізор) має право ставити питання про скликання позачергових зборів учасників, в разі виявлення зловживання посадовими особами.

Відповідно до ст. 42 Закону про ТОВ, посадовими особами товариства є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом:

 • фінансовий директор,
 • головний бухгалтер,
 • члени ревізійної комісії,
 • керівник служби внутрішнього аудиту.