Щодо права акредитованої організації колективного управління на звернення до суду від власного імені за захистом прав власників об’єктів авторського права та/або суміжних прав

Організація колективного управління має право на звернення до суду з позовом про стягнення збитків у вигляді упущеної вигоди лише для захисту майнових прав власників об’єктів авторського права та/або суміжних прав та виключно від імені цих правовласників

КГС ВС розглянув справу за позовом Громадської спілки “Українська ліга авторських та суміжних прав” (далі — Спілка) до Приватного акціонерного товариства “Акта” (далі — ПАТ “Акта”) про стягнення збитків (упущеної вигоди) внаслідок використання фонограм та зафіксованих у них виконань музичних творів (об’єктів суміжних прав) без дозволу правовласника.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Станом на дату звернення з позовом у цій справі Спілка є акредитованою організацією колективного управління у сфері розширеного колективного управління “право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою”.

Позивачем в місцях загального користування Торгово-розважального центру” МОСТ СІТІ”, власником якого є відповідач, встановлено факт публічного виконання об’єктів суміжних прав (фонограм та зафіксованих у фонограмах музичних творів), що належить до сфери, щодо якої акредитовано позивача як організацію колективного управління.

У зв’язку з цим позивач звертався до відповідача з листом, в якому пропонував відповідачу врегулювати питання щодо використання фонограм та зафіксованих у них виконань у закладі відповідача шляхом отримання дозволу та підписання з позивачем договору про використання фонограм та зафіксованих у них виконань.

Вказані обставини стали підставою для звернення позивача до суду з позовом про стягнення збитків внаслідок використання відповідачем фонограм без укладання договору з позивачем як акредитованою організацією колективного управління у відповідній сфері.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 06.07.2020 у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 12.10.2020 рішення Господарського суду Дніпропетровської області у даній справі скасоване та прийнято нове рішення, яким позовні вимоги задоволено.

Аргументи касаційної скарги зводяться до питання наявності/відсутності в акредитованої організації колективного управління права на звернення до суду від власного імені за захистом прав правовласників без доручень останніх з метою стягнення збитків.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Правові та організаційні засади колективного управління майновими правами суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав в Україні визначені Законом України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” (далі — Закон No 2415-VIII).

Так, за змістом статті 1 Закону No 2415-VIII колективне управління — це діяльність зі збору, розподілу та виплати правовласникам доходу від прав, що здійснюється в інтересах більше ніж одного правовласника на умовах та з дотриманням принципів, передбачених цим Законом. Обов’язкове колективне управління це — колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах. Розширене колективне управління — колективне управління майновими правами на об’єкти авторського права і (або) суміжних прав незалежно від їх наявності в каталозі організації колективного управління (крім випадків, коли відповідні права вилучені правовласником з колективного управління в порядку, встановленому цим Законом), у визначених цим Законом сферах, що здійснюється акредитованими Установою організаціями у визначених цим Законом сферах.

Відповідно до частини першої статті 5 згаданого Закону організація колективного управління є неприбутковою організацією, утворюється в організаційно-правовій формі громадського об’єднання (громадська організація або громадська спілка) зі статусом юридичної особи, єдиним видом діяльності якої є виконання завдань і функцій, визначених статтею 12 цього Закону.

КГС ВС зазначив, що системний аналіз положень частини другої статті 5, частин першої, п’ятої статті 12, частин восьмої, дев’ятої, одинадцятої і дванадцятої статті 13 Закону No 2415-VIII в сукупності дає підстави дійти висновку, що організація колективного управління може здійснювати управління майновими правами її членів у межах,визначених автором (автор визначає конкретні майнові права для управління,які вносяться у відповідний каталог), а розширене колективне управління, у свою чергу, надає право організації колективного управління управляти майновими правами членів організації без включення їх у відповідні каталоги (крім випадків вилучення майнових прав автором).

КГС ВС погоджується з висновком суду апеляційної інстанції, що Спілка в силу вимог частини п’ятої статті 12 Закону No 2415-VIII як акредитована організація колективного управління не обмежена у здійсненні повноважень на звернення до суду з позовом від власного імені, однак у разі порушення її прав у правовідносинах, в яких вона є стороною.

Водночас КГС ВС зауважив, що право на колективне управління майновими правами суб’єктів суміжних прав не слід ототожнювати із правами самого суб’єкта суміжних прав, включаючи право на розпорядження ними, яке виникає і здійснюється відповідно до цивільного права та Закону No 3792-XII. Набуття організацією колективного управління на підставі положень Закону No 2415-VIII прав на здійснення функцій з управління не призводить до виникнення у такої організації майнових суміжних прав на відповідні об’єкти суміжних прав.

Відповідно до частин першої і другої статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Аналіз чинного законодавства, яке регулює діяльність організацій колективного управління (стаття 5 Закону No 2415-VIII) та статті 43 Закону No 3792-XII, свідчить про те, що принцип діяльності позивача полягає, зокрема, в неухильному дотриманні інтересів правовласників: організації колективного управління зобов’язані діяти найкращим чином в інтересах правовласників, ефективно збирати, розподіляти і виплачувати дохід від прав, не покладати на правовласників жодних зобов’язань, які не є об’єктивно необхідними для захисту їхніх прав та інтересів і для ефективного управління їхніми майновими правами.

Положення чинного законодавства, яке регулює діяльність організацій колективного управління, свідчать про те, що дохід від використання об’єктів інтелектуальної власності не є доходом позивача. Позивач є неприбутковою організацію, яка не має права здійснювати підприємницьку діяльність, його діяльність полягає, зокрема, в укладенні відповідних договорів в інтересах правовласників та у збиранні, розподіленні та виплаті доходів від прав цим правовласникам, тобто Спілка не є отримувачем доходів, а фактично збирачем платежів, які належать іншим особам (правовласникам).

У зв’язку з цим КГС ВС у справі, що розглядається,погодився з висновком місцевого господарського суду щодо відсутності в організації колективного управління права на звернення до суду з позовом про стягнення збитків (упущеної вигоди), оскільки такий позов може бути подано лише на захист майнових прав власників об’єктів авторського права та (або) суміжних прав та виключно від імені цих правовласників.

Ураховуючи викладене, КГС ВС скасував постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.10.2020, а рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.07.2020 залишив в силі.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 26.01.2021 у справі No 904/951/20 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/94393897.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові КГС ВС від 22.02.2021 у справі No 910/18772/19, з текстом якої можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/95066881.