Спори щодо виконання кредитних договорів, предметом яких є грошові кошти, виражені в іноземній валюті, можуть розглядатися третейськими судами: ВП ВС

Спори за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і під час виконання такого договору, незважаючи на наявність третейського застереження, не можуть бути предметом третейського розгляду

12 грудня 2018 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за заявою ПАТ «Укрсоцбанк» про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_3, ОСОБА_4, яким стягнуто заборгованість за кредитним договором на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, у задоволенні заяви відмовив, посилаючись на те, що справа не підвідомча третейському суду, оскільки відповідно до Закону України «Про третейські суди»третейські суди не можуть розглядати справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки); кредит наданий в іноземній валюті (доларах США), тому зазначений спір також не підвідомчий третейським судам.

За результатами розгляду справи Велика Палата Верховного Суду прийняла постанову, в якій зазначила таке.

За змістом статей1,2,6 Закону України «Про третейські суди» підвідомчість справ, які можуть бути вирішені в рамках третейського судочинства, обмежена сферою приватного права.

Кредитний договір є результатом точної, досягнутої раніше сторонами домовленості в цивільному обігу про порядок взаємовідносин щодо надання та повернення грошових коштів, де перераховані всі права і обов’язки сторін, в тому числі чітко визначено його ціну, порядок розрахунків, терміни виконання умов й інші необхідні елементи, тобто породжує цивільно-правові наслідки для сторін, що виключає віднесення правовідносин до публічно-правових.

Якщо на етапі узгодження предмета і умов кредитного договору позичальник та кредитор як рівноправні сторони у правовідносинах та суб’єкти приватного права, діючи вільно, на власний розсуд визначили його істотну умову (ціну договору) у виді грошової одиниці певної держави (іноземна валюта), що згідно зі статтями 192, 533 ЦК України може використовуватися як засіб розрахунку в Україні, тобто є об’єктом цивільних прав, проведення грошових розрахунків за кредитним договором чи їх нездійснення згідноз умовами такого договору, незалежно від валюти кредитування, свідчить, що такі правовідносини мають суто цивільно-правовий, приватний характер.

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку Верховного Суду України, викладеного у постанові від 21 жовтня 2015 року у справі No 6-831цс15, щодо непідвідомчості третейським судам спорів, пов’язаних із виконанням зобов’язань в іноземній валюті, згідно з яким усі спори пов’язані з стягненням заборгованості за валютними кредитними договорами є публічно-правовими, а не приватно-правовими.

Разом з тим, Велика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Верховного Суду України у постанові від 11 листопада 2015 року у справі No 6-1716цс15, та зазначила, що спори між кредитодавцем та позичальником (споживачем)за договором про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, такі під час виконання такого договору, відповідно до пункту 14 частини першої статті 6 Закону України «Про захист прав споживачів», незважаючи на наявність третейського застереження в договорі, не можуть бути предметом третейського розгляду, оскільки цим Законом України від 03 лютого 2011року No 2983-VI «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів третейським судам» виключено з компетенції третейського суду вирішення спорів щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

За викладених обставин суди попередніх інстанцій зробили обґрунтований висновок про відсутність правових підстав для видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації українських банків у частині стягнення із позичальника на користь ПАТ «Укрсоцбанк» заборгованості за кредитним договором.

Детальніше із текстом постанови ВП ВС від 12 грудня 2018 року у справі No 755/11648/15-ц можна ознайомитися за посиланням: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78680719.