Особливості поділу частки в статутному капіталі юридичної особи в справах про поділ спільного майна подружжя: адвокат Ольга Михальчук

Ольга Михальчук, адвокат, член Центру сімейного права ВША НААУ, провела у Вищий школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Особливості поділу частки в статутному капіталі юридичної особи в справах про поділ спільного майна подружжя».

Ольга Михальчук визначила проблематику поділу спільного майна подружжя, коли це частка в статутному капіталі юридичної особи, та запропонувала задачі, які вирішує опрацювання питань вебінару:

  • розуміти правову природу та різницю таких понять, якчастка в статутному капіталі юридичної особи, внесок до статутного капіталу, корпоративні права та предмет поділу в контексті спільної власності подружжя;
  • визначити як правильно формулювати позовні вимоги при супроводі справ з подібних правовідносин;
  • чітко застосовувати механізм трансформації права власності на спільне майно, внесене до статутного капіталу юридичної особи, в право грошової вимоги, при обґрунтуванні позиції клієнта в спорах про поділ корпоративних прав подружжя.

Адвокатка зробила огляд законодавства, яким визначена презумпція спільної сумісної власності подружжя, проаналізувала Постанову ВС від 24 травня 2017 року у справі №6-843цс17, де розкрито зміст та особливості застосування презумпції спільної сумісної власності подружжя. Правова позиція Верховного суду України, викладена в зазначеній Постанові: «Той із подружжя, який порушує питання про спростування зазначеної презумпції, зобов’язаний довести обставини, що її спростовують. Зокрема, за ч. 3 ст. 61 СК України – довести, що хоча майно придбавалося в період шлюбу, в тому числі з використанням коштів сімейного бюджету, проте справжньою метою укладення договору про набуття майна були не інтереси сім’ї, а власні, особисті інтереси одного з подружжя, не пов’язані із сімейними.»

Ольга Михальчук звернула увагу, що підхід щодо визначення правового режиму майна юридичної особи у спорах про поділ спільного майна подружжя зазнавав трансформації, та зробила екскурс до судової практики по визначеній проблематиці. До 2012 року правовий підхід у справах з подібних правовідносин спирався на Постанову Пленуму ВС від 21.12.2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя». Доленосним для трансформація підходів стало рішення КСУ від 19 вересня 2012 року у справі N 17-рп/2012, яким КСУ установив: «Статутний капітал та майно приватного підприємства є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя». Дане рішення стало відправною точкою у зміні правозастосовної практики при розгляді спорів про поділ спільного майна подружжя, коли є спір про поділ частки в статутному капіталі юридичної особи.

В межах питання про правовий режим майна, придбаного за рахунок спільних коштів подружжя, яке є внеском до статутного капіталу юридичної особи, проведено аналіз судової практики, а саме: Постанови Верховного Суду від 13 березня 2019 року у справі №756/10797/15. В Постанові викладено правову позицію: «Грошові кошти, внесені одним з подружжя, який є учасником господарського товариства, у статутний капітал цього товариства за рахунок спільних коштів подружжя, стають власністю цього товариства, а право іншого з подружжя на спільні кошти трансформується у право вимоги на виплату частини вартості такого внеску. При цьому одним із визначальних є факт набуття подружжям таких грошових коштів у шлюбі. Таким чином, якщо один з подружжя є учасником господарського товариства і вносить до його статутного капіталу майно, придбане за рахунок спільних коштів подружжя, то таке майно переходить у власність цього підприємства…». Також, здійснено огляд Постанови ВС від 29 червня 2021 року у справі № 916/2813/18, за змістом п.8.40. якої визначено: «з моменту внесення грошових коштів чи іншого майна як вкладу таке майно належить на праві власності самому товариству, і воно втрачає ознаки об`єкта права спільної сумісної власності подружжя».

Також, лекторкою приділено увага питанню визначення юрисдикції по спорах з поділу подружжям частки в статутному капіталі юридичної особи, оскільки наявні правовідносини на «перехресті» сімейного та корпоративного права, цивільної та господарської юрисдикції. Для правильного визначення юрисдикції щодо розгляду справ з цих правовідносин, запропоновано до уваги висновок ВС у Постанові ВС від 16.10.2019 у справі № 906/936/18: «Справи в спорах щодо правочинів незалежно від їх суб`єктного складу, що стосуються акцій, часток, паїв, інших корпоративних прав у юридичній особі, підлягають розгляду господарськими судами. Винятком є спори щодо таких дій, спрямованих на набуття, зміну або припинення сімейних і спадкових прав та обов`язків, які мають вирішуватися в порядку цивільного судочинства.»

За посиланнями на Постанову ВС від 29 червня 2021 року у справі № 916/2813/18 та Постанову ВС від 10 листопада 2021 року у справі № 496/1249/13-ц визначено, що частка в статутному капіталі юридичної особи є об’єктом спільної сумісної власності подружжя та розглядається як предмет поділу між подружжям.

Досліджено механізм трансформації права власності на спільне майно, внесене до статутного капіталу юридичної особи, в право грошової вимоги через призму судової практики у справах про вирішення спорів у подібних правовідносинах. Зокрема, в Постанові Верховного Суду від 13 березня 2019 року у справі №756/10797/15-ц викладено правовий висновок: «З моменту внесення коштів до статутного капіталу товариства за рахунок спільного сумісного майна подружжя, такі кошти є власністю товариства, тому у одного із подружжя виникає лише право грошової вимоги щодо стягнення половини внесених до статутного капіталу коштів.». Також, лекторка після огляду Постанови Верховного Суду від 13 березня 2019 року у справі № 756/10797/15-ц, навела висновок: право власності на спільне майно, внесене до статутного фонду юридичної особи (тобто речове право), трансформується в право вимоги (зобов`язальне право), сутність якого полягає у праві вимоги виплати половини вартості внесеного майна в разі поділу майна подружжя.

Адвокатка наголосила про важливість розуміння засад та алгоритмів визначення вартості майна за вимогою виплати половини вартості частки в статутному капіталі юридичної особи, для чого навела аналіз судової практики. Так, в Постанові Верховного Суду від 11 вересня 2019 року у справі №756/12009/15, викладено наступний правовий висновок: «Вартість майна, що підлягає поділу, визначається за погодженням між подружжям, а при недосягненні згоди, виходячи з дійсної його вартості на час розгляду справи.». Також звернула увагу на Постанову Великої Палати Верховного Суду від 24 квітня 2018 року у справі № 925/1165/14, в якій викладено: «Вартість такого майна під час розрахунків з учасником може бути встановлена на підставі ринкової ціни або висновку експерта. Таким чином, вартість, за якою майно обліковується в товаристві, не є доказом його дійсної вартості.».

Наприкінці вебінару лекторка запропонувала до ознайомлення актуальну судову практику, з відображенням правових позицій, які висвітлені протягом заходу: Постанова Верховного Суду від 12 грудня 2022 року по справі № 369/9429/18 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/107904693), Постанова Верховного Суду від 15 березня 2023 року по справі № 642/3979/20 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/109776058 ), Постанова Верховного Суду від 11 січня 2023 року по справі № 552/320/21 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/108553546 ).

Захід завершено висновками Лекторки Ольги Михальчук по темі вебінару про наступне:

  • на частку в статутному капіталі юридичної особи поширюється презумпція спільної сумісної власності подружжя;
  • після внесення до статутного капіталу юридичної особи майна, придбаного за рахунок спільних коштів подружжя, правовий режим майна змінюється: таке майно переходить у власність цієї юридичної особи;
  • саме частка в статутному капіталі юридичної особи, а не майно, є об’єктом спільної сумісної власності подружжя, та виступає предметом поділу між подружжям;
  • право власності одного з подружжя на спільне майно, внесене до статутного фонду юридичної особи (тобто речове право), трансформується в право вимоги (зобов`язальне право);
  • для визначення вартості майна, за вимогою виплати половини вартості частки в статутному капіталі юридичної особи, належним обґрунтуванням є висновок експерта про вартість частки на час розгляду справи.