Все про корпоративне право. Від статуту до ліквідації: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Все про корпоративне право: від статуту до ліквідації”, Тарасова Надія, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла про основні завдання та виклики адвоката з корпоративного права.

Згідно з Податковим Кодексом України, корпоративні права – права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутним документом.

Корпоративні права (згідно з Законом України «Про акціонерні товариства») – сукупність майнових і немайнових прав акціонера — власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право:

 • на участь в управлінні акціонерним товариством, ➢ отримання дивідендів,
 • отримання активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону,
 • інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Коли мова йде про корпоративне право, то потрібно звернути увагу на корпоративне управління:

 • – внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю підприємств.
 • – система взаємодії між акціонерами (учасниками) і керівництвом компанії (акціонерного товариства, ТОВ), включаючи її наглядову раду (раду директорів), а також з іншими зацікавленими особами, з допомогою якої реалізуються права акціонерів (учасників); комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам, учасникам (інвесторам) контролювати діяльність керівників компанії і вирішувати виникаючі проблеми з іншими групами впливу.

Потрібно зазначити, що звертати увагу на корпоративне управління потрібно також у разі коли бізнес належить власникам, а також коли право керування бізнесом делеговане наглядовою радою та виконавчим комітетом.

Важливим є також те, що під час придбання підприємства, злитті підприємства, ІРО ( розміщення акцій чи облігацій на іноземних площадках) враховуються умови корпоративного управління, звертається увага на ґудвіл.

Ґудвіл — нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання найкращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Вартість ґудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника податку, щодо активів якого виник такий гудвіл (ст. 14.1.40 ПКУ)

Якщо оцінювати ґудвіл, аналізуючи всю структуру товариства і структуру управління, то вплив якості корпоративного управління на вартість підприємства можна збільшити до 30%.

Основні завдання адвоката з корпоративного права:

 • Проведення Загальних зборів/засідань Наглядової ради/
 • Супроводження роботи ревізійної комісії/ревізора/аудитора/
 • Розробка установчих та інших корпоративних документів
 • Регулювання корпоративних конфліктів (медіація)
 • Проведення комплексних та спеціальних юридичних перевірок (due diligence)
 • Супроводження діяльності на фондовому ринку
 • Консультації з трудового законодавства посадових осіб органів управління та контролю товариства
 • Представництво в корпоративних правовідносинах
 • Судове представництво
 • Бізнес-консультування

14.08.2021 – набув чинності Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки України». Відповідно цього Закону:

 • Повноваження виконавчого органу може виконувати юридична особа (у випадках, встановлених законом).
 • З виконавчим органом (одноосібним чи з кожною особою в колегіальному) можна укладати цивільно-правовий або трудовий договір.
 • Розширено склад сторін корпоративного договору.
 • Внесення додаткових вкладів шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.
 • Право учасників самостійно встановлювати порядок внесення додаткових вкладів.
 • Визначені суттєві умови договору відчуження частки у статутному капіталі товариства (за наявності обумовлених обставин).
 • Диспозитивна норма щодо строку відчуження частки, що належить товариству.

Щодо корпоративного договору, як інструменту захисту бізнесу та врегулювання конфліктних ситуацій, то відповідно до Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” (17.06. 2018 р.) – це договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним. Стороною корпоративного договору також може бути саме товариство та треті особи. (п. 1 ст. 7 ЗУ про ТОВ та ТДВ).

Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.

Корпоративний договір укладається у разі:

 • домовленість «на старті» про взаємодію учасників при створенні Товариства;
 • загроза спору між учасниками;
 • з метою вирішення корпоративного конфлікту;
 • під час фінансово-господарської /операційної діяльності/
 • паритетна структура власності (50/50);
 • для захисту інтересу міноритаріїв;
 • за потреби в додатковому фінансуванні (позиковий капітал);
 • при залученні інвестицій в обмін на частку (акціонерний капітал);
 • коли в складі учасників різні групи інтересів;
 • при передачі бізнесу спадкоємцям;
 • коли директор має частку в Товаристві.