В разі порушення виконання зобов’язання щодо повернення кредиту нараховуються не проценти за користування кредитом за ст. 1048 ЦК, а проценти за порушення грошового зобов’язання за ст. 625 ЦК: відступ ВП ВС

Якщо умови кредитного договору передбачають можливість нарахування процентів поза межами строку кредитування, судам необхідно здійснити тлумачення умов відповідних договорів та дійти висновку, мали на увазі сторони встановлення нарахування процентів як міри відповідальності в певному розмірі за період після закінчення строку кредитування або після пред’явлення вимоги про дострокове погашення кредиту чи у відповідному розділі договору передбачили тільки проценти за правомірну поведінку позичальника (за «користування кредитом»). У разі сумніву слід застосовувати принцип contra proferentem (лат. «verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem», тобто «слова договору тлумачаться проти того, хто їх написав»).

Велика Палата Верховного Суду розглянула касаційні скарги АТ «Міжнародний резервний банк» (правонаступник АТ «Сбербанк») та АТ «Державний експортно-
імпортний банк України» на постанову Північного апеляційного господарського
суду від 04 листопада 2021 року за заявою ТОВ «Інтерхім-БТВ» до ПрАТ
«Азовелектросталь» у справі про банкрутство, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

11 квітня 2017 року АТ «Сбербанк» звернулось до господарського суду в межах справи про банкрутство ПрАТ «Азовелектросталь» із заявою про визнання грошових вимог до боржника на суму 3 213 642 017,92 грн. Вимоги кредитора
ґрунтуються на положеннях декількох договорів про відкриття кредитної лінії та договорів поруки.

У пункті 1.4 кожного із зазначених кредитних договорів передбачено, що останнім днем кредитної лінії є 17 лютого 2016 року.

Пунктом 6.1 вказаних кредитних договорів визначено, що позичальник зобов’язується сплачувати банку за користування кредитом проценти в розмірі,
передбаченому договором. Пунктом 6.2 кредитних договорів передбачено, що нарахування процентів починається з дня надання кредиту (включно). Нарахування процентів повністю і остаточно припиняється в день фактичного повернення кредиту в повному обсязі.

Із заяви та розрахунків АТ «Сбербанк» слідує, що відсотки за кредитними договорами нараховувалися із 17 лютого 2014 року до 13 березня 2017 року, тобто до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Азовелектросталь».

Також АТ «Укрексімбанк» звернулось до господарського суду в межах справи про банкрутство ПрАТ «Азовелектросталь» із заявою про визнання грошових вимог до боржника на суму 5 871 588 276,29 грн. Вимоги кредитора – АТ «Укрексімбанк» ґрунтуються на положеннях кредитних договорів, згідно з підпунктом 3.2.3 пункту 3.2 статті 3 яких термін повернення кредиту настав.

Із заяви та розрахунків АТ «Укрексімбанк» слідує, що відсотки за кредитними договорами нараховувалися з 01 липня 2014 року до 13 березня 2017 року, тобто до моменту відкриття провадження у справі про банкрутство ПрАТ «Азовелектросталь».

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і прийняв нове рішення, яким зменшив розмір визнаних вимог АТ «Сбербанк» та АТ «Укрексімбанк» в частині процентів за користування кредитними коштами, нарахованих поза межами строку кредитування, установивши, що строк дії кредитних договорів, на підставі яких банками були нараховані боржнику проценти за користування кредитними коштами, є таким, що закінчився до дня порушення провадження у цій справі про банкрутство, як і право ПрАТ «Азовелектросталь» законно користуватися позиченими коштами.

ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Велика Палата Верховного Суду наголошує, що проценти відповідно до статті 1048 ЦК України сплачуються не за сам лише факт отримання позичальником
кредиту, а за «користування кредитом» (тобто за можливість позичальника за плату правомірно не сплачувати кредитору борг протягом певного часу).

Уклавши кредитний договір, сторони мають легітимні очікування щодо належного його виконання. Зокрема, позичальник розраховує, що протягом певного часу він може правомірно «користуватися кредитом», натомість кредитор розраховує, що він отримає плату (проценти за «користування кредитом») за надану позичальнику можливість не повертати всю суму кредиту одразу.

Разом з цим зі спливом строку кредитування чи пред’явленням кредитором
вимоги про дострокове погашення кредиту кредит позичальнику не надається,
позичальник не може правомірно не повертати кошти, а тому кредитор вправі
вимагати повернення кредиту разом із процентами, нарахованими відповідно

до встановлених у договорі термінів погашення періодичних платежів на час
спливу строку кредитування чи пред’явлення вимоги про дострокове погашення
кредиту у межах цього строку. Тобто позичальник у цьому разі не отримує
від кредитора відповідне благо на період після закінчення строку кредитування
чи після пред’явлення кредитором вимоги про дострокове погашення кредиту, а тому й не повинен сплачувати за нього нові проценти відповідно до статті 1048 ЦК України.

Очікування кредитодавця, що позичальник повинен сплачувати проценти за «користування кредитом» поза межами строку, на який надається такий кредит (тобто поза межами існування для позичальника можливості правомірно не сплачувати кредитору борг), виходять за межі взаємних прав та обов’язків сторін, що виникають на підставі кредитного договору, а отже, такі очікування не можуть вважатись легітимними.

За таких обставин надання кредитодавцю можливості нарахування процентів
відповідно до статті 1048 ЦК України поза межами строку кредитування чи після
пред’явлення вимоги про дострокове погашення кредиту вочевидь порушить баланс інтересів сторін – на позичальника буде покладений обов’язок, який при цьому не кореспондує жодному праву кредитодавця.

Якщо позичальник прострочив виконання зобов’язання з повернення кредиту та сплати процентів за «користування кредитом», сплив строку кредитування чи пред’явлення вимоги про дострокове погашення кредиту не може бути підставою для невиконання такого зобов’язання. Зазначене також є підставою для відповідальності позичальника за порушення грошового зобов’язання.

Отже, у разі порушення позичальником зобов’язання з повернення кредиту настає відповідальність – обов’язок щодо сплати процентів відповідно до статті 625ЦК України у розмірі, встановленому законом або договором.

У статті 627 ЦК України зазначено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Отже, ця стаття також не допускає свободу договору в частині порушення, зокрема, вимог ЦК України та інших актів цивільного законодавства.

Тому сторони не можуть з посиланням на принцип свободи договору домовитись про те, що їхні відносини будуть регулюватися певною нормою закону за їхнім вибором, а не тією нормою, яка регулює їхні відносини виходячи з правової природи останніх.

Зазначене не означає, що сторони не можуть домовитися про те, що в разі прострочення повернення кредиту позичальник сплачує кредитору проценти саме як міру відповідальності, зокрема в тому ж розмірі, в якому він сплачував
проценти як плату за наданий кредит, або в іншому розмірі. Водночас така
домовленість за правовою природою є домовленістю про сплату процентів річних у визначеному договором розмірі на підставі статті 625 ЦК України, і цей розмір може зменшити суд.

Тобто твердження скаржників про те, що проценти за «користування кредитом»
нараховуються не лише в межах строку кредитування, а й після спливу такого
строку, тобто до моменту повного фактичного повернення кредитних коштів,
свідчать про помилкове розуміння скаржниками правової природи процентів, які сплачуються позичальником у випадку прострочення грошового зобов’язання.
Проценти, які можуть бути нараховані поза межами строку кредитування (чи після вимоги про дострокове погашення кредиту), є мірою цивільно-правової
відповідальності та сплачуються відповідно до положень статті 625 ЦК України.

Можливість нарахування процентів поза межами строку кредитування чи після пред’явлення вимоги про дострокове погашення кредиту та розмір таких процентів залежать від підстави їх нарахування згідно з частиною другою статті 625 ЦК України. У подібних спорах судам необхідно здійснити тлумачення умов відповідних договорів та дійти висновку, чи мали на увазі сторони встановити нарахування процентів як міри відповідальності у певному розмірі за період після закінчення строку кредитування або після пред’явлення вимоги про дострокове погашення кредиту, чи у відповідному розділі договору передбачили
тільки проценти за правомірну поведінку позичальника (за «користування кредитом»). У разі сумніву слід застосовувати принцип contra proferentem (лат. verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem, тобто слова договору тлумачаться проти того, хто їх написав).

Велика Палата Верховного Суду зауважує, що умови договорів, на яких АТ «МР Банк» (правонаступник АТ «Сбербанк») та АТ «Укрексімбанк» ґрунтують свої вимоги зі сплати процентів, розташовані в розділах договорів, які регулюють
правомірну поведінку сторін («Проценти за користування кредитом» та «Кредит та проценти» відповідно).

При цьому вказані договори також містять окремі розділи, що регулюють відповідальність позичальника («Відповідальність сторін договору» та «Відповідальність позичальника» відповідно).

Окрім цього, як слідує з наданих АТ «МР Банк» розрахунків, проценти за період поза межами строку кредитування скаржник нараховує саме як проценти за «користування кредитом», а не як міру відповідальності на підставі статті 625 ЦК
України.

З наданих АТ «Укрексімбанк» розрахунків слідує, що за період поза межами строку кредитування скаржник одночасно нараховує як проценти за «користування кредитом», так і три проценти річних на підставі статті 625 ЦК України.

Вказане вище унеможливлює тлумачення нарахованих АТ «МР Банк» та АТ «Укрексімбанк» процентів за «користування кредитом» поза межами строку
кредитування як міри відповідальності на підставі статті 625 ЦК України та, як наслідок – унеможливлює визнання АТ «МР Банк» та АТ «Укрексімбанк» кредиторами боржника в частині заявлених процентів, нарахованих поза межами строку кредитування.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, зокрема, навів висновок Великої Палати Верховного Суду, викладений в пункті 123 постанови від 18 січня 2022 року у справі № 910/17048/17, про те, що з огляду на умови кредитного договору нарахування процентів за користування кредитом
припиняється у день фактичного повернення кредиту незалежно від закінчення
строку дії кредитних договорів.

З огляду на мотивувальну частину цієї постанови Велика Палата Верховного Суду уточнює вказаний вище висновок таким. У разі порушення виконання
зобов’язання щодо повернення кредиту за період після прострочення виконання
нараховуються не проценти за «користування кредитом» (стаття 1048 ЦК України), а проценти за порушення грошового зобов’язання (стаття 625 ЦК України) у розмірі, визначеному законом або договором.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 5 квітня 2023 року у справі № 910/4518/16 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110279633.