Відповідальність посадових осіб ТОВ: адвокат Надія Тарасова

Надія Тарасова, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна, провела у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Відповідальність посадових осіб ТОВ. Правові наслідки вчинення правочинів з перевищенням повноважень».

Питання чіткого визначення посадових осіб господарських товариств, особливості їх участі у системі корпоративних відносин залишаються недостатньо розробленими і потребують подальших наукових досліджень.

Аналіз досліджень з даного питання засвідчує наявність значної кількості визначень поняття «посадова особа господарського товариства».

Основна ідея, закладена у переважній більшості цих досліджень, може бути зведена до такого формулювання: «Посадова особа господарського товариства – це фізична особа, обрана (призначена) членом органу господарського товариства».

Стаття 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» визначає посадових осіб ТОВ як:

 • членів виконавчого органу;
 • членів наглядової ради;
 • інших осіб, передбачених статутом ТОВ. Ними можуть бути фінансовий директор, головний бухгалтер, члени ревізійної комісії, ліквідатор.

Окремо увагу лектор звернула на особливостях розмежування участі посадових осіб ТОВ у господарських та трудових відносинах:

 • у корпоративних відносинах (здійснює повноваження у сфері управлінської діяльності в межах корпоративних прав) виступає посадова особа;
 • у трудових відносинах виступає працівник за умов укладення трудового договору.

Відповідно до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» посадові особи несуть солідарну, субсидіарну відповідальність, а також з посадовою особою можливе дострокове розірвання контракту без виплати компенсації.

Солідарна відповідальність являє собою відповідальність декількох боржників перед кредитором. Кредитормаєправовимагативиконаннязобов’язання:

 • як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо;
 • повністю або частково від кожного боржника.

За що передбачена солідарна відповідальність?

 • за введення в оману учасників ТОВ щодо фінансового становища ТОВ. Введенням в оману вважається включення недостовірної інформації в документі ТОВ, яке призвело до здійснення неправомірних дивідендних виплат. У такому разі посадові особи несуть солідарну відповідальність з приводу повернення таких виплат товариству разом з учасниками товариства (ч. 5 ст. 26 Закону);
 • за порушення порядку укладення значних правочинів, за збитки, заподіяні ТОВ (ч. 5 ст. 44 Закону);
 • Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Рішення про надання згоди на вчинення інших значних правочинів, приймаються загальними зборами учасників, якщо інше не встановлено статутом товариства (ч. 2-3 ст. 44 Закону).
 • за порушення порядку укладання правочинів із заінтересованістю – за збитки, заподіяні ТОВ (ч. 4 ст. 45 Закону), лише у випадку, якщо статутом ТОВ прямо передбачено узгодження таких правочинів.
 • Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість, якщо він укладається товариством з будь-ким із таких осіб:

1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу товариства;

3-1) особою, яка здійснює функції управління таким товариством (у разі передання їй повноважень виконавчого органу товариства у випадках, передбачених законом);

4) іншою особою, визначеною статутом товариства.

Статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Субсидіарна відповідальність – це додаткова відповідальність осіб, які разом з боржником несуть відповідальність у випадках, передбачених законом. До пред’явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред’явити вимогу до основного боржника.

За що передбачена субсидіарна відповідальність?

Члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за неповідомлення учасників ТОВ про зниження вартості чистих активів більш ніж на 50% (в порівнянні з попереднім роком) – у разі, якщо протягом наступних 3 років компанія була визнана банкрутом (ч. 3-4 ст. 31 Закону).

 • Якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.
 1. Звільнення від відповідальності можливе:
 • якщо посадові особи не знали і не могли знати про таке зниження;
 • якщо голосували за скликання загальних зборів.

Що стосується розірваннядоговору(контракту)міжТОВіпосадовоюособоюбезвиплатикомпенсації, таке може застосовуватися у випадку порушення останньою обов’язків, передбачених ч. 2, 4, 6 і 7 ст. 42 Закону:

Винагорода за виконання посадовою особою своїх обов’язків та надання їй інших благ можуть здійснюватися виключно на умовах та підставах, зазначених у договорі між нею і ТОВ (ч. 2 ст. 42 Закону). При обранні на посаду посадова особа зобов’язана подати ТОВ перелік своїх афілійованих осіб. У разі зміни складу афілійованих осіб посадова особа у п’ятиденний строк з дня, коли їй стало відомо про таку зміну, зобов’язана повідомити про це ТОВ (ч. 4 ст. 42 Закону).

Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов’язана протягом двох днів письмово повідомити про це виконавчий орган товариства та наглядову раду товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів (ч. 6 ст. 42 Закону).

Посадовим особам забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням ними посадових обов’язків та становить комерційну таємницю товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається законом. Ця заборона діє також протягом одного року здати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором (ч. 7 ст. 42 Закону).

Порушення посадовою цих обов’язків є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з такою особою без виплати компенсації.

Наголосила лектор також на заборонах, яких мають дотримуватися посадові особи ТОВ. Так, у сфері господарської діяльності посадовим особам ТОВ заборонено:

✓ здійснювати господарську діяльність як ФОП;

✓ бути учасниками повного товариства або повними учасниками командитного товариства;

✓ бути членами виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання.

Дозволено за умови: отримання попередньої згоди загальних зборів (або наглядової ради – для членів виконавчого органу).