Договір про надання правової допомоги, Вимоги, дисциплінарна та судова практики: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Договір про надання правової допомоги: вимоги, дисциплінарна та судова практики”, Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, розповіла про адвокатську діяльність, яка здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги, акцентувала увагу на вимогах до договору, його формах та підставах для відмови в укладенні договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону, ст. 14 ПАЕ, адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Договір про надання правової допомоги – це перший документ, який адвокат вкладає з клієнтом.

Договір про надання правової (правничої) допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат,адвокатське бюро,адвокатське об’єднання) зобов’язується надавати правову допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору, у випадку, якщо така оплата передбачена договором

До договору про надання правової (правничої) допомоги застосовуються вимоги:

 • – Загальні положення цивільного законодавства про договір
 • – Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 • – Правил адвокатської етики

Стосовно форми і змісту договору про надання правової допомоги, то відповідно ст.27 Закону, обов’язковою умовою є письмова форма договору. Але договір може бути укладений і усно якщо це:

 • консультації, роз’яснення з правових питань

умова-запис в журналі та оформлення документу про оплату гонорару;

 • невідкладна потреба правової допомоги клієнту за умови
 • неможливості письмового оформлення за конкретних обставин

умова-письмова форма протягом трьох днів або в найближчий строк

Зміст Договору не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та ПАЕ.

Щодо підстав для відмови в укладенні договору (ст.28 Закону), то адвокату забороняється укладати договір і він зобов’язаний відмовитись від виконання договору :

 • – У разі конфлікту інтересів або можливості його виникнення (ст.ст. 9, 20 ПАЕ)
 • – Якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення на яких клієнт наполягає, є протиправними, суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та ПАЕ
 • – Доручення клієнта виходить за межі професійних прав і обов’язків адвоката (ст. 19 ПАЕ)
 • – Адвокат брав участь у відповідному провадженні і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом
 • – Якщо виконання доручення може призвести до розголошення відомостей, що складають предмет адвокатської таємниці (ст.10 ПАЕ), крім випадків наявності письмової згоди клієнта (ст. 22 ПАЕ)
 • – Адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка бере участь в судочинстві, кримінальному провадженні тощо
 • – Виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членам його сім’ї, професійним обов’язкам, інших обставин, пов’язаних з конфліктом інтересів

На вимогу клієнта до укладання договору адвокат(адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) має повідомити про кваліфікацію по даній справі та можливе виникнення конфлікту інтересів (ст.16 ПАЕ)

Адвокат має право відмовитись від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення.

Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання ст. 17 ПАЕ)

Важливо! Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що сталі йому відомі від особи, яка звернулась з пропозицією укладання договору (ч.2 ст.28 Закону)

Відповідно до ст. 15 ПАЕ сторонами договору є:

 • -Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання
 • – Клієнт або особа, яка діє в інтересах клієнта

Якщо Договір укладений на користь клієнта з особою, яка діє в його інтересах, адвокат зобов’язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання правової (правничої) допомоги виключно в випадку, коли цього вимагає закон.

В договір про надання правової допомоги рекомендовано вносити обов’язки клієнта:

 • надавати адвокату повну і достовірну інформацію, документи, матеріали
 • повідомити адвоката про те, чи не пов’язаний клієнт іншим договором про правову допомогу з іншим адвокатом, адвокатським об’єднанням
 • протягом дії договору повідомляти адвоката та узгоджувати з ним вчинення будь – яких юридично значимих дій стосовно предмету договору.

Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги (ст. 29 Закону):

 • Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням (закінченням строку дії договору)
 • Достроково припинений за взаємною згодою сторін (ст. 33 ПАЕ)
 • Розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором : Клієнтом (ст. 31 ПАЕ), Адвокатом (ст. 32 ПАЕ)
 • Якщо в процесі виконання доручення Клієнта адвокат дізнався про існування конфлікту інтересів цього та інших Клієнтів, за обставин, зазначених в статтях 20 та 22 ПАЕ (ст.34 ПАЕ)
 • Неможливості дотримання принципу конфіденційності (ст.34 ПАЕ)

Невиконання обов’язків адвоката при розірванні договору містять ознаки дисциплінарного проступку та є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності (ст. 35 ПАЕ)

Адвокат зобов’язаний :

 • – Повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані для адвоката іншими особами в ході виконання доручення;
 • – Проінформувати щодо здійсненої роботи;
 • – Передати копії процесуальних документів, наявних у адвоката. Обов’язки адвоката,що випливають з принципів конфіденційності та конфлікту інтересів діють після завершення виконання договору.

Зазначені вимоги не поширюються на випадки розірвання договору адвокатом з підстав грубого порушення клієнтом зобов’язань, прийнятих на себе згідно з договором.