Корпоративні договори в Україні. Міфи та реальність: адвокат Надія Тарасова

Під час вебінару в Вищій школі адвокатури на тему “Корпоративні договори в Україні: міфи та реальність”, Тарасова Надія,адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла про корпоративний договір, його ознаки та коли саме його потрібно укладати.

Вперше, саме поняття корпоративного договору, з’явилось в Україні в 2008 році в Законі “ Про акціонерні товариства”. З 2008 року (ст. 29 ЗУ про АТ) дозволено передбачати лише додаткові обов’язки для акціонерів. Суди в Україні, як правило, не брали до уваги домовленості акціонерів – сторін корпоративного договору.

18.02.2018 набув чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів».

В законодавстві з 2018 року було прописано, що договір між акціонерами товариства (КД) – є предметом реалізації акціонерами прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами товариства.

За договором його сторони зобов’язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав.

Кредитори акціонерного товариства можуть укласти договір з акціонерами товариства, за яким акціонери, з метою забезпечення охоронюваного законом інтересу таких третіх осіб, зобов’язуються реалізувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений таким договором, або утримуватися (відмовитися) від їх реалізації.

Договором може бути передбачено:

 • обов’язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на загальних зборах акціонерів товариства,
 • погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин,
 • утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин,
 • вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства.

Договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер – сторона договору вправі або зобов’язаний придбати або продати акції товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов’язок виникає.

Якщо говорити про акціонерні товариства, то важливо в корпоративному договорі прописувати:

 • способи забезпечення виконання зобов’язань,
 • відшкодування збитків,
 • стягнення неустойки,
 • виплата компенсації,
 • Тощо.

17.06.2018 – набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Відповідно цього Закону (п. 1 ст. 7), корпоративний договір (КД) – договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

КД може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.

В редакції Закону від 15.07.2021 зазначено, що договір за яким учасники товариства зобов’язані реалізувати свої права та повноваження певним чином або утримуватись, є безвідкладним, вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір який не відповідає вимогам є нікчемним. Стороною КД також може бути саме товариство і треті сторони (банк, потенційний покупець).

Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним.

Зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором.

Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

Потрібно звернути увагу, що дуже часто відбувається плутанина між статутом і корпоративним договором, тому потрібно прописувати в договорі, що один з учасників обов’язково інформує товариство про наявність корпоративного договору.

Ознаки корпоративного договору:

 • безоплатність
 • письмова форма
 • визначений строк дії/безстроково
 • конфіденційність, за виключенням випадків, встановлених законом (обов’язкове оприлюднення)
 • нерозповсюдження на посадових осіб

Корпоративний договір укладається у разі:

 • домовленість “на старті” про взаємодію учасників при створенні товариства
 • загроза/наявність спору між учасниками
 • під час фінансово-господарської діяльності
 • паритетна структура власності (50/50)
 • для захисту міноритаріїв
 • за потреби в додатковому фінансуванні
 • при залученні інвестицій в обмін на частку
 • коли в складі учасників різні групи інтересів
 • при передачі бізнесу спадкоємцям
 • коли директор має частку в Товаристві
 • інше