Наглядова рада як інструмент захисту корпоративних прав за новим ЗУ “Про акціонерні товариства”: адвокат Надія Тарасова

Надія Тарасова, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна, провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Наглядова рада як інструмент захисту корпоративних прав за новим Законом «Про акціонерні товариства».

Програма заходу включала обговорення наступних питань:

  • 1. Корпоративне управління. Гудвіл.
  • 2. Однорівнева структура управління акціонерним товариством (рада директорів).
  • 3. Дворівнева структура управління акціонерним товариством (наглядова рада та виконавчий орган).
  • 4. Комітети. Незалежні директори.
  • 5. Відповідальність посадових осіб та її страхування. Судова практика.

В огляді судової практики по справах, що виникають з корпоративних відносин діяльності наглядової ради акціонерного товариства, Надія Тарасова сфокусувала увагу на таких питаннях:

  • Та обставина,що акціонерне товариство не привело положення статуту у відповідність до законодавства щодо зміни найменування органу управління (зі «спостережної» на «наглядову» раду) не свідчить про відсутність останньогоПостанова КГС ВС від 22.12.2022 року у справі921/67/19

Судова палата мала дати відповідь на питання щодо того, чи можна вважати спостережну раду легітимним органом АТ, тобто таким, що передбачений законом? Чи можна вважати спостережну раду та наглядову раду тотожними органами управління АТ? Чи припиняються повноваження члена спостереженої ради у разі, якщо він втратив статус акціонера цього товариства?

Особа, яка була обрана до складу спостережної (наглядової) ради, як акціонер, залишається повноважним членом наглядової ради і у випадку відчуження належних їй акцій, аж до моменту настання зазначених обставин: прийняття загальними зборами рішення про відкликання та / або про припинення повноважень членів спостережної (наглядової) ради та/ або про обрання нових членів спостережної (наглядової) ради, відкликання акціонером свого представника у цьому органі, дострокового припинення повноваження членів наглядової ради з підстав, передбачених ст.57 закону «Про акціонерні товариства», або виникнення додаткових підстав для припинення повноважень, передбачених статутом товариства.

КГС зауважив, що акціонер, який звертається до суду з таким позовом (про визнання недійсним рішень наглядової ради, загальних зборів акціонерів) має обґрунтувати, яке його право та/ або охоронюваний законом інтерес порушене спірними рішеннями та зазначити, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення його порушеного права/ інтересу.

  • Рішення наглядової ради акціонерного товариства визнається недійсним у зв’язку з порушенням процедури скликання її засіданняПостанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 4 червня 2018 року у справі № 910/19433/17

Оскільки судами попередніх інстанцій встановлено, що на порушення п. 8.11 Положення про наглядову раду, яким відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 12.20 статуту визначено порядок роботи членів наглядової ради, зокрема порядок скликання її засідання, ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» належним чином у визначений строк не повідомило члена наглядової ради – представника акціонера ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» про проведення засідання наглядової Ради 18 жовтня 2017 року об 11:00, то колегія суддів вважає, що господарські суди дійшли обґрунтованого висновку про наявність правових підстав для задоволення позову про визнання недійсними рішень наглядової ради ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», які оформлені протоколом засідання наглядової ради ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» № 64 від 18 жовтня 2017 року.

  • Рішення одного органу управління акціонерного товариства (наглядової ради) не може бути оскаржене в судовому порядку іншим органом товариства або його керівником (генеральним директором), оскільки будь-які спірні питання щодо компетенції, що виникають усередині товариства між його органами у процесі управління, підлягають вирішенню відповідно до його статуту у позасудовому порядкуПостанова Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року у справі № 317/2777/17

У разі незгоди з рішенням наглядової ради, особа, яка займає посаду генерального директора товариства, не позбавлена можливості припинити свої відносини з акціонерним товариством шляхом звільнення чи ініціювати скликання загальних зборів акціонерів для обговорення питання про втручання наглядової ради у вирішення питань оперативно-господарської діяльності, тобто в компетенцію виконавчого органу чи генерального директора.

Окрема думка Суддів ВП ВС: такий підхід обмежує права позивача на судовий захист, є втручанням у принцип диспозитивності, який передбачає саме право особи, яка звертається до суду, визначити межі позовних вимог та обрати спосіб її захисту.

  • Вимоги про визнання недійсним рішення наглядової ради про непроведення чергових загальних зборів акціонерів товариства та зобов’язання скликати такі збори є належним способом захисту у випадку прийняття наглядовою радою рішенняПостанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 03 липня 2018 року у справі № 926/2301/17

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Чернівецькій області (далі – Позивач) звернулось до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “Туристичний комплекс “Черемош” (далі – Відповідач, Товариство), оформленого протоколом засідання наглядової ради № 1 від 01.02.2017, (далі – Рішення) та зобов’язання Відповідача в установленому Законом України “Про акціонерні товариства” порядку скликати річні загальні збори акціонерів Товариства. Прийняття рішення про проведення чергових загальних зборів, дату їх проведення, підготовка порядку денного, включення пропозицій до порядку денного частиною 2 статті 52 Закону України “Про акціонерні товариства” віднесено до виключної компетенції наглядової ради. Водночас чинне законодавство не передбачає можливість прийняття наглядовою радою рішення про непроведення чергових загальних зборів, зокрема з підстав недоцільності їх проведення чи у зв’язку з іншими обставинами. Чинне законодавство не передбачає можливість прийняття наглядовою радою рішення про непроведення чергових загальних зборів, зокрема з підстав недоцільності їх проведення чи у зв’язку з іншими обставинами. На думку Суду, відповідно до положень статей 15, 16 Цивільного кодексу України порушені права Позивача підлягають захисту шляхом визнання недійсним Рішення, а також спонукання Товариства до виконання його обов’язку – проведення річних загальних зборів.

  • При достроковому припиненні повноважень незалежного члена наглядової ради акціонерного товариства може бути застосований як загальний порядок дострокового припинення повноважень членів наглядової ради, так й спеціальний порядок дострокового припинення повноважень саме незалежних директорів з ініціативи акціонера акціонерного товариства – Постанова Верховного Суду у справі № 910/9973/20 від 27.01.2022 року

Незалежний член наглядової ради АТ оскаржив рішення акціонера, яке за своїм статусом є рішенням загальних зборів, про припинення його повноважень. Підставою для своїх вимог позивач вважав порушення відповідачем порядку припинення повноважень незалежного члена наглядової ради (незалежного директора), оскільки воно, на його думку, може бути здійснено виключно у порядку, встановленому ст.53-1 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), а не на підставі рішення акціонера (ст.57 Закону).

Вирішуючи цю справу, КГС ВС не погодився з позицією позивача та зазначив наступне: при достроковому припиненні повноважень незалежного члена наглядової ради може бути застосований як порядок, встановлений ст.57 Закону, який розповсюджується на всіх без винятку членів наглядової ради, так і порядок, встановлений ст.53-1 Закону, який застосовується лише до незалежного директора та виключно у випадку, коли незалежний член наглядової ради перестав відповідати вимогам незалежності, встановленим законом.