Про наглядові ради та Ради директорів за ЗУ “Про акціонерні товариства”: адвокат Надія Тарасова

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Наглядова рада, Рада директорів за Законом України «Про акціонерні товариства», лектором якого виступила Надія Тарасова, адвокат, член Комітету з питань господарського права та процесу НААУ.

Лектор зазначила, що Закон України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX надає можливість акціонерам обрати однорівневу чи дворівневу структуру управління товариством.

За однорівневою структурою органами управління акціонерного товариства (далі – АТ) є (1) загальні збори акціонерів (2) колегіальний виконавчий орган – рада директорів, яка має поєднати функції і контролю, і управління діяльністю АТ.

За дворівневою структурою органами управління АТ є (1) загальні збори акціонерів (2) наглядова рада, яка здійснює представництво інтересів акціонерів та нагляд за діяльністю виконавчого органу в період між зборами акціонерів (3) виконавчий орган, який може бути як одноосібним, так і колегіальним.

Надія Тарасова докладно проаналізувала особливості діяльності ради директорів та наглядової ради.

Рада директорів (ст. ст. 62-68 Закону України «Про акціонерні товариства»):

 • колегіальний виконавчий орган;
 • склад: мінімум 3 особи;
 • здійснює управління товариством в межах визначеної компетенції;
 • забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів;
 • діє від імені АТ;
 • є підзвітним загальним зборам акціонерів;
 • самостійно організовує виконання своїх рішень;
 • може винести на розгляд загальних зборів будь-яке рішення з питань, що належать до її компетенції;
 • складає звіт про свою діяльність.

У приватному акціонерному товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб рада директорів може складатися виключно з виконавчих директорів. Рада директорів вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

Порядок роботи членів ради директорів визначається:

 • Законом про АТ;
 • Статутом;
 • Положенням про раду директорів (за наявності);
 • Трудовим договором (контрактом) чи ЦПД.

Наглядова рада (ст. ст. 69-80 Закону України «Про акціонерні товариства»):

 • є колегіальним органом;
 • здійснює управління товариством;
 • контролює та регулює діяльність його виконавчого органу;
 • у ПАТ не менше 5 осіб.

Порядок роботи наглядової ради, порядок виплати винагороди членам наглядової ради визначається:

 • законом;
 • статутом акціонерного товариства;
 • положенням про наглядову раду акціонерного товариства;
 • цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом).

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради.

Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з-поміж її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради.

У ПАТ, товаристві, що становить суспільний інтерес, в АТ, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі, обов’язково утворюються комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам акціонерного товариства (комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об’єднані. Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени наглядової ради товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів мають становити незалежні директори.

Наглядова рада приймає рішення з питань, попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозиції відповідного комітету, оформлених відповідним проєктом рішення наглядової ради.

В огляді судової практики Надія Тарасова розглянула судові спори, які виникають з корпоративних відносин діяльності наглядової ради АТ:

 • Щодо відсутності підстав для оцінки судом рішення органу управління юридичної особи в межах судової справи, в якій вимога про визнання цього рішення недійсним не заявлялася, з огляду на презумпцію легітимності таких рішень. Існування презумпції легітимності рішень органів управління юридичної особи прямо випливає з правової природи таких рішень, які є актами ненормативного характеру (індивідуальними актами) та не можуть за будь-яких підстав автоматично вважатися недійсними за відсутності відповідного судового рішення – Постанова КГС ВС від 03.08.2023 у справі № 916/3610/21;
 • Визнання недійсними рішень органів АТ на порушення його корпоративних прав на участь в управлінні товариством, які мають абстрактний та загальний характер – Постанова КГС ВС від 17.05.2023 у справі № 908/3213/21;
 • Щодо визнання недійсним рішення наглядової ради товариства оборонно-промислового комплексу про обрання її голови, ухваленого за відсутності у складі наглядової ради незалежних директорів, наявність яких вимагається відповідно до закону – Постанова КГС ВС від 13.09.2023 у справі № 910/3882/21;
 • Та обставина, що акціонерне товариство не привело положення статуту відповідно до законодавства щодо зміни найменування органу управління (зі «спостережної» на «наглядову» раду) не свідчить про відсутність останнього – Постанова КГС ВС від 22.12.2022 року у справі № 921/67/19;
 • Рішення наглядової ради акціонерного товариства визнається недійсним у зв’язку з порушенням процедури скликання її засідання – Постанова КГС ВС від 4 червня 2018 року у справі № 910/19433/17;
 • Рішення одного органу управління акціонерного товариства (наглядової ради) не може бути оскаржене в судовому порядку іншим органом товариства або його керівником (генеральним директором), оскільки будь-які спірні питання щодо компетенції, що виникають у середині товариства між його органами у процесі управління, підлягають вирішенню відповідно до його статуту у позасудовому порядку – Постанова ВП ВС від 30 червня 2020 року у справі № 317/2777/17;
 • Вимоги про визнання недійсним рішення наглядової ради про непроведення чергових загальних зборів акціонерів товариства та зобов’язання скликати такі збори є належним способом захисту у випадку прийняття наглядовою радою рішення – Постанова КГС ВС від 03 липня 2018 року у справі № 926/2301/17.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.