Корпоративні конфлікти з посадовими особами товариства: адвокат Надія Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Корпоративні конфлікти з посадовими особами товариства”, Тарасова Надія, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла що таке корпоративний конфлікт та хто є посадовими особами в акціонерному товаристві та товаристві з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

В основі корпоративного спору лежить корпоративний конфлікт.

Корпоративний конфлікт – це конфлікт інтересів, що виникає між суб’єктам корпоративних відносин щодо корпоративних благ, спричиняючи для когось із них негативні наслідки, в тому числі порушення їх прав та законних інтересів (насамперед корпоративних), або створюючи реальну загрозу їх порушення.

Критерії корпоративного спору:

 • 1) зміст (характер спірних правовідносин)- корпоративні відносини, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням та припиненням юридичної особи корпоративного типу, набуттям, здійсненням та припиненням корпоративних прав;
 • 2) суб’єктний склад: сторонами у справі є юридична особа (господарська організація корпоративного типу), її учасники (засновники, акціонери, члени) у тому числі учасник, який вибув (носій корпоративних прав), посадова особа;
 • 3) предмет спору – захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу, порушеного діями (бездіяльністю) в процесі створення, діяльності або припинення юридичної особи корпоративного типу, корпоративного управління, набуття, здійснення, припинення корпоративних прав та обов’язків учасників.

Відповідно статті 42 Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», посадовими особами ТОВ є:

 • члени виконавчого органу
 • члени наглядової ради
 • інші осіби, передбачені статутом ТОВ фінансовий директор, головний бухгалтер, члени ревізійної комісії, комплаєнс – офіцер…/

Відповідно статті 2 Закону «Про акціонерні товариства» посадовими особами АТ є:

 • члени виконавчого органу
 • голова та члени наглядової ради
 • члени ревізійної комісії
 • ревізор
 • голова та члени іншого органу АТ, якщо його утворення передбачено статутом АТ.

Не можуть бути посадовими особами АТ:

 • народні депутати України,
 • члени Кабінету Міністрів України,
 • керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
 • військовослужбовці,
 • нотаріуси,
 • посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції,
 • державні службовці,

крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Членами Наглядової ради а АТ є:

 • лише фізичні особи:

– акціонери

– представники акціонерів

– незалежні директори;

 • член НР одночасно не може бути членом виконавчого органу/ревізійної комісії/ревізором;
 • обираються акціонерами на строк не більше 3-х років, можуть бути переобрані необмежену кількість разів;
 • укладається:

– оплатний/безоплатний цивільно-правовий договір

– трудовий договір/контракт.

 • Положення про винагороду ( в ПАТ – обов’язково).

Загальні збори акціонерів можуть достроково припинити повноваження членів НР та одночасне обрати нових членів НР. Заміна члена НР – представника акціонера може відбутися в будь-який час, шляхом письмового повідомлення АТ.

В Законі України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю» – законодавчо закріплена можливість створення Наглядової ради в ТОВ.

 • створення за рішенням Зборів (можна не створювати);
 • повноваження та порядок роботи визначаються статутом;
 • склад – не обов’язково з учасників;
 • трудовий контакт або цивільно-правовий договорі (платний чи безоплатний) – може бути іноземна особа без дозволу на працевлаштування;
 • діють добросовісно і розумно в інтересах товариства
 • повідомляють про конфлікт інтересів;
 • дотримуються правил часткового обмеження конкуренції (Non compete)
 • та принципу нерозголошення корпоративної інформації (Non-disclosure);
 • несуть солідарну відповідальність за збитки товариству;
 • припинення повноважень в будь-який час;
 • можливо тимчасове відсторонення.

Потрібно звернути увагу, що 14.08.2021 – набув чинності Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки України».

 • Повноваження виконавчого органу може виконувати юридична особа (у випадках, встановлених законом).
 • З виконавчим органом (одноосібним чи з кожною особою в колегіальному) можна укладати цивільно-правовий або трудовий договір.