Найкращі інтереси дитини як ключовий елемент системи правосуддя, дружнього до дитини: адвокат Гретченко

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему «Найкращі інтереси дитини як ключовий елемент системи правосуддя, дружнього до дитини», Гретченко Лариса, адвокат, медіатор, керівник центру “Адвокат дитини” ВША НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, член Комітету з питань гендерної політики, що діє в складі НААУ, тренер курсу програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини», розповіла про концепцію забезпечення «найкращих інтересів дитини» за міжнародним правом та національним законодавством, розглянула найкращі інтереси дитини як елемент системи правосуддя, дружнього до дитини.

Декларація прав дитини – це один із перших документів, який проголосив те, що людство має дати дитині все найкраще на що воно спроможне, забезпечити дітям щасливе дитинство та користування передбаченими нею правами і свободами для їхнього особистого блага та блага суспільства.

Два базових принципи Декларації прав дитини це:

 • При ухваленні законів, пов’язаних з забезпеченням сприятливих умов та можливостей для розвитку, основною метою має бути найкраще забезпечення інтересів дитини
 • Найкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто несе відповідальність за її освіту і навчання, а таку відповідальність, насамперед, несуть батьки

Всі підходи, які закріплені в Декларації прав дитини, були унаслідувані в подальшому в Конвенції про права дитини. А саме в статті 3 Конвенції зазначено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Стаття 12 Конвенції про права дитини наголошує,що держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.

Прямі посилання на найкращі інтереси дитини містяться і в інших статтях Конвенції:

 • • стаття 9 (розлучення з батьками);
 • • стаття 10 (возз’єднання сім’ї);
 • • статті 18 (батьківські обов’язки);
 • • статті 20 (позбавлення сімейного оточення та альтернативний догляд);
 • • статті 21 (усиновлення);
 • • статті 37 с ( відокремлення від дорослих у випадку позбавлення волі);
 • • пункті 2 b) iii) статті 40 (процесуальні гарантії, включаючи присутність батьків у суді по кримінальному провадженні відносно дитини, яка, як вважається, порушила кримінальне законодавство).

Принцип «найкращих інтересів дитини» докладно розкритий Комітетом ООН із прав дитини у Зауваженні загального порядку № 14 (2013) «Про право дитини на приділення першочергової уваги якнайкращому забезпеченню її інтересів» Особливості реалізації права дитини бути заслуханою в різних обставинах та ситуаціях розкрито Комітетом ООН із прав дитини в Зауваженнях загального порядку № 12 (2009) «Право дитини бути заслуханою»

Перелік елементів, які можуть розглядатися при проведенні оцінки найкращих інтересів дитини:

 • • погляди та прагнення дитини
 • • її особистість, вік та стать, персональна історія та соціально-культурне тло
 • • турбота, захист і безпека дитини
 • • благополуччя дитини
 • • сімейне оточення, стосунки та контакти з сім’єю
 • • соціальні контакти дитини з однолітками і дорослими
 • • фактори вразливості, тобто ризики, з якими дитина стикається, і можливості захисту, забезпечення її прав і можливостей
 • • наявні в дитини навички та розвиток її здібностей
 • • права і потреби у галузях охорони здоров’я та освіти
 • • розвиток дитини, її поступовий перехід у доросле і самостійне життя
 • • будь-які інші особливі потреби дитини

Цей перелік не є вичерпним і не є підпорядкованим один одному.

Стосовно національного законодавства, то Конституція України визнає міжнародні договори, якщо вони ратифіковані Верховною Радою, і вони є частиною національного законодавства. Тому, для адвоката є важливим знання базових міжнародних актів, які регулюють питання прав захисту дітей у різних сферах.

Гарантований в Україні механізм реалізації конституційних прав дитини закріплює:

 • людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю (ст. 3)
 • державна охорона сім‘ї, дитинства, материнства і батьківства (ст. 51)
 • рівність дітей у своїх правах, незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним (ст. 52)
 • захист прав, свобод людини і громадянина судом (ст.55)
 • правові гарантії захисту через право на професійну правничу допомогу, яка у випадках, передбачених законом, надається безоплатно (ст. 59)

Закон України “Про охорону дитинства” визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини.

Забезпечення найкращих інтересів дитини – дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити. (ст.1).

Кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. У праві дитини «бути почутою» немає мінімального віку.

Основними принципами правосуддя, дружнього до дітей є:

 • Найкращі інтереси дитини. Слід поважати право всіх дітей на отримання інформації про свої права, на доступ до правосуддя консультування, а також право бути почутою під час розглядів, що стосуються або впливають на них
 • Гідність. Держави-члени повинні гарантувати ефективне здійснення прав дітей, щоб їх найкращі інтереси мали першочергову увагу у всьому, що стосується або зачіпає їх інтереси
 • Захист від дискримінації. До дітей слід ставитися з обережністю, чутливістю, справедливістю та повагою під час будь-якої процедури або справи
 • Верховенства права. Права дітей повинні забезпечуватись без жодної дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри або етнічного походження, віку, мови, релігії, …. або іншого статусу

Принципи законності та пропорційності, презумпція невинності, право на справедливий судовий розгляд, право на юридичну допомогу, право на доступ до судів і право на апеляцію, мають бути гарантовані для дітей, так само як і для дорослих.