Новий порядок державної реєстрації авторського права і договорів, що стосуються майнових прав на твір: Микола Потоцький

9 жовтня 2023 року у Міністерстві юстиції України за № 1760/40816 зареєстрований наказ Міністерства економіки України від 16 серпня 2023 року № 11319 «Про затвердження Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір».

Передумовами для прийняття нового Порядку стали:

 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»: державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір здійснюється НОІВ відповідно до затвердженого Установою порядку;
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2023 р. № 843 «Деякі питання реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір», якою визнано таким, що втратив чинність Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756.

Про особливості здійснення державної реєстрації авторського права та договорів, що стосуються майнових прав за новим Порядком розповів під час вебінару, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, Микола Потоцький, радник директора УКРНОІВІ, доктор юридичних наук.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону України «Про авторське право і суміжні права», суб’єкт авторського права для засвідчення належних йому особистих немайнових прав та/або майнових прав на твір (оприлюднений чи неоприлюднений), факту і дати його опублікування, набуття майнових прав на твір на підставі договору або закону може зареєструвати своє авторське право на твір у відповідному державному реєстрі. Кожна із сторін укладеного договору, що стосується майнових прав на твір, має право зареєструвати договір у відповідному державному реєстрі. Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір, здійснюється Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», визначеною розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 943−р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності» такою, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, відповідно до затвердженого Міністерством економіки України Порядку державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються майнових прав на твір.

Заявку на державну реєстрацію авторського права подає суб’єкт авторського права:

 • автор твору – первинний суб’єкт авторського права;
 • інші фізичні або юридичні особи, до яких перейшли майнові права на твір на підставі правочину або закону.

Заявку на державну реєстрацію договору, що стосується права автора на твір, подає будь-яка зі сторін укладеного договору.

Реєстрація авторського права здійснюється на твори, створені:

 • із власної ініціативи – заявка подається автором/спадкоємцем;
 • у зв’язку з виконанням обов’язків за трудовим договором (контрактом) – заявка подається роботодавцем або автором, якщо права на службовий твір належать роботодавцю та автору спільно;
 • за замовленням (у зв’язку з виконанням договору) – заявка подається замовником або автором, якщо права на твір, створений за замовленням належать замовнику і автору спільно.

Реєстрація договору, що стосується права автора на твір, здійснюється щодо таких видів договорів:

 • трудовий договір (контракт);
 • договір про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права;
 • договір про передання (відчуження) майнових прав на об’єкт авторського права;
 • ліцензійний договір на використання об’єкта авторського права.

Микола Потоцький зазначив, що заявка на державну реєстрацію права автора на твір складається із:

 • заяви на державну реєстрацію авторського права на твір;
 • копії твору;
 • документа, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
 • документа про сплату збору;
 • документа, що підтверджує повноваження представника (якщо заявка подається за участю представника заявника);
 • свідоцтва про право на спадщину, якщо заявка подається спадкоємцем;
 • документів, що підтверджують створення службового твору у зв’язку  з виконанням працівником обов’язків за трудовим договором (контрактом) і належність майнових прав на такий твір, якщо заявка подається роботодавцем;
 • документів, що засвідчують перехід і належність майнових прав, якщо заявка подається іншим суб’єктом, до якого перейшли майнові права на твір, у повному складі або частково, або якому майнові права на твір належать спільно з іншими особами;
 • документа, що підтверджує згоду на створення похідного твору чи збірки творів від суб’єкта (суб’єктів) авторського права на використаний твір (твори), якщо заявка стосується похідного твору або збірки творів.

Заявка на державну реєстрацію договору, що стосується права автора на твір, складається із:

 • заяви на державну реєстрацію договору, який стосується майнових прав на твір;
 • копії твору;
 • документа, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (за наявності);
 • документа про сплату збору;
 • документа, що підтверджує повноваження представника (якщо заявка подається за участю представника заявника);
 • документів, що засвідчують перехід і належність майнових прав на твір, щодо яких заявником укладено договір, якщо заявник не є автором твору.

Стосовно вимог до подання заявки лектор зазначив:

 1. Заявка в електронній формі подається через інформаційно-комунікаційну систему УКРНОІВІ (далі – ІКС УКРНОІВІ), доступ до якої забезпечується через вебсайт УКРНОІВІ.
 2. Під час подання заявки в електронній формі, копії твору на електронному носії заявник повинен забезпечити відсутність програмних вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення в інформації, яка подається ним до УКРНОІВІ.
 3. Заявка в електронній формі, крім копії твору, підписується заявником або його представником з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.
 4. Документи заявки повинні бути придатними для сприйняття їх змісту після сканування (оцифрування), а також оформлюються таким чином, щоб їх можна було безпосередньо копіювати, зберігати протягом строку дії авторського права.
 5. Заявник забезпечує повноту та достовірність інформації, наведеної в заявці, дотримання прав і законних інтересів третіх осіб, загальновизнаних принципів моралі, публічного порядку, зокрема відповідність вимогам Законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну».

Розгляд заявки здійснюється УКРНОІВІ протягом двох місяців з дати надходження заявки або документів. Під час розгляду заявки здійснюється перевірка документів заявки на відповідність вимогам Цивільного кодексу України, Закону та цього Порядку. За результатом розгляду заявки УКРНОІВІ ухвалює висновок:

 • про наявність підстав для внесення відомостей про державну реєстрацію авторського права до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • про наявність підстав для внесення відомостей про державну реєстрацію договору, який стосується майнових прав на твір, до Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір;
 • про відсутність підстав для внесення відомостей про державну реєстрацію авторського права до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір;
 • про відсутність підстав для внесення відомостей про державну реєстрацію договору, який стосується майнових прав на твір, до Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір.

Висновок ухвалюється за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку.

Відмовити у реєстрації можуть, якщо:

1) заявник не виконав вимоги, зазначені в запиті про усунення недоліків у документах заявки або про надання інших документів, необхідних для розгляду заявки;

2) заявка стосується об’єкта, що не охороняється авторським правом;

3) заявку подано з порушенням прав і законних інтересів третіх осіб;

4) заявка містить інформацію, що суперечить загальновизнаним принципам моралі, публічному порядку, зокрема вимогам Законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»;

5) заявником або особою, якої стосується заявка, у тому числі якщо автором, співавтором, упорядником, спадкоємцем, роботодавцем, замовником, стороною договору, іншим суб’єктом авторського права на твір, стосовно якого подана заявка, є особа, пов’язана з державою-агресором, визначена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації», або особа, на яку розповсюджуються санкції відповідно до Закону України «Про санкції» (з урахуванням рішень Ради національної безпеки і оборони України).

Про державну реєстрацію авторського права на твір видається свідоцтво, в якому зазначаються:

 • вид і назва твору;
 • автор/автори твору;
 • відомості про оприлюднення твору;
 • кому належать авторські майнові права на твір.

Про державну реєстрацію договору, який стосується майнових прав на твір, видається рішення, в якому зазначається:

 • вид і назва договору, що стосується майнових прав на твір, номер договору і дата його підписання;
 • вид і назва твору;
 • автор/автори твору;
 • сторони договору;
 • обсяг прав, способи використання, інші умови використання.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.