Порядок вирішення колективних трудових спорів: адвокат Іван Яцкевич

Під час марафону вебінару Вищій школі адвокатури на тему “Порядок вирішення колективних трудових спорів”, Яцкевич Іван, адвокат, кандидат юридичних наук, член Комітету з трудового права НААУ, заступника декана факультету правничих наук НаУКМА, доцент, експерт з трудового права, розповів про вирішення колективних трудових спорів.

Колективний трудовий спір (конфлікт) – це розбіжності, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

 • а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;
 • б) укладення чи зміни колективного договору, угоди;
 • в) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
 • г) невиконання вимог законодавства про працю (ст. 2 Закону 137/98-ВР).

Щодо сторін колективного трудового спору, то:

 • На виробничому рівні – працівники (первинна профспілка або ін. уповноважена організація) і роботодавець (або його представник).
 • На галузевому, територіальному – працівники однієї або кількох галузей або адмін.-тер. одиниць, або ЦОВВ, або МОВВ, що діють на території відповідної території
 • На національному – працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об’єднання чи інші уповноважені найманими працівниками органи та всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців або Кабінет Міністрів України.

Уповноважений найманими працівниками на представництво орган є єдиним повноважним представником найманих працівників до моменту припинення такого спору (конфлікту).

Колективні вимоги сторони працівників оформляються протоколом і надсилаються на розгляд стороні роботодавця.

Строки розгляду: 3 дні (+3 дні вищестоящим органом роботодавця), але не більше 30 днів (з урахуванням часу пересилання).

Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає з моменту, коли уповноважений представницький орган працівників одержав повідомлення про повну або часткову відмову у задоволенні колективних вимог і прийняв рішення про незгоду з таким рішенням роботодавця, або строки розгляду вимог, передбачені цим Законом, закінчилися, а відповіді від роботодавця, не надійшло (ст. 6 Закону 137/98).

Відповідно до законодавства, колективний трудовий спір підлягає реєстрації Національної служби посередництва і примирення.

Національна служба посередництва і примирення є постійно діючим державним органом, створеним Президентом України для сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів).

Реєстрація – це внесення НСПП в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) відомостей про:

 • сторони колективного трудового спору (конфлікту) із зазначенням їх повного найменування і адреси
 • висунуті найманими працівниками, профспілкою вимоги
 • присвоєння колективному трудовому спору (конфлікту) реєстраційного номера
 • видання про це відповідного розпорядження НСПП;

Оскільки НСПП це державний орган утворений президентом України, то його дії або бездіяльність може бути оскаржена у судовому порядку.

Це є важливим аспектом впливу на розвиток та врегулювання колективного трудового спору, що виник на підприємстві як з боку роботодавця, який може оскаржувати реєстрацію так і з боку найманих працівників, які мають враховувати, що колективний трудовий спір має вирішуватися відповідно до встановленого закону порядку.

Реєструючи такий колективний трудовий спір потрібно подати до НСПП інформацію. яка включає відомості про:

 • сторони колективного трудового спору (конфлікту);
 • вимоги найманих працівників, профспілки;
 • момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту);
 • орган чи особу, які будуть представляти інтереси найманих працівників;
 • загальну кількість найманих працівників на підприємстві, де виник колективний трудовий спір (конфлікт), та кількість найманих працівників, які беруть участь в даному колективному трудовому спорі (конфлікті);
 • додатки – копії протоколів, листів, наказів, підписних листів, витягів, довідок тощо, які підтверджують надану інформацію.

Залежно від того чи відповідають висунуті працівниками вимоги положенням Закону України ‘Про порядок колективних трудових спорів та інших нормативно-правових актів”, що регулюють порядок визначення предмета колективно-трудового спору здійснюється реєстрація таких вимог:

 • висунуті до нормативно-правових актів, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлікту),
 • визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлікту) щодо цих вимог,
 • дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників,
 • дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників роботодавцем та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування та
 • за відсутністю факту неможливості розгляду та вирішення висунутих вимог та спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства