Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності: Ася Тарасова

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності», лектором якого виступила Ася Тарасова, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Лектор зазначила, що Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі-Закон) передбачає дотримання Правил адвокатської етики (далі – Правила, ПАЕ) як одного з основних професійних обов’язків адвоката. Саме тому порушення Правил становить дисциплінарний проступок та є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності.

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката можуть застосовуватися наступні види дисциплінарних стягнень:

 • попередження;
 • зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;
 • для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з ЄРАУ (ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

При цьому слід керуватися загальними засадами застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ, встановленими ст. 70 Правил адвокатської етики, затвердженими Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року зі змінами, затвердженими З’їздом адвокатів України 2019 року 15 лютого 2019 року:

 • дисциплінарні стягнення накладаються лише за винні порушення;
 • адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА;
 • адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку;
 • звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Отже, за порушення яких саме принципів ПАЕ адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності?

 1. Незалежність та свобода адвоката у здійсненні адвокатської діяльності (стаття 6 ПАЕ)
 • Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів (частина 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»);
 • Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб (частина 1 статті 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»);
 • Незалежність адвокатури гарантується Основним Законом України (стаття 131-2 Конституції України).
 1. Дотримання законності (стаття 7 ПАЕ)
 • Адвокат в своїй професійній діяльності не має права вдаватись до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству та ПАЕ;
 • Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення вчинення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню його клієнтом або іншими особами.

Рекомендовано: дотримуватися принципу при роботі з клієнтом під час формування

позиції по справі.

 1. Пріоритет інтересів клієнта (стаття 8 ПАЕ)
 • Незалежність адвоката від клієнта;
 • Перевага інтересів клієнта в межах дотримування принципу законності;
 • Намагання в досудовому та позасудовому порядках урегулювати спори між клієнтами та іншими особами;
 • Повага щодо свободи вибору клієнтом захисника та неперешкоджання.
 1. Неприпустимість конфлікту інтересів (стаття 9 ПАЕ)
 1. Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами та обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Мають бути дотримані такі правила:

 • – письмове погодження з клієнтами щодо яких виник конфлікт інтересів;
 • – письмового погодження від клієнтів в разі отримання конфіденційної інформації від клієнта якому надавав правничу (правову) допомогу, пов’язану з інтересами нового клієнта;
 • – письмове погодження, якщо інтереси клієнта суперечать власним інтересам адвоката.

2. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів (пункт 3 частини 1 статті 21 Закону).

 1. Конфіденційність (стаття 10 ПАЕ) як предмет адвокатської таємниці (стаття 22 Закону) – необхідна та найважливіша передумова довірчих відносин між адвокатом і клієнтом

Коло осіб, на яких розповсюджується адвокатська таємниця – адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, помічник адвоката, стажист та інша особа, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом (бюро, об’єднанням) у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правничої допомогою.

Адвокатською таємницею є:

 • – факт звернення особи за правничою допомогою;
 • – будь-яка інформація, що стала відома у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою;
 • – зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій (у тому числі з використанням засобів зв’язку);
 • – зміст порад, консультацій, роз’яснень, документів, відомостей, матеріалів, речей, інформації, підготовлених, зібраних, одержаних або отриманих від клієнта в рамках професійної правничої (правової) допомоги.

Обов’язки адвоката:

 • щодо інформування та попередження щодо дотримання принципу конфіденційності;
 • щодо режиму зберігання інформації та документів, що містять адвокатську таємницю.

Втрата статусу адвокатської таємниці – за згодою клієнта або особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання професійної правничої (правової) допомоги має бути викладена в її письмовій заяві.

Рекомендовано: продовження зберігання інформації та документів в статусі адвокатської таємниці.

Адвокат не несе відповідальності за відмову будь-яким особам, органам і установам в розкритті адвокатської таємниці та наданні доступу до неї за наявності дозволу клієнта або особи, яка звернулася за професійною(правничою) допомогою на розкриття адвокатської таємниці. У такому разі адвокат може, але не зобов’язаний розкривати адвокатську таємницю.

 1. Компетентність та добросовісність (стаття 11 ПАЕ)

1. Високий рівень професійної підготовки, підвищення кваліфікації;

2. Ґрунтовне знання чинного законодавства та практики його застосування;

3. Опанування тактики, методів та прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.

Рекомендовано: ретельна підготовка документів та високі вимоги до помічників, стажистів, технічного персоналу.

 1. Повага до адвокатської діяльності (стаття 12 ПАЕ)
 • Вимога щодо дотримання принципу у всіх сферах діяльності: професійній, громадській, публіцистичній на інших;
 • Обов’язок виконання рішень органів адвокатського самоврядування, прийнятих в межах їх компетенції, що не виключає можливості їх оскарження у встановленому законом порядку;
 • Вимоги щодо критики діяльності, рішень, порядку формування, членів органів адвокатського самоврядування – коректні форми, виключення образ, завідомо неправдивої інформації та закликів щодо невиконання рішень.
 1. Чесність та добропорядна репутація (стаття 12-1 ПАЕ)
 • Адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов’язки.
 • Адвокату заборонено робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов’язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх повноважень щодо представництва інтересів клієнта.
 1. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності (стаття 13 ПАЕ)
 1. Рекламні матеріали про адвокатську діяльність (та будь-які інші матеріали такі як бланки, візитівки та інше) не можуть містити:
 • – оціночних характеристик відносно адвоката;
 • – критики адвокатами інших адвокатів;
 • – заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів;
 • – вказівок, які можуть сформувати уявлення, що діяльність саме цього адвоката характеризується рисами й показниками, притаманними, в дійсності, адвокатурі як такій.
 1. Рекламні матеріали мають бути об’єктивними, достовірними, відповідати естетичним вимогам.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.