Принципи сімейного права: теоретичні аспекти та застосування у судовій практиці: д.ю.н. Марія Менджул

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Принципи сімейного права: теоретичні аспекти та застосування у судовій практиці”, Менджул Марія, д.ю.н., доцентка, професорка кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ», розповіла про поняття та ознаки принципів сімейного права.

Принципи права є досить багатогранним явищем, пов’язаним з мораллю, філософією, соціологією і взагалі буттям людини.

Термін «принцип» часто вживається у таких значеннях: основні засади, вихідні ідеї, які є універсальними та мають загальну значущість, характеризуються вищою імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, системи внутрішнього і міжнародного права.

Крім того, зустрічається термін «засада законодавства».

Засади законодавства повинні відповідати принципам права, навіть співпадати, будучі їх законодавчим закріпленням, але термін засади законодавства не вичерпує поняття принципи права.

Стосовно принципів сімейного права, то вони є такими правовими явищами, які пов’язують зміст сімейного права із тими закономірностями суспільного життя, на яких воно будується і, які воно водночас закріплює.

Зміст принципів такого права багато в чому визначається і суспільним світоглядом, і пануючими культурними, моральними та релігійними цінностями і також тісно пов’язаний з людським буттям.

Принципи сімейного права є своєрідним стандартом законності. Вони повинні застосовуватися при тлумаченні суперечливих норм законодавства.

Принципи можуть посилювати аргументованість при встановленні законності певного діяння або рішення. Цим самим принципи сімейного права утверджують автономію як учасників сімейних відносин, так і суду при вирішенні сімейних спорів.

Принципам сімейного права властиві загальні ознаки, що притаманні принципам права в цілому, і так само, з урахуванням співвідношення принципів та норм сімейного права, можна їх сутнісні ознаки умовно поділити на дві групи:

1) Ознаки принципів сімейного права, що є характерними і для норм сімейного права (загальнообов’язковий характер, загальний характер, зумовленість сімейними відносинами, регулятивність).

2) Сутнісні ознаки принципів сімейного права, що відображають відмінність між нормами сімейного права та принципами:

  • – Імперативність
  • – стабільність
  • – самокорегованість
  • – більший ступінь об’єктивності у порівнянні з нормами сімейного права
  • – високий рівень узагальненості
  • – змістовність (часто принципи ширші за змістом, аніж сімейно- правові норми)
  • – ціннісно-орієнтованість
  • – системність
  • – природний пріоритет щодо норм сімейного права.

Отже, принципи сімейного права – це зумовлені змістом сімейних відносин ідеї про певні цінності, що відображають об’єктивні закономірності розвитку цих відносин, характеризуються імперативністю, універсальністю, найвищою стабільністю, об’єктивністю та загальнообов’язковістю, а також визначають соціальне призначення й сутність сімейного права, є основою для вдосконалення сімейного законодавства.