Щодо змісту та умов застосування субсидіарної відповідальності у справі про банкрутство

Субсидіарна відповідальність у справах про банкрутство є самостійним цивільно-правовим видом відповідальності, який за заявою ліквідатора
покладається на засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, за наявності підтвердження вини зазначених осіб у доведенні юридичної особи (боржника у справі про банкрутство) до стану неплатоспроможності. Для застосування такої відповідальності необхідним є встановлення судом складових елементів господарського правопорушення: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт та суб’єктивна сторона правопорушення.

Щодо суб’єктів субсидіарної відповідальності та підстав її застосування

Системний аналіз змісту абзацу першого частини п’ятої статті 41 Закону про
банкрутство, абзацу першого частини другої статті 61 КУзПБ у взаємозв’язку з іншими нормами законодавства свідчить, що до третіх осіб, які несуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства, належать будь-які особи, внаслідок дій або бездіяльності яких сталося банкрутство юридичної особи.

Вирішуючи питання щодо кола обставин, які мають бути доведені суб’єктом
звернення (ліквідатором) і, відповідно, підлягають встановленню судом для
покладення субсидіарної відповідальності, потрібно брати до уваги також
положення частини першої статті 215 ГК України та підстави для порушення
справи про банкрутство. Зокрема, такими діями можуть бути.

 • 1) вчинення суб’єктами відповідальності будь-яких дій, спрямованих на набуття майна, за відсутності активів для розрахунку за набуте майно чи збільшення кредиторської заборгованості боржника без наміру її погашення;
 • 2) прийняття суб’єктами відповідальності рішення про виведення активів
  боржника, внаслідок якого настала неплатоспроможність боржника за його іншими зобов’язаннями;
 • 3) прийняття суб’єктами відповідальності рішення, вказівок на вчинення
  майнових дій чи бездіяльності боржника щодо захисту власних майнових
  інтересів юридичної особи боржника на користь інших юридичних осіб, що мало наслідком настання неплатоспроможності боржника тощо.

На особу, яка отримала вигоду з протиправної (недобросовісної) поведінки
керівника чи засновників боржника, поширюються правила субсидіарної
відповідальності, за якими суб’єктом субсидіарної відповідальності може бути
особа, яка отримала істотну (щодо масштабу діяльності боржника) вигоду у вигляді збільшення активів, що не могло б утворитися у разі відповідності дій засновників та керівника боржника закону, в тому числі принципу добросовісності.

До суб’єктів субсидіарної відповідальності слід віднести осіб, які отримали
істотний актив боржника на підставі актів, рішень, правочинів тощо, прийнятих
засновниками чи керівником боржника на шкоду його інтересам та кредиторів,
які можуть виражатися, зокрема, у:

 • – прийнятті ключових ділових рішень з порушенням принципів добросовісності та розумності, в тому числі узгодження, укладення або схвалення правочинівна завідомо невигідних умовах або з особами завідомо нездатними виконати свої зобов’язання («фірмами-одноденками» тощо);
 • – наданні вказівок з приводу вчинення явно збиткових операцій;
 • – призначенні на керівні посади осіб, результат діяльності яких явно
  не відповідає інтересам юридичної особи;
 • – створенні і підтриманні такої системи управління боржником, яка націлена
  на систематичне отримання вигоди третьою особою на шкоду боржнику і його
  кредиторам;
 • – використанні документообігу, який не відображає реальних господарських
  операцій;
 • – отриманні такими особами істотних переваг з такої системи організації
  підприємницької діяльності, яка спрямована на перерозподіл (в тому числі
  за допомогою недостовірного документообігу) сукупного доходу, отримуваного від здійснення діяльності особами, об’єднаними спільним інтересом (наприклад, єдиним виробничим циклом), на користь цих осіб з одночасним акумулюванням на стороні боржника основного боргового навантаження;
 • – використанні і розпорядженні майном боржника як своїм особистим,
  нехтуючи інтересами кредиторів;
 • – вчиненні інших юридичних дій, що не відповідають принципу добросовісності в комерційній (діловій) практиці тощо.

Установлення причинно-наслідкового зв’язку між винними діями/бездіяльністю суб’єкта відповідальності та настанням негативних для боржника наслідків (неплатоспроможності боржника та відсутності у нього активів для задоволення вимог кредиторів, визнаних у процедурі банкрутства) належить до об’єктивної сторони цього правопорушення, обов’язок доведення якого покладається на ліквідатора.

Для визначення статусу особи як відповідача за субсидіарною відповідальністю за зобов’язаннями боржника ліквідатор має проаналізувати, а суд, розглядаючи заяву про притягнення до субсидіарної відповідальності та з’ясовуючи наявність підстав для покладення на цих осіб такої відповідальності, – дослідити сукупність правочинів та інших операцій, здійснених під впливом осіб, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію фактичного банкрутства боржника.

Статтею 61 КУзПБ, статтею 41 Закону про банкрутство (до 21.10.2019) закріплено правову презумпцію субсидіарної відповідальності осіб, що притягуються до неї, складовими якої є недостатність майна ліквідаційної маси для задоволення вимог кредиторів та наявність ознак доведення боржника до банкрутства, яка є спростовною, оскільки передбачає можливість цих осіб довести відсутність своєї вини у банкрутстві боржника та уникнути відповідальності.

Якщо дії третьої особи, які мали вплив на економічну (юридичну) долю
боржника, викликають об’єктивні сумніви в тому, що вона керувалася

інтересами боржника, на неї переходить тягар доведення того, що результати
зазначених дій стали наслідком звичайного господарського обороту, а не спричинені використанням нею своїх можливостей щодо визначення дій боржника на шкоду кредиторам боржника. У такому разі небажання особи, яка притягується до субсидіарної відповідальності, надати суду докази має кваліфікуватися згідно із частиною другою статті 74 ГПК України виключно як відмова від спростування фактів, на наявність яких аргументовано з посиланням на конкретні документи вказує процесуальний опонент. За статтею 13 ГПК України особа, що бере участь у справі, яка не вчинила відповідних процесуальних дій, несе ризик настання наслідків такої свої поведінки.

Звіт за результатами проведеного аналізу фінансово-господарського стану боржника, складений відповідно до Методичних рекомендацій щодо виявлення
ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування
банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 No14, не становить безумовний доказ доведення боржника до банкрутства, а його наявність (або його недоліки) чи відсутність не є визначальним критерієм притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності, оскільки встановлення підстав для її покладення належить до дискреційних повноважень суду, які здійснюються судом за результатами сукупної оцінки всіх наявних у справі доказів, у тому числі й цього звіту, який є лише одним із засобів доказування.

Щодо розміру субсидіарної відповідальності

Розмір вимог ліквідатора до третіх осіб, які згідно із законодавством несуть
субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями боржника у зв’язку з доведенням його до банкрутства, за приписами абзацу першого частини п’ятої статті 41 Закону про банкрутство (до 21.10.2019), абзацу першого частини другої статті 61 КУзПБ визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

Вартість майна, яке було виведено з активів боржника, не впливає на розмір субсидіарної відповідальності, а його визначенню передує формування ліквідаційної маси.

Щодо ефективності обраного ліквідатором способу захисту інтересів боржника та кредиторів

Не може бути підставою для відмови у задоволенні заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності неналежність обраного ним способу
захисту інтересів боржника та кредиторів з огляду на відсутність спростування
(оскарження) відповідних дій (спростування презумпції правомірності правочину, оскарження ухвалених юридичною особою рішень тощо), оскільки визначальним у застосуванні цієї відповідальності з урахуванням правової конструкції частини п’ятої статті 41 Закону про банкрутство, частини другої статті 61 КУзПБ є використання особою належних їй суб’єктивних прав на шкоду інтересам боржника та кредиторів, що призвело до неплатоспроможності боржника, а не спростування правомірності прийнятих нею рішень, вчинених дій та правочинів тощо.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 22.04.2021 у справі No915/1624/16 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97451198.