Важливі критерії розмежування трудового та цивільного договорів: адвокат Алла Андрушко

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Встановлення факту трудових відносин у судовому порядку», який провела для колег Алла Андрушко, адвокат, член Комітету з трудового права НААУ.

Окрему увагу під час обговорення спорів про встановлення факту трудових відносин, лектор звернула увагу на важливість відмежування трудового договору від цивільно-правового.

Згідно із ст. 21 КЗпП України, трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем – фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець – фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудові договори бувають безстрокові, строкові (сезонні, тимчасові, на період виконання певної роботи, контракт), про дистанційну роботу, з нефіксованим робочим часом, про надомну роботу, трудовий договір з фізичною особою, трудовий договір в умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин.

Відповідно до ст. 626 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Найпоширенішими цивільними договорами, які слід відмежовувати від трудового договору є:

 • договір підряду (ст. 837 ЦК України);
 • договір про надання послуг (ст. 901 ЦК України);
 • гіг-контракт (ЗУ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Основним критерієм, що відрізняє вищевказані цивільні договори від трудового є процес праці, який регулюється трудовим законодавством, а також те, що робота виконується працівником за певною посадою, спеціальністю, кваліфікацією, визначеною трудовою функцією.

У якості наочного прикладу адвокат запропонувала до ознайомлення правові позиції Верховного Суду.

Так, у постанові ВС від 08.05.2018 року у справі № 127/21595/16-ц зазначено, що «…умовами договору підряду, укладеного між сторонами, визначено, що працівник здійснює пошук замовлень на перевезення автомобільним транспортом вантажів, розрахунок рентабельності таких перевезень, складення, підписання (за дорученнями) договорів, здійснення оперативного контролю за виконанням перевезень та розрахунків, пошук нових, підтримання зв’язків з існуючими клієнтами, що вказує на те, що предметом цього договору є процес праці, а не її кінцевий результат».

В іншій Постанові ВС від 15.04.2021 року у справі № 554/5933/19 Суд дійшов висновків, що «… у договорі підряду не вказано, який саме кінцевий результат роботи повинен передати виконавець замовнику, між тим процес праці не передбачає будь-якого кінцевого результату. Жодним пунктом договору не встановлено обсяг виконуваної роботи, що повинні були бути відображені в акті їх приймання, тобто, зі змісту договору неможливо встановити, що саме повинен зробити виконавець, в якій кількості тощо. При цьому між сторонами узгоджено і встановлено погодинну оплату праці».

Таким чином, за цивільно-правовим договором процес праці залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату, визначеного обсягу робіт.

Як зазначає Алла Андрушко, серед інших важливих критеріїв, які відрізняють цивільні договори від трудового договору, відповідно до аналізу правових позицій, викладених у постановах ВС від 04.07.2018 року у справі № 820/1432/17, 06.03.2019 року у справі № 802/2066/16-а, 13.06.2019 року у справі № 815/954/18, 11.09.2018 року у справі № 904/191/18 є те, що на підрядника та виконавця послуг:

 • не видається розпорядчий документ (наказ) про прийняття на роботу/переведення/звільнення, особа не зараховується до штату установи (організації), не вноситься запис до трудової книжки;
 • не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку замовника (хоча він може бути з ними ознайомлений), особа сама організовує свою роботу і виконує її на власний ризик, на відміну від працівника, праця якого є юридично несамостійною та виконується в межах його трудової функції;
 • не поширюються гарантії оплати праці, винагорода не включає надбавок, премій, інших виплат, які передбачені трудовим законодавством, праця оплачується «за її результатами», після закінчення роботи/послуги, що оформляється актом прийняття-передачі виконаних робіт чи наданих послуг;
 • не застосовується дисциплінарна та матеріальна відповідальність, а юридична відповідальність підрядника чи виконавця роботи за порушення умов цивільного договору є майновою.

Верховний Суд у постанові від 14.05.2020р. у справі № 640/1099/19 також звертає увагу на те, що «…характерною ознакою трудових відносин є «…систематична виплата заробітної плати за процес праці (а не за її результат), а також … виконання роботи за професією (посадою), визначеною Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 № 327».

У постанові ВС від 27.10.2021 року у справі №2040/5412/18 зазначено: «…відповідно до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затв. наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327, роботи (послуги), що становлять предмет цих цивільно-правових угод, відповідають професіям «охоронець» (код КП 5169) та «прибиральник територій» (код КП 9162). Зважаючи на викладене … уклавши цивільно-правові договори … позивач фактично здійснив спробу підміни трудових відносин цивільно-правовими».

У постанові ВС від 16.04.2020 року у справі № 554/3983/18 зазначено «…в спірному договорі будівельного підряду не зазначено про обов`язок замовника передати виконавцю проектну документацію та кошторис, фактично такої передачі цих документів також не відбувалось … тобто, фактично спірний договір будівельного підряду укладений не з метою виникнення реальних правовідносин між замовником та виконавцем, а з метою приховання вже існуючих трудових відносин між роботодавцем та працівником».

Алла Андрушко сфокусувала увагу також на аналізі гіг-контракту. Так, гіг-контракт є цивільно-правовим договором, за яким гіг-спеціаліст зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань резидента Дія Сіті як замовника, а резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або надані послуги і забезпечувати гіг-спеціалісту належні умови для виконання робіт та/або надання послуг, а також соціальні гарантії, передбачені розділом V ЗУ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

До ключових ознак гіг-контракту слід відносяться такі:

 • гіг-спеціаліст – фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем;
 • цивільно-правовий договір не вважається гіг-контрактом, якщо в ньому прямо не зазначено про укладення саме гіг-контракту.
 • послуги (роботи), що надаються (виконуються) за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій певної посади, зокрема функцій головного інженера, відповідальної особи, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних під час їх оброблення;
 • укладення та виконання гіг-контракту не є здійсненням підприємницької чи іншої господарської діяльності гіг-спеціаліста;
 • за відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину, укладення та/або виконання гіг-контракту не може вважатися вступом у трудові відносини.

Відповідно до ч. 1 п. 6 ст. 232 КЗпП України безпосередньо в місцевих загальних судах розглядаються трудові спори за заявами працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи (крім випадків виконання робіт чи надання послуг за гіг-контрактом у порядку та на умовах, передбачених Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»).

Дія КЗпП України та законодавства про працю не поширюється на відносини між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті, визначені ЗУ «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи гіг-контракту, вчиненого з нею згідно із Законом «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», його укладення та/або виконання не може вважатися вступом у трудові відносини та/або виконанням роботи без укладення трудового договору (контракту).

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.