БЕЗ КОМЕНТАРІВ або звернення генеральної прокурорки?

Редакція Інформаційного агентства “Адвокат Пост” публікує відео звернення Генеральної прокурорки без коментарів.