Державні гарантії медичного обслуговування дітей як складова розв’язання проблеми насильства щодо неповнолітніх: адвокат Гретченко

Матеріал для Вищої школи адвокатури підготувала Гретченко Лариса, адвокат, медіатор, керівник центру “Адвокат дитини” ВША НААУ, заступник Голови Комітету з сімейного права НААУ, член Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ, член Комітету з питань гендерної політики, що діє в складі НААУ, тренер курсу програми Ради Європи HELP «Основні принципи захисту прав людини у сфері біомедицини».

Державні гарантії медичного обслуговування дітей як складова розв’язання проблеми насильства щодо неповнолітніх – тематична доповідь, з якою Лариса Гретченко, керівник Центру «Адвокат дитини» Вищої школи адвокатури НААУ долучилася до круглого столу «Конституційне право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування: особливості здійснення, легітимні очікування та обмеження», що відбувся у Національній асоціації адвокатів України за ініціативи Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ з нагоди 25-річчя прийняття Конституції України.

В ході виступу Лариса Гретченко наголосила на важливості приділення першочергової уваги якнайкращому забезпеченню інтересів дитини та гарантованому праві дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я та засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я відповідно до положень Конвенції ООН про права дитини.

З поміж особливостей здійснення конституційного права на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування спікер підкреслила основоположні норми Основного Закону, за якими людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, заборону катувань, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує його гідність поводження чи покарання та низку інших.

Державні фінансові гарантії надання пацієнтам послуг з медичного обслуговування (медичних послуг) та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій врегульовано Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». У межах програми медичних гарантій держава гарантує громадянам повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням, в тому числі, медичної допомоги дітям до 16 років.

У системному аналізі положень Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону дитинства» та Сімейного кодексу України було розкрито правові засади піклування про зміцнення та охорону здоров’я дітей і підлітків, включаючи обов’язок батьків піклуватися про здоров’я своїх дітей, їх фізичний та духовний розвиток, ведення ними здорового способу життя.

Актуальність теми покликана розкрити проблематику практичної реалізації права дитини на охорону здоров’я у взаємозв’язку з правом на доступ до безоплатної правової допомоги та правом на захист дитини від усіх форм домашнього насильства та інших проявів жорстокого поводження з дитиною, експлуатації, включаючи сексуальне насильство, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють.

Під час доповіді було приділено увагу стану соціального захисту дітей та невідкладним заходам, спрямованим на захист прав дитини в Україні відповідно до постанови Верховної Ради України від 17.01.2020 р. № 483-ІХ, а також невідкладним заходам із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства, визначеним Указом Президента України від 21.09.2020 р. № 398/2020.

Ключовим у виступі став аналіз основних положень Механізму проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих від домашнього насильства осіб або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, та надання їм медичної допомоги, унормованого однойменним Порядком, затвердженим наказом МОЗ України від 01.02.2019 року № 278, зареєстрований в Мінюсті України 14.03.2019 р. за № 262/33233. (надалі – Порядок 278)

Порядок № 278 має на меті забезпечення подолання і протидію домашньому насильству, сприяння реалізації прав осіб, які від нього постраждали, та покладає на медичних працівників за змістом п. 4 обов’язок інформувати постраждалу особу та/або її законного представника (якщо такий представник не є кривдником) про права, заходи та соціальні послуги, якими може скористатися постраждала особа.

Медичні працівники сприяють в отриманні постраждалими особами безоплатної правової допомоги шляхом інформування працівників центрів безоплатної вторинної правової допомоги про необхідність її надання у приміщеннях закладів охорони здоров’я, якщо такі особи не можуть відвідати центр з надання безоплатної правової допомоги самостійно. (п. 11 Порядку №278)

Разом з тим, Порядком № 278 не конкретизовано строків інформування та форми повідомлення медичного закладу в адресу Центру БВПД, що ускладнює його ефективну правореалізацію та потребує застосування добрих практик в цілях якнайкращого забезпечення інтересів дітей.

Додатком 1 до Порядку № 278 є Клінічні стани, що характерні у разі можливого вчинення домашнього насильства та особливості надання медичної допомоги постраждалим особам або особам, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, пункт 8 якого визначає особливості надання допомоги дітям.

Працівник закладу охорони здоров’я, якому стало відомо про дитину, стосовно якої вчинено домашнє насильство, має:

– діяти в інтересах дитини;

– вжити негайних дій для безпеки дитини, нормалізації її емоційного стану (якщо це можливо);

– створити умови для комфортного та конфіденційного спілкування з дитиною (що передбачає спілкування з дитиною наодинці із врахуванням її вікових особливостей та дотриманням поважного ставлення до неї);

– проаналізувати отриману інформацію щодо дитини та виділити ймовірні ризики відповідно до переліку ознак та факторів, зазначених у підпунктах 1-3 пункту 2 цього додатка;

– визначити доцільність проведення додаткового медичного огляду, направлення дитини до інших фахівців закладу охорони здоров’я для проведення додаткового обстеження та надання медичної допомоги;

– передати визначеному в закладі відповідальному працівнику інформацію про дитину, яка зазнала домашнє насильство, з метою планування подальших дій щодо її захисту. У разі наявності факторів, що загрожують життю і здоров’ю дитини та потребують негайного втручання,- усно поінформувати відповідні служби у справах дітей;

– забезпечити нерозголошення персональної інформації про дитину та її сім’ю іншим особам (за винятком фахівців, уповноважених на збір інформації про ситуацію, у якій опинилась дитина, та надання їй допомоги);

Також в документі згруповано та деталізовано ознаки насильства над дитиною, ознаки, які можуть вказувати на жорстоке поводження з дитиною та (або) потребують негайного реагування з боку співробітників закладу охорони здоров’я, ознаки або фактори, які вказують на ймовірність виникнення ризиків для життя, здоров’я та розвитку дитини.

В завершення виступу Лариса Гретченко поділилася з учасниками тематичною практичною ініціативою: «Дитинство без насильства: механізм забезпечення права на безоплатну правову допомогу під час медичного обстеження дитини, яка постраждала від домашнього насильства», що опублікована у Збірнику практичних рекомендацій «Добрі практики юристів для правосуддя в інтересах дитини в Україні, розробленого за участі адвокатів, суддів, прокурорів, юристів соціальних служб та громадських організацій  спільно з Громадською організацією «МАRТ» в рамках партнерського проекту https://www.legalaid.gov.ua/wpcontent/uploads/2021/02/zbirnykdobryhpraktyk.pdf