Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві: адвокат Іван Яцкевич

Під час марафону вебінарів у Вищій школі адвокатури на тему “Дисциплінарні стягнення”, Яцкевич Іван, адвокат, кандидат юридичних наук, член Комітету з трудового права НААУ, заступника декана факультету правничих наук НаУКМА, доцент, експерт з трудового права, розповів про дисциплінарну відповідальність у трудовому праві.

У ст. 92 Конституцією України передбачено, що виключно законами України визначаються:

 • засади цивільно-правової відповідальності;
 • діяння, які є злочинами;
 • діяння, які є адміністративними правопорушеннями;
 • діяння, які є дисциплінарними правопорушеннями;
 • відповідальність за них.

Зміст цього положення роз’яснив постійний суд України, які у своєму рішенні від 30-го травня 2001 року №7 рп/2001 так звана справа про адміністративну відповідальність юридичних осіб.

Постійний суд зазначив, що наголошуючи на важливості гарантії захисту прав і свобод людини і громадянина Конституція України встановила, що склад правопорушення, як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності та заходи державного примусового впливу на його вчинення призначається виключно законом, а не будь-яким іншим нормативно-правовим актом. Юридична відповідальність закону має індивідуальний характер, що ніхто не має відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом, як правопорушення та бути двічі притягнутим до юридичної відповідальності одного того самого виду за одне й те саме правопорушення.

Таким чином, постійний суд роз’яснив підстави та порядок роз’яснення видів юридичної відповідальності в тому числі і дисциплінарних стягнень.

П. 22 частини першої ст. 92 Конституції України не є виключним порядком юридичної відповідальності. Пункт лише встановлює те, які види юридичної відповідальності мають бути встановлені передбачені законами.

Правопорушення має бути закріпленим нормативними документами, зокрема таким актом може бути – правила внутрішнього трудового розпорядку.

Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю.

У трудових колективах створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов’язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються в необхідних випадках заходи дисциплінарного і громадського впливу.

Відповідно до ст. 141 Кодексів України про працю власник або уповноважений ним орган повинен:

 • – правильно організувати працю працівників,
 • – створювати умови для зростання продуктивності праці,
 • – забезпечувати трудову і виробничу дисципліну,
 • – неухильно додержувати законодавства про працю і правил охорони праці,
 • – уважно ставитися до потреб і запитів працівників,
 • – поліпшувати умови їх праці та побуту.

Відповідно до ст. 139 працівники зобов’язані:

 • – працювати чесно і сумлінно,
 • – своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу,
 • – додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці,
 • – дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Відповідно до ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Ознакою порушення трудової дисципліни є наявність проступку в діях або бездіяльності працівника. Дисциплінарний проступок визначається як винне невиконання чи неналежне виконання працівником своїх трудових обов`язків.

Складові дисциплінарного проступку:

 • Дії (бездіяльність) працівника
 • Порушення або неналежне виконання покладених трудових обов`язків
 • Вина працівника
 • Причинний зв`язок між діями (бездіяльністю) і порушенням або неналежним виконанням покладених на працівника трудових обов`язків

Недоведеність хоча б одного з цих елементів виключає наявність дисциплінарного проступку» (постанова ВС від 22.07.2020; No 554/9493/17).

Вчинення працівником протиправного винного діяння є дисциплінарним проступком.