Окремі елементи справедливого судового розгляду: суддя Павло Пархоменко

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів на тему «Право на справедливий суд: загальні положення», що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, Павло Пархоменко, кандидат юридичних наук, Голова Бахмацького районного суду Чернігівської області, детально розповів про окремі елементи справедливого судового розгляду.

Декілька елементів, необхідних для забезпечення справедливого судового розгляду, вказані безпосередньо в частині першій статті 6 Конвенції:

 • справедливий розгляд;
 • публічний розгляд;
 • розумний строк;
 • незалежний та безсторонній суд, створений на підставі закону;
 • публічне оголошення рішення.

Суд вважає, що важливою вимогою є «справедливість», а тому в його рішеннях вказані інші вимоги, зокрема:

 • присутність заявника під час слухання;
 • право на доступ до суду;
 • рівність можливостей сторін;
 • змагальність;
 • право не свідчити проти себе;
 • вмотивованість судового рішення.

При цьому вказані елементи не є вичерпними.

Лектор в огляді практики ЄСПЛ сфокусував детальну увагу на змістовному наповнені деяких з окреслених вище елементів права на справедливий судовий розгляд:

 1. Право на доступ до суду
 • Право доступу до правосуддя є одним з невід’ємних складових права, гарантованого п. 1 ст. 6 Конвенції (п. 36 Golder v. UK);
 • Суд вважає, що право доступу до правосуддя не є абсолютним, оскільки Конвенція не містить його визначення у вузькому сенсі цього слова, залишається мовчазно, допускається можливість обмеження цього права, але не зачіпає його основного змісту (п. 38 Golder v. UK);
 • Пункт 1 статті 6 гарантує кожному право вчинити будь-який позов щодо його цивільних прав і обов’язків у суді або судовому органі (п. 22 Ейрі проти Ірландії);
 • Загалом прийнятним вважається встановлення в національному законодавстві процесуальних обмежень та вимог з метою належного здійснення правосуддя; проте вони не повинні підривати саму суть права на доступ до суду. Якщо держава передбачає апеляційне оскарження до суду вищої інстанції, вона має право встановлювати умови такої апеляції, як матеріально-правові, так і процесуальні, як-от: судові збори, часові обмеження, обов’язкове представництво тощо («Степенська проти України»).
 1. Судовий розгляд у присутності особи

Обов’язок проводити усний розгляд справи не є абсолютним.

Якщо справа буде слухатись лише в одній інстанції і розглядаються не «в великій мірі технічні» або «суто правові» питання, то повинно проводитись усне слухання, оскільки письмової процедури буде недостатньо (пункти 18-21 рішення ЄСПЛ «Koottummel v. Austria»).

За умови, що було відкрите слухання у першій інстанції, відсутність «публічних слухань» у другій чи третій інстанції може бути виправдано особливими ознаками спірного провадження. Розгляд скарги та провадження, що стосується лише питань права, а не питань факту, можуть відповідати вимогам статті 6 Конвенції, хоча заявнику не було надано можливості бути заслуханим особисто апеляційним або касаційним судом (пункт 31 рішення ЄСПЛ «Ekbatani v. Sweden»).

Письмове провадження може бути прийнятним у випадках, коли:

 • не виникає сумнівів в правдивості показань свідків;
 • факти не оспорюються;
 • сторонам надана реальна можливість висловити свою позицію в письмовій формі та оспорити докази проти них.

Важливо, що саме суд останньої інстанції вирішує чи попередній розгляд носив технічний або правовий характер і як наслідок – чи був попередній судовий розгляд справедливим. Цей суд також в силах усунути попередні недоліки.

Судовий розгляд за відсутності обвинуваченого

Право обвинуваченого на особисту участь в судовому розгляді можна прослідкувати із спеціальних гарантій ст. 6 Конвенції, підпункти «с» – «е» пункту 3 статті 6 Конвенції:

 • захищати себе особисто;
 • допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали;
 • користуватися допомогою перекладача.

Стаття 6 Конвенції не містить абсолютної заборони in absentia. Провадження in absentia є виключенням із загального правила.

Допустимі підстави для провадження in absentia:

 • Обвинувачений сам відмовився (прямо чи не прямо, передбачувано з поведінки) від права брати участь в судовому розгляді;
 • Держава вжила старанні, але безуспішні спроби вручити обвинуваченому повідомлення про судове засідання;
 • Наприклад, коли особа намагається ухилитися від судового розгляду (Lena Atanasova v. Bulgaria, § 52).
 • Проте будь-яка відмова від гарантій згідно зі статтею 6 повинна виконувати тест «проінформованої та усвідомленої відмови», як це встановлено у прецедентній практиці ЄСПЛ (Sejdovic v. Italy) [ВП], §§ 86-87).

Право обвинуваченого відмовитися від участі в судовому розгляді буде мати силу тільки при дотриманні ряду умов:

 • Відмова має бути результатом вільного волевиявлення;
 • Необхідно встановити, що відмова є «недвозначною»;
 • Така відмова має супроводжуватися мінімальними гарантіями, відповідними її значущості;
 • Відмова не повинна суперечити важливому суспільному інтересу (Sejdovic v. Italy – це приклад із кримінальної справи, але такі заяви можуть і застосовуватись не в кримінальних провадженнях).
 1. Вмотивованість судового рішення
 • право на обґрунтоване судове рішення не означає, що суди повинні давати детальну відповідь на кожен аргумент сторони (García Ruiz v. Spain);
 • подальша функція обґрунтованого рішення – продемонструвати, що сторони були почуті» (Tatishvili v. Russia);
 • національне рішення повинно містити викладення причин, достатніх для відповіді на фактичні та правові (матеріально-правові або процесуальні) доводи сторін у всіх їх суттєвих аспектах (пункти 29-30 Руіс Торіха проти Іспанії (Ruiz Torija v. Spain, 9.12.1994).

Суди мають вивчити наступне:

 • основні аргументи сторони (пункт 67 Бузеску проти Румунії, пункт 35 Донадзе проти Грузії);
 • заяви, що стосуються прав і свобод, які гарантуються Конвенцією і її протоколами: національні суди повинні розглядати такі справи з особливою суворістю і ретельністю (пункт 96 Вагнер і J.M.W.L. проти Люксембургу).