Рада адвокатів України затвердила алгоритм дій при розгляді радами адвокатів регіонів заяв, пов’язаних з проходженням стажування у Раді адвокатів міста Києва

Рада адвокатів України розглянула заяву Гейка О.В. від 28 червня 2022 року щодо тривалого розгляду та неприйняття Радою адвокатів міста Києва рішення про проведення оцінки результатів стажування, заслухавши представника адвокатів Рівненської області у складі Ради адвокатів України Лазарчук Г.В., Секретаря Ради адвокатів України Колесникова І.В., Голову Ради адвокатів Волинської області Руденко Г.А. щодо надання роз’яснення алгоритму дій рад адвокатів регіонів у випадку передачі їм заяв, матеріалів пов’язаних із проходженням стажування осіб у Раді адвокатів м. Києва для їх подальшого розгляду.

Про це йдеться у рішенні РАУ №54 від 1 серпня 2022 року.

На виконання положень статті 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішенням Ради адвокатів України No 80 від 01.06.2018
затверджено Положення про організацію та порядок проходження стажування
для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, зі змінами (далі – Положення), яким врегульовано питання порядку та організації проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит, а також визначені повноваження Ради адвокатів України з організації стажування та повноваження ради адвокатів регіону з організації
стажування та видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Приписами пункту 2.1 Положення визначено, що Рада адвокатів України як вищий орган адвокатського самоврядування, розробляє методологічні основи стажування та здійснює загальне керівництво процесом стажування осіб, які виявили намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

До компетенції Ради адвокатів України з організації стажування, у тому числі належить: здійснення контролю за організацією процесу стажування радами адвокатів регіонів; надання роз’яснень щодо процесу організації стажування в Україні; розгляд заяв та скарг на рішення рад адвокатів регіону осіб, які виявили намір пройти стажування з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, а також адвокатів – керівників стажування; інші повноваження, необхідні для забезпечення ефективності процесу стажування (пункт 2.2 Положення).

При здійсненні процесу стажування (подання поточних звітів, заяви про проведення оцінки результатів стажування, тощо) ради адвокатів регіону
керуються приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» та Положенням.

Слід зазначити, що через відсутність у місті Києві належним чином обраних органів адвокатського самоврядування, введення по всій території України воєнного стану з 24 лютого 2022 року, Радою адвокатів України прийнято рішення No 40 від 25 березня 2022 року «Про передачу Головою НААУ, РАУ матеріалів щодо проходження стажування у Раді адвокатів міста Києва для розгляду до інших рад адвокатів регіонів», яким покладено на Голову Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Ізовітову Л.П., до моменту обрання голови та членів Ради адвокатів міста Києва конференцією адвокатів міста Києва, повноваження щодо скерування на підставі особистих заяв стажиста/керівника стажування, заяв (матеріалів) пов’язаних з проходженням стажування у Раді адвокатів міста Києва, для їх подальшого розгляду до інших рад адвокатів регіонів.

На адресу Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України надходять численні звернення осіб з питань пов’язаних із проходженням стажування у Раді адвокатів міста Києва. При цьому, особи, які розпочали процес стажування в Раді адвокатів міста Києва знаходяться на різних етапах стажування та не можуть завершити його з об’єктивних причин.

Рада адвокатів України, з огляду на наведене, враховуючи приписи пунктів 1.2, 1.6, 1.7, 3.1, 5.8 Положення, для забезпечення ефективності та безперервності проходження стажування особами, які успішно склали кваліфікаційний іспит та розпочали або бажали розпочати стажування в Раді адвокатів міста Києва з метою отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;

з урахуванням пропозицій, зауважень, доповнень та редакційних правок членів Ради адвокатів України щодо алгоритму дій при розгляді радами адвокатів регіонів заяв (матеріалів), пов’язаних з проходженням стажування у Раді адвокатів міста Києва;

керуючись статями 10, 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, Положенням про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, вирішила:

 1. Затвердити алгоритм дій при розгляді радами адвокатів регіонів заяв (матеріалів), пов’язаних з проходженням стажування у Раді адвокатів міста Києва відповідно до якого:
  • У випадку наявності підтвердження факту звернення особи із заявою про проходження стажування в межах дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту до Ради адвокатів міста Києва в період її повноважності, однак за відсутності можливості розпочати/продовжити стажування в зв’язку з відсутністю в місті Києві належним чином обраних Голови Ради адвокатів міста Києва та членів Ради адвокатів міста Києва, матеріали такої особи, за її заявою до Національної асоціації адвокатів України, можуть бути направлені до іншої ради адвокатів регіону для проходження стажування на загальних засадах.
  • Якщо особою були сплачені всі внески за організацію та проходження стажування, визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та затверджені Радою адвокатів України, то при направленні її матеріалів до іншої ради адвокатів регіону, вона звільняється від сплати внеску на проходження стажування до Ради адвокатів України та ради адвокатів регіону.
  • Здійснення перерахування оплати, здійсненої раніше стажистом на рахунок Ради адвокатів міста Києва до іншої визначеної ради адвокатів регіону здійснюється за відповідним поданням ради адвокатів регіону до Ради адвокатів міста Києва. Інші, платежі підлягають сплаті до відповідної ради адвокатів регіону та керівнику стажування, у випадку його призначення цією радою, у розмірі, визначеному пропорційно часу, необхідного для продовження такого стажування, відповідно до періодів подання та затвердження звітів про стажування.
 2. У разі відсутності у особи, яка склала кваліфікаційний іспит в КДКА м. Києва в період повноважності її складу, оригіналу свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту, до заяви може додаватися копія (ксерокопія) свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту та/або інформація з реєстру осіб, які склали/не склали кваліфікаційний іспит.
 3. У випадку наявності у стажиста підтверджуючих документів про направлення його на стажування Радою адвокатів міста Києва у повноважному складі до конкретного керівника стажування (рішення Ради адвокатів міста Києва про направлення на стажування, направлення на стажування, наявність інформації про стажиста в профайлі адвоката-керівника стажування тощо), такий стажист має право продовжувати розпочате стажування у призначеного Радою адвокатів міста Києва керівника стажування, подаючи відповідні звіти до визначеної ради адвокатів регіону для їх перевірки та затвердження, або обрати нового керівника стажування відповідного регіону. При визначенні радою адвокатів регіону нового керівника стажування, стажистом сплачується безпосередньо на користь цього керівника стажування внесок на проходження стажування в розмірі, визначеному відповідно до підпункту 1.1 цього рішення.
 4. У випадку надання стажистом рішення (рішень), прийнятого (прийнятих) повноважним складом Ради адвокатів міста Києва про затвердження його поточного (поточних) звітів, такий стажист може продовжити подальше стажування та подати до визначеної ради адвокатів регіону наступний поточний звіт для його оцінки та затвердження відповідною радою адвокатів регіону.
 5. У випадку наявності у стажиста підтвердження надання до Ради адвокатів міста Києва поточного звіту (звітів), за відсутності підтвердження перевірки та затвердження таких звітів Радою адвокатів міста Києва у повноважному складі, визначена рада адвокатів регіону має право повторно провести перевірку та оцінку поточного звіту (звітів) стажиста. При цьому можуть одночасно заслуховуватись кілька поточних звітів. В такому випадку внесок на проходження стажування підлягає сплаті до відповідної ради адвокатів регіону в розмірі, визначеному згідно до підпункту 1.1 цього рішення, однак не менше 1/3 суми встановленого Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень Ради адвокатів України внеску, що підлягає сплаті стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону.
 6. У випадку наявності рішення про затвердження поточних звітів за весь період стажування стажиста Радою адвокатів міста Києва у повноважному складі, відповідно визначена рада адвокатів регіону проводить оцінку результатів стажування та приймає рішення згідно ч.7 ст. 10 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». В такому випадку внесок на проходження стажування підлягає сплаті до відповідної ради адвокатів регіонів в розмірі 1/3 суми встановленого Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» внеску, що підлягає сплаті стажистом на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону.
 7. Для стажистів, які відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернулися з заявою про направлення на стажування до Ради адвокатів міста Києва у період її повноважності, однак не змогли пройти його в зв’язку з відсутністю в місті Києві належним чином обраних Голови Ради адвокатів міста Києва та членів Ради адвокатів міста Києва, строк стажування може перевищувати 6 місяців.
 8. Дане рішення підлягає застосуванню до правовідносин, що виникли у відносинах з іншими радами адвокатів регіонів, у випадку не можливості виконання пунктів 1.6, 1.7, 3.1, 5.8 Положення про організацію та порядок проходження стажування для отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у звичайному порядку.