В адвокатському запиті, який стосується надання публічної інформації, адвокат зобов’язаний послатися на підставу для отримання інформації, яка підпадає під визначення публічної: ВП ВС

Спір за позовом адвоката про оскарження дій уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо ненадання відповіді на адвокатський запит, поданий у зв’язку з наданням правової допомоги юридичній особі в судовій справі, який стосується інформації стосовно її кредитних договорів із банком і не містить посилань на Закон України «Про доступ до публічної інформації», не є публічно-правовим, а тому підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

В адвокатському запиті, який стосується надання публічної інформації, адвокат, крім посилання на відповідні статті Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», зобов’язаний послатися на підставу для отримання інформації, яка підпадає під визначення публічної, і на відповідні статті Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також дотриматися вимог останнього, звернувши увагу суб’єкта, якому адресовано адвокатський запит, на його статус розпорядника публічної інформації.

Велика Палата Верховного Суду розглянула касаційну скаргу АО «Формула захисту» на ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 27 серпня 2021 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 04 листопада 2021 року у справі за позовом Адвокатського об’єднання до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
Публічного акціонерного товариства «Діамантбанк» (далі – Уповноважена особа,
Фонд, ПАТ «Діамантбанк», ПАТ відповідно) про визнання дій протиправними,
зобов’язання вчинити певні дії, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

19 березня 2021 року між Адвокатським об’єднанням та ТОВ «Машгідропривод» було укладено договір про надання правової допомоги.

26 травня 2021 року керуючий партнер Адвокатського об’єднання адвокат
направив до Уповноваженої особи адвокатський запит, у якому, зокрема,
зазначив, що надає правову допомогу ТОВ «Машгідропривод» у господарській
справі, що знаходиться на розгляді Господарського суду міста Києва, у зв’язку із чим просив надати інформацію стосовно банківських вкладів фізичних осіб ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, суми відшкодування, а також інформацію стосовно кредитних договорів та стану заборгованості ТОВ «Машгідропривод».

04 червня 2021 року на адресу Адвокатського об’єднання було направлено відповідь за підписом Уповноваженої особи, у якій зазначено, що адвокатський
запит не підлягає розгляду, оскільки статтею 24 Закону України від 05 липня 2012 року No 5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон
No 5076-VI) не передбачено направлення адвокатських запитів працівникам установи, що виконують спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Вважаючи такі дії відповідача протиправними, Адвокатське об’єднання звернулося до суду із цим позовом.

Закриваючи провадження у справі, суд першої інстанції, з висновками якого погодився й суд апеляційної інстанції, керувався тим, що спір у цій справі
обумовлений господарськими правовідносинами між ПАТ «Діамантбанк», його
вкладниками (фізичними особами) та позичальниками, а також спричинений
наявністю кредиторських вимог (майнових вимог фізичних осіб до суб’єкта
господарювання – банку, що ліквідується), які задовольняються в порядку
черговості, визначеної статтею 52 Закону України від 23 лютого 2012 року No 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон No 4452-VI), за рахунок коштів, одержаних унаслідок ліквідації та продажу майна банку. З огляду на викладене спір у цій справі відноситься до юрисдикції господарських
судів.

ОЦІНКА СУДУ

Як установлено матеріалами справи, Адвокатське об’єднання звернулося до адміністративного суду з позовом до Уповноваженої особи про визнання протиправними дій відповідача щодо нерозгляду адвокатського запиту від 26 травня 2021 року керуючого партнера Адвокатського об’єднання адвоката та ненадання запитуваної інформації, а також зобов’язання Уповноваженої особи
надати запитувану інформацію стосовно діяльності ПАТ «Діамантбанк», що сформульована в указаному адвокатському запиті.

Отже, для розв’язання питання про те, чи підлягає цей спір розгляду судом
адміністративної юрисдикції, необхідно з’ясувати, чи є він публічно-правовим, тобто чи пов’язаний з виконанням відповідачем публічно-владних управлінських
функцій, та чи не має цей спір вирішуватися в порядку господарського
судочинства.

За змістом правових норм Закону No 4452-VI на Фонд, який є юридичною особою публічного права, покладено функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків. Зі свого боку, уповноважена особа Фонду виконує від його імені делеговані Фондом повноваження щодо забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку.

Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 18 квітня 2018 року у справі No 910/8132/17 (провадження No 12-27гс18) дійшла висновку, що Фонд як юридична особа публічного права може бути суб’єктом як публічно-правових, так і приватноправових правовідносин. При цьому в приватноправових відносинах,
якими є здійснення функцій органу управління банку, у якому запроваджено
тимчасову адміністрацію, чи банку, який ліквідується, Фонд не здійснює функцій
суб’єкта владних повноважень.

Водночас Велика Палата Верховного Суду звернула увагу на те, що визначений статтею 3 Закону No 4452-VI правовий статус Фонду як юридичної особи публічного права, що має відокремлене майно, яке є об’єктом права державної власності і перебуває у його господарському віданні, не впливає на правовий статус банку, в якому запроваджено тимчасову адміністрацію або щодо якого розпочато процедуру ліквідації, оскільки Фонд розпоряджається майном такого банку від імені останнього й у межах виконання покладених на нього законодавством функцій щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку та не здійснює в цій частині жодних владних управлінських функцій.

Таким чином, розглядаючи адвокатський запит керуючого партнера Адвокатського об’єднання адвоката, поданий у зв’язку з наданням правової
допомоги ТОВ «Машгідропривод» у господарській справі щодо припинення
зобов’язань за його договорами кредитної лінії з ПАТ «Діамантбанк», що знаходиться на розгляді Господарського суду міста Києва, Уповноважена особа діяла не як суб’єкт владних повноважень, а як орган управління банку, який
здійснює заходи щодо забезпечення збереження активів банку, запобігання
втратам майна та грошових коштів.

Беручи до уваги наведене та враховуючи суть спірних правовідносин, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що цей спір не є публічно-правовим та не належить до юрисдикції адміністративних судів.

Отже, обґрунтованим є висновок судів попередніх інстанції про підсудність цієї справи суду господарської юрисдикції.

Згідно із частинами другою, третьою статті 24 Закону No 5076-VI орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким
направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня
отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім
інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

Аналіз наведених положень Закону No 5076-VI свідчить про те, що адвокатський запит може бути адресований як суб’єктам владних повноважень, так і приватним особам.

До розпорядників інформації, зобов’язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в статті 13 Закону України від 13 січня 2011 року No 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон No 2939-VI),
у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб’єкти господарювання, які володіють: 1) інформацією про стан довкілля; 2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров’ю та безпеці громадян; 4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

Статтею 19 Закону No 2939-VI врегульовано оформлення запитів на отримання публічної інформації.

Частиною першою вказаної статті визначено, що запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Отже, сам собою адвокатський запит не є запитом про надання публічної
інформації, оскільки може бути адресований не лише розпорядникам публічної
інформації, визначеним Законом No 2939-VI, а більш широкому колу суб’єктів. До того ж запитувана в адвокатському запиті інформація, необхідна адвокатові
для надання правової допомоги клієнтові, не обов’язково має бути публічною.

Водночас такий запит може стосуватися й надання публічної інформації. У такому разі адвокат у запиті, крім посилання на відповідні статті Закону No 5076-
VI, зобов’язаний послатися як на підставу для отримання інформації, яка підпадає під визначення публічної, й на відповідні статті Закону No 2939-VI, а також дотримати вимог останнього, звернувши увагу суб’єкта, якому адресовано
адвокатський запит, на його статус розпорядника публічної інформації.

Проте в цій справі, звертаючись до Уповноваженої особи з адвокатським запитом, Адвокатське об’єднання, зазначаючи про підстави отримання запитуваної інформації, послалося у своєму запиті виключно на статті 20, 23, 24
Закону No 5076-VI і запитувало інформацію, яка стосується приватноправових
відносин, що не дає можливості вважати такий адвокатський запит одночасно й запитом на отримання публічної інформації. Спірні правовідносини щодо отримання інформації виникли між ТОВ «Машгідропривод», в інтересах якого
адвокатський запит подало Адвокатське об’єднання, та ПАТ «Діамантбанк».

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 18 серпня 2022 року у справі No 520/13981/21 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105935914.