Війна та післявоєнне відновлення: роль екологічного права та практичні аспекти для адвокатів розкрили Віктор Кобилянський і Софія Шутяк

Захід з підвищення кваліфікації адвокатів, присвячений темі війни та післявоєнного відновлення через призму ролі екологічного права відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ. Тематичні практичні аспекти для правників висвітлили адвокат, керівник Центру земельного права ВША НААУ Віктор Кобилянський і адвокат, заступник голови Комітету земельного, аграрного та довкілевого права НААУ Софія Шутяк.

В системному аналізі положень Конституції України та галузевого законодавства лекторами акцентовано увагу, що земля це не лише об’єкт нерухомості, це природний ресурс.

Використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Правові, економічні та соціальні основи охорони земель з метою забезпечення їх раціонального використання, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, інших корисних властивостей землі, збереження екологічних функцій ґрунтового покриву та охорони довкілля унормовані Законом України “Про охорону земель” від 19.06.2003 року
№ 962-IV

Розпорядженням КМУ від 19.01.2022 № 70-р схвалено Концепцію Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель.

Сучасний стан земельних ресурсів переважної частини України охарактеризовано як напружений, а подекуди кризовий, з тенденцією до погіршення, що суттєво ускладнює соціально-економічний розвиток України та її регіонів і негативно впливає на ландшафтне та біологічне різноманіття, здоров’я і умови проживання населення.

Основна причина такого становища полягає в нераціональному використанні земельно-ресурсного потенціалу держави, погіршенні якісного стану та зниженні продуктивності земель, неврегульованості зміни характеру функціонування землі як засобу виробництва в умовах ринку, відсутності єдиної державної системи охорони земель.

Пріоритетним завданням Програми є здійснення заходів щодо екологічної освіти, інформування та залучення громадськості до співпраці з державними органами на засадах партнерських відносин у процесі планування і виконання відповідного плану дій.

Порядок припинення права користування земельними ділянками, що використовуються з порушенням земельного законодавства закріплено ст. 144 Земельного кодексу України.

  • У разі виявлення порушення земельного законодавства державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища складає протокол про адміністративне правопорушення, накладає на особу, яка допустила правопорушення, адміністративне стягнення та видає цій особі припис про його усунення у 30-денний строк.

У разі якщо особа, яка допустила порушення земельного законодавства, не виконала протягом зазначеного строку припис державного інспектора щодо припинення правопорушення, державний інспектор з контролю за використанням та охороною земель чи державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища накладає на таку особу адміністративне стягнення відповідно до закону та повторно видає припис про припинення правопорушення та усунення його наслідків у 30-денний строк.

  • У разі неусунення наслідків порушення земельного законодавства у 30-денний строк орган державного контролю за використанням та охороною земель або орган державного контролю за охороною навколишнього природного середовища звертається до суду з позовом про:

– розірвання договору оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки або договору про встановлення земельного сервітуту;

– припинення права постійного користування земельною ділянкою.

Відповідно до ст. 143 Земельного кодексу України Стаття підставою для примусового припинення прав на земельну ділянку у судовому порядку є:

– неусунення допущених порушень законодавства (забруднення земель радіоактивними і хімічними речовинами, відходами, стічними водами, забруднення земель бактеріально-паразитичними і карантинно-шкідливими організмами, засмічення земель забороненими рослинами, пошкодження і знищення родючого шару ґрунту, об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, порушення встановленого режиму використання земель, що особливо охороняються, а також використання земель способами, які завдають шкоди здоров’ю населення) в строки, встановлені приписами органів, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель;

Предметом обговорення під час заходу стали особливості охорони земель під час воєнного стану.

Постановою Уряду від 20 березня 2022 р. № 326 затверджено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади доручено розробити і затвердити у шестимісячний строк методики, передбачені Порядком, затвердженим цією постановою, а також вчинити низку пов’язаних дій.

Порядком, в редакції постанови КМУ від 22 липня 2022 р. № 951 встановлено процедуру визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі – шкода та збитки), починаючи з 19 лютого 2014 року.

Визначення шкоди та збитків здійснюється окремо за напрямами, у тому числі:

  • шкода, завдана земельним ресурсам, – напрям, що включає шкоду від пошкодження і знищення родючого шару ґрунту та шкоду, зумовлену забрудненням і засміченням земельних ресурсів.

Основні показники, які оцінюються:

  • витрати на рекультивацію земель, які були порушені внаслідок бойових дій, будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій для облаштування державного кордону;
  • збитки, завдані власникам (землекористувачам) земельних ділянок сільськогосподарського призначення;
  • витрати на відновлення меліоративних систем;
  • шкода, завдана ґрунтам та земельним ділянкам внаслідок забруднення ґрунтів речовинами, які негативно впливають на їх родючість та інші корисні властивості;
  • шкода, завдана ґрунтам та земельним ділянкам внаслідок засмічення земельних ділянок сторонніми предметами, матеріалами, відходами та/або іншими речовинами.

Методика визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 04 квітня 2022 року № 167, зареєстровано в Мінюсті України 11 квітня 2022 р.за № 406/37742

Методика визначає порядок розрахунку розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам державами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та фізичними особами через забруднення ґрунтів, засмічення земель, допущених унаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану внаслідок їх дій або бездіяльності на усіх землях України незалежно від їх категорій та форм власності.

Увагу приділено взаємопов’язаності земельних правовідносин та охорони довкілля, правовому регулюванню здійснення оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки, державному і громадському контролю за використанням та охороною земель.