Військово-лікарська експертиза у ЗСУ. Аспекти судового оскарження постанов ВЛК: адвокат Ірина Тодорич

Після 24 лютого 2022 року багато чоловіків у віці з 18 до 60 років мали досвід спілкування із військово-лікарськими комісіями. Зокрема, під час загальної мобілізації на військову службу або у статусі військовослужбовця в разі поранення, контузії, каліцтв. Звісно, відносини, пов’язані із визначенням ступеня придатності до військової служби, не завжди складалися справедливо і з бажаними результатами. І це спричинило появу численних позовів до адміністративних судів про скасування постанов ВЛК.

Про це пише адвокат Ірина Тодорич, член Комітету НААУ з питань адміністративного права та процесу, повідомляє ЗіБ.

За правилами

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони від 14.08.2008 №402, військово-лікарська експертиза визначає придатність за станом здоров’я до військової служби призовників, військовослужбовців та військовозобов’язаних, установлює причинний зв’язок захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) та визначає необхідність і умови застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Військово-лікарська експертиза це:

медичний огляд допризовників, призовників; військовослужбовців та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової

військової служби); військовозобов’язаних, офіцерів запасу, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, резервістів (кандидатів у резервісти); громадян, які приймаються на військову службу за контрактом; кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Міністерства оборони, учнів військових ліцеїв; колишніх військовослужбовців; працівників ЗСУ, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання, компонентами ракетного палива, джерелами електромагнітних полів, лазерного випромінювання, мікроорганізмами I—II груп патогенності, особливо небезпечними інфекційними хворобами; працівників допоміжного флоту Військово-Морських Сил;

визначення ступеня придатності до військової служби, навчання у військових ВНЗ, роботи за фахом;

установлення причинного зв’язку захворювань, травм (поранень, контузій, каліцтв) військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів.

Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (ВЛК), штатні та позаштатні (постійно і тимчасово діючі). Штатні та позаштатні ВЛК приймають постанови. Вони оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військоволікарської комісії з визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця.

Штатні ВЛК є військово-медичними установами, які мають гербову печатку, кутовий штамп та утримуються за окремим штатом. До штатних ВЛК належать: Центральна військово-лікарська комісія; ВЛК регіону; ВЛК евакуаційного пункту; ВЛК пересувної госпітальної бази.

Штатні ВЛК комплектуються лікарями із

клінічною підготовкою за однією з лікарських спеціальностей (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, оториноларингологія, офтальмологія, організація охорони здоров’я тощо) з досвідом роботи у військових частинах та лікувальних закладах.

ЦВЛК має право розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з Положенням №402 постанови будь-якої ВЛК.

На ВЛК регіону покладаються обов’язки, зокрема, з організації військоволікарської експертизи, керівництва підпорядкованими ВЛК, контролю за їхньою роботою та надання їм методичної і практичної допомоги в зоні відповідальності; розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи.

ВЛК регіону має право, зокрема, оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у п.1.2 розд.I цього Положення; приймати

постанови згідно з Положенням, контролювати, розглядати, затверджувати, за наявності підстав не затверджувати, переглядати або скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК. Постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення із ЗСУ має право приймати або переглядати тільки ЦВЛК; направляти у військові лікувальні заклади на контрольне обстеження та медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби), військовозобов’язаних, резервістів, працівників.

Медичний огляд включає в себе вивчення та оцінку стану здоров’я і фізичного розвитку громадян на момент огляду в цілях визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених Положенням №402, з винесенням письмового висновку (постанови). Під придатністю до військової служби у Положенні

№402 розуміється такий стан здоров’я і фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, інструкціями службові обов’язки з конкретної військової спеціальності у ЗСУ та інших військових формуваннях у мирний та воєнний час.

Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку, а постанова ЦВЛК – у судовому порядку.

За шаблоном

Вивчаючи судову практику, стає зрозуміло, що суди адміністративної юстиції дуже обережно розглядають таку категорію справ, не кваплячись задовольняти позови військовослужбовців. Майже у кожному судовому рішенні апеляційного чи окружного адміністративного суду можна побачити таку правову позицію:

«Розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах

дотримання процедури прийняття цього висновку. Однак суд не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття певного висновку, оскільки суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері і тому оцінка підставності висновку ВЛК виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права. Суд в межах розгляду справи не вправі надавати власну оцінку на предмет наявності підстав для визнання позивача таким, що придатний або непридатний до військової служби.

Колегія суддів зазначає, що Верховний Суд у постанові від 13.06.2018 у справі №806/526/16 зауважив, що у межах адміністративного процесу суд не вправі надавати оцінку професійним діям конкретних лікарів-членів ВЛК при застосуванні ними відповідних методів огляду позивача, дослідження медичної документації, визначенні діагнозів та відповідності їх конкретній статті Розкладу хвороб, оскільки це потребує спеціальних знань у медичній галузі.

Також згідно з висновками Верховного Суду, наведених у постанові від 12.06.2020 у справі №810/5009/18, надання оцінки діагнозу позивача на предмет того, чи підпадає він під дію статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступень придатності до військової служби, виходить за межі судового розгляду.

Питання визначення наявності або відсутності певного діагнозу в позивача та його придатності (непридатності) до військової служби за результатами медичного обстеження є дискреційними повноваженнями ВЛК, а тому суд не вправі перебирати на себе повноваження цього органу».

Така позиція окружних та апеляційних адміністративних судів очікувана, оскільки відповідно до ч.5 ст.242 КАС при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах

ВС.

Саме тому апеляційні суди (див., напр., постанови Шостого ААС від 22.03.2023 у справі №620/7989/22, Сьомого ААС від 06.03.2023 у справі № 600/2448/22-а) йдуть шляхом цитування постанов ВС, прискіпливо не розбираючись у порушеннях ВЛК, та відмовляють позивачам у задоволенні апеляційних скарг.

Навіть якщо у поодиноких справах, таких як справа №260/3976/22, суд першої інстанції, дослідивши матеріали справи, стає на сторону позивача і в судовому рішенні аргументує незаконність рішення ВЛК у формі довідки, то суд апеляційної інстанції (постанова Восьмого ААС від 23.05.2023 у справі №260/3976/22) не зважає на аргументованість і логічність судового рішення першої інстанції, скасовує його лише посилаючись на практику ВС, а саме: постанови від 13.06.2018 у справі №806/526/16 та від 12.06.2020 у справі №810/5009/18, не

враховуючи інші аргументи та доводи у справі.

Аналізуючи такі судові рішення, складається враження, що апеляційним судам легше постановити рішення за шаблоном, ніж розібратися в наявності підстав для апеляційного оскарження, законності й обґрунтованості доводів суб’єкта владних повноважень, наявності доказів правомірності своїх рішень та дій, оскільки обов’язок щодо доказування, в силу ч.2 ст.77 КАС, покладається саме на нього.

Деякі суди у своїх постановах зазначають, що позивачі не користуються своїм правом на оскарження рішень позаштатних ВЛК до ВЛК регіону або до ЦВЛК, де можна просити провести повторний медичний огляд або контрольний огляд щодо придатності до військової служби, тому і висновок суду можна прочитати між рядків: хто тобі винен, що ти такий «розумний», не скористався своїм правом на повторний медичний огляд, тому відмовляють у задоволенні апеляційної скарги (постанова

Сьомого ААС від 14.04.2023 у справі №600/3118/22-а).

Касаційне оскарження судових рішень такої категорії справ ускладнене тим, що така категорія справ розглядається у спрощеному провадженні. Тому скаржнику, у переважній більшості це — військовослужбовці, треба обґрунтувати існування обставин передбачених пп.«а»—«г» п.2 ч.5 ст.328 КАС. Якщо обґрунтування немає, або Касаційний адміністративний суд вважає таке обґрунтування недостатнім, то касаційні скарги повертаються скаржнику (ухвали КАС від 03.07.2023 у справі №260/3976/22, від 26.06.2023 у справі 600/3118/22-а).

Існує також зовсім радикальна думка деяких адміністративних судів про те, що оскаржувати до суду можна лише постанови ВЛК регіонів і ЦВЛК. А всі інші постанови ВЛК у формі довідок не підлягають оскарженню в судовому порядку.

Так, у постанові Восьмого ААС від 22.03.2023 у

справі №140/6921/22 апеляційний суд зазначає, що згідно норм зазначеного Положення, ВЛК терапевтичного профілю Військово-медичного клінічного центру Західного регіону є позаштатною лікарською комісією. При цьому, згадане Положення не передбачає право особи, що проходила медичний огляд, оскаржувати постанови позаштатних госпітальних ВЛК у судовому порядку.

Згідно із нормами названого Положення у разі непогодження із постановами позаштатних ВЛК особа має право звернутися до ВЛК вищого рівня із скаргою на дії чи рішення ВЛК, рішення ВЛК регіону можуть бути оскаржено до ЦВЛК. У свою чергу, ВЛК регіону мають право скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК та направляти військових на контрольний медичний огляд, а також за їх рішенням може бути проведений повторний або контрольний медичний огляд.

Оскарженню у судовому порядку, за приписами п.2.4.10 розділу І наведеного Положення,

підлягають тільки постанови ВЛК регіонів та постанови ЦВЛК.

Постанова Восьмого ААС від 22.03.2023 у справі №140/6921/22 до Верховного Суду не оскаржувалася.

З огляду на зазначене, складається враження, що позитивних рішень на користь військовослужбовців щодо оскарження постанов ВЛК немає, але це не так.

Інша практика

Віру в можливість у судовому порядку відстояти право військовослужбовця на скасування постанови ВЛК та проведення повторного медичного огляду з визначенням придатності до військової служби дає постанова П’ятого ААС від 28.06.2023 у справі №420/18770/22.

У цій справі колегія суддів апеляційної інстанції задовольнила апеляційну скаргу позивача, скасувала судове рішення першої інстанції та задовольнила позов військовослужбовця, яким

визнала протиправними дії гарнізонної ВЛК Військово-медичного клінічного центру Південного регіону щодо передчасного складання висновку у вигляді довідки відносно солдата військової служби за призовом. Гарнізонну ВЛК зобов’язано повторно провести військово-лікарську експертизу стану здоров’я особи з повним обстеженням, за необхідності — в умовах стаціонару, з метою оцінки стану її здоров’я і фізичного розвитку на момент огляду та визначення ступеня придатності до військової служби.

Колегією суддів встановлено, що позивач у березні 2022 року мобілізований до ЗСУ. Військову службу проходить у військовій частині як солдат. На підставі рапорту його було направлено на проходження ВЛК.

02.11.2022 гарнізонною ВЛК проведено медичний огляд та складено довідку гарнізонної військоволікарської комісії, згідно із якою солдат придатний до військової служби.

Як убачалося із довідки, ВЛК провела медичний огляд особи, за наслідками якого установлено наявність причинного зв’язку захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва): поздовжня плоскостопість обох стоп без ознак деформуючого артрозу таранно-човноподібних суглоб з незначним порушенням функцій. ГЕРХ без езофагіту, без порушення функції. Хронічний гастрит, фаза ремісії, без порушення функції. Кісти щитоподібної залози без порушення функції. Викривлення перетинки носа без порушення функції дихання. Вазоморотний риніт (захворювання не пов’язане з проходженням військової служби). Хронічний панкреатит, рідко рецидивуючий, без порушення функції. ВСД з цефалічним синддромом. Грудна, поперекова радикулопатія з м’язово-тонічним синдромом та незначним порушенням функції. Кортокозорість ст.1.0 обох очей при гостроті зору з корекцією 1.0/1.0 (захворювання пов’язане з проходженням військової служби).

Не погодившись із вказаною довідкою позивач

звернувся до ЦВЛК.

Згідно із листом ЦВЛК, при медичному огляді ВЛК не прийнято до уваги ряд захворювань, які було діагностовано у солдата, у зв’язку з чим запропоновано:

командиру військової частини направити встановленим порядком солдата на повторний медичний огляд до ВМКЦ ПР;

начальнику ВМКЦ ПР, відповідно до Положення №402, солдату провести повторний медичний огляд ВЛК з метою визначення придатності до військової служби з урахуванням всіх захворювань, які діагностовано у солдата.

Отже, з урахуванням установлених фактичних обставин справи апеляційний суд зазначає, що під час проведення медичного огляду ВЛК не прийнято до уваги наявності у солдата інших захворювань.

Означене вказує, що медичний огляд військовослужбовця належним чином

військово-лікарською комісією проведено не було та як наслідок — належної оцінки стану здоров’я позивача у довідці не надано.

Відтак, беручи до уваги наведене, колегія суддів уважає, що заявлені позовні вимоги є цілком обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.

При цьому, суд апеляційної інстанції зазначає про неправильність висновків окружного адміністративного суду щодо дотримання процедури проведення ВЛК медичного огляду, оскільки як з’ясовано колегією суддів такий огляд проведено без врахування у позивача інших захворювань.

Встановлюючи вказану обставину суду не потрібно надавати оцінку діагнозам позивача на предмет того, чи підпадає він під дію статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступень придатності до військової служби, а лише необхідно співставити відомості, які містяться в довідці із наявними у матеріалах

справи документами.

Установлені в межах розгляду даної справи вищенаведені фактичні обставини у повному обсязі спростовують висновки суду першої інстанції та доводи відповідача.

Гарнізонна ВЛК оскаржила Постанову П’ятого ААС до ВС.

Ухвалою КАС від 14.08.2023 Гарнізонній ВЛК було відмовлено у відкритті касаційного провадження. Обґрунтовуючи відмову у відкритті провадження, касаційна інстанція послалася на те, що справа відноситься до справ незначної складності, для можливості відкриття касаційного провадження процесуальним законом передбачено необхідність обґрунтувати наявність підстав для розгляду цієї касаційної скарги, визначених пп.«а»—«г» п.2 ч.5 ст.328 КАС та обґрунтувати посилання на конкретний підпункт. Оцінивши доводи касаційної скарги колегія суддів констатує, що скаржником не наведено обґрунтованих посилань на існування таких обставин, а такі обставини не встановлені судом з поданих матеріалів касаційної скарги.

Отже звертатися до суду адміністративної юстиції за захистом порушеного права військовослужбовця можна і треба. Проте, у такій категорії справ як оскарження постанов ВЛК, проведення повторного медичного огляду для визначення ступеню придатності військовослужбовця до військової служби, слід ретельно готуватись та користуватись правом на оскарження постанов ВЛК до ЦВЛК. Тоді шанси отримати позитивне судове рішення підвищуються в рази.