Забезпечення адміністративного позову: 5ААС

Варто відмежовувати зовсім не тотожні поняття «розгляд справи по суті» та «забезпечення позову».

Розгляд справи по суті розуміє під собою безпосередньо вирішення спору судом з винесенням відповідного рішення.

В свою чергу, забезпечення позову – вжиття заходів щодо охорони інтересів позивача від можливих недобросовісних дій з боку відповідача. Такі заходи здійснюються до вирішення справи по суті з метою створення можливості реального та ефективного виконання рішення суду.

Так, інститут забезпечення адміністративного позову регламентовано главою 10 (ст.151-158) Кодексу адміністративного судочинства України.

Суд за заявою учасника або з власної ініціативи має право вжити чітко визначені законодавством заходи забезпечення позову, при цьому вони повинні бути в межах позовних вимог. Важливо, що забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову,  так і на будь-якій стадії розгляду справи.

Підстави для забезпечення позову:

  • невжиття таких заходів може вплинути на виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав/інтересів позивача
  • наявні очевидні ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень та порушення таким рішенням прав, свобод або інтересів позивача.

Так, позов може забезпечуватися шляхом (КАС України містить вичерпний перелік):

  • зупинення дії індивідуального акту чи НПА;
  • заборони відповідачу вчиняти певні дії;
  • заборони іншим особам вчиняти дії стосовно предмета спору;
  • зупинення стягнення на підставі виконавчого документа / іншого документа, за яким стягнення в безспірному порядку.

Отже, позивач має право подати заяву про забезпечення позову у визначеному законодавством порядку та з необхідними реквізитами, зазначеними у ст. 152 КАС України. Якщо зазначаються  декілька заходів забезпечення позову, необхідно обґрунтувати доцільність вжиття кожного (суд може застосовувати кілька заходів одночасно). Заява розглядається судом не пізніше 2 днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

Суд, розглядаючи заяву, може викликати особу-заявника для надання пояснень або додаткових доказів.

Адже, при вирішенні питання суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника з урахуванням розумності, адекватності, співмірності позовних вимог, а також гарантуванню збалансованості інтересів сторін й інших учасників процесу та імовірності можливого ускладнення виконання чи невиконання рішення суду.  

Про забезпечення позову або про відмову в цьому суд постановляє ухвалу, що обов’язково має містити мотиви, за яких суд дійшов висновку про необхідність застосування чи відмови вжиття заходів та зазначається вид забезпечення позову (ст.154 КАС України).  

Таким чином, інститут забезпечення позову є однією з гарантій захисту прав, свобод та інтересів, а також ефективним механізмом забезпечення неухильного виконання судового рішення.