20 листопада – Всесвітній день дитини

Діти – цінність нашого суспільства, наше майбутнє. Захист прав дітей, забезпечення їхнього благополуччя та безпеки має бути серед основних векторів правотворчої та соціальної політики держави.

Про це йдеться на сторінці Вищої школи адвокатури НААУ у Facebook.

Cаме з метою підтримки добробуту дітей Генеральна Асамблея ООН Резолюцією 836 (ІХ) 14 грудня 1954 року рекомендувала всім країнам світу запровадити традицію кожного року 20 листопада, починаючи з 1956 року, святкувати День дитини.

20 листопада – знакова та важлива дата, оскільки саме у цей день в 1959 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію прав дитини, а у 1989 році – Конвенцію про права дитини.

Які міжнародні акти відстоюють права дитини?

Дитиноорієнтований підхід прослідковується в актах Організації Об’єднаних Націй. Зокрема, у 1959 році Генеральна Асамблея з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, для їх власного блага і блага суспільства, правами і свободами проголосила 10 ключових принципів, зокрема:

 • Принцип 1. Усі права, гарантовані Декларацією, визнаються за всіма дітьми без будь-яких винятків і без відмінностей чи дискримінації.
 • Принцип 2. Забезпечення найкращих інтересів дитини.
 • Принцип 3. Право на ім’я і громадянство.
 • Принцип 4. Право користуватися благами соціального забезпечення.
 • Принцип 5. Право дитини, яка є неповноцінною у фізичному, психічному або соціальному відношенні на забезпечення спеціальним режимом, освітою і піклуванням, необхідними з огляду на її особливий стан.
 • Принцип 6. Право на любов і розуміння.
 • Принцип 7. Право на безкоштовну освіту, яка має бути обов’язковою принаймні на початкових стадіях.
 • Принцип 8. Право на першочерговий захист та допомогу.
 • Принцип 9. Право бути захищеною від усіх форм недбалого ставлення, жорстокості і експлуатації.
 • Принцип 10. Право бути захищеною від практики, яка може заохочувати расову, релігійну або будь-яку іншу форму дискримінації. 

У 1989 році Генеральна Асамблея прийняла Конвенцію про права дитини, яка визнається міжнародною дитячою Конституцією. Насамперед, стаття 1 Конвенції про права дитини закріпила базове міжнародно-правове визначення поняття «дитина» («сhild»): дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до цієї особи, вона не досягає повноліття раніше.

Головна ж ідея Конвенції полягає у тому, що діти – це не маленькі дорослі із маленькими правами, а повноправні члени суспільства, які мають, окрім багатьох прав дорослих, і свої особливі права. У Конвенції втілено прогресивний погляд, що дитинство – це не лише підготовка до дорослого життя, але й важливий і самостійний етап життя людини.

У Конвенції немає ієрархії прав, усі права, передбачені в ній реалізуються з урахуванням принципу забезпечення найкращих інтересів дитини.

Доповнюють положення Конвенції наступні факультативні протоколи:

І. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії від 25.05.2000 року;

ІІ. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах від 25.05.2000 року;

ІІІ. Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень від 19.12.2011 року.

На рівні Європи прийнято Європейську конвенцію про здійснення прав дітей, яка передбачає у найвищих інтересах дітей – надання підтримки їхніх прав, надання дітям процесуальних прав та сприяння здійсненню ними цих прав шляхом забезпечення становища, при якому діти особисто або через інших осіб чи органи поінформовані та допущені до участі в розгляді судовим органом справ, що їх стосуються.

Питанню захисту прав дитини також приділяється увага у світлі застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, яка хоча прямо й не закріплює окремі види прав дитини, але при розгляді обґрунтованості втручання в права людини, які гарантовані Конвенцією взагалі, ЄСПЛ приділяє велике значення захисту прав дитини.

Захист дітей в Україні

Дитинство охороняється державою згідно Конституції України. Відповідно до статті 52 Основного Закону діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним. Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.

Права дітей в Україні встановлюються та гарантуються спеціальним Законом України «Про охорону дитинства», який визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, що має важливе значення для забезпечення національної безпеки України, ефективності внутрішньої політики держави, і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини.

Захищати свої права діти можуть, зокрема, шляхом звернення:

 • До органів опіки та піклування;
 • До служби у справах дітей;
 • До центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 • До кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей;
 • До інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій.
 • До суду, якщо дитина досягла 14 років.

Крім того, діти мають право на безоплатну правову допомогу.

Частина п’ята статті 55 Конституції України передбачає, що «кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна». Діти для захисту своїх прав можуть безпосередньо звернутися до Європейського суду з прав людини. Слід звернути увагу, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не містить норми про мінімальний вік звернення до ЄСПЛ. Так, у рішенні по справі T. and V. v. United Kingdom заявниками були визнані діти у віці 10 років.

Адвокат дитини

Здійснюючи адвокатську діяльність у справах за участі дітей чи стосовно них – Адвокат, перед усім, має приділяти увагу найкращим інтересам дитини.

Сьогодні кожна дитина може вступити в контакт з системою правосуддя в тій чи іншій формі та потребувати ефективного захисту, правової допомоги, соціальних послуг та психологічної підтримки.

Дружньою до дітей є така система правосуддя, яка гарантує повагу та реалізацію прав усіх дітей на найвищому рівні: як дітей у контакті, так і дітей в конфлікті з законом. Правосуддя, дружнє до дітей ґрунтується на принципах верховенства права, недискримінації, гідності, забезпечення найкращих інтересів дитини, участі.

Дитина має право на правову допомогу адвоката в процесі правосуддя на всіх його етапах та у всіх видах проваджень, а також може висловлювати свою думку з усіх питань, які стосуються її особисто чи інтересів сім’ї.

Чинне законодавство України передбачає необхідність вислухати думку дитини при прийнятті рішень що стосуються її життя, а адвокат має сприяти тому, щоб дитина була почутою і її найкращі інтереси враховувались.

Аспект найкращих інтересів дитини відповідно до міжнародних стандартів, українського законодавства, практики Європейського суду з прав людини та національних судів охоплює підходи, за яких:

 • інтерес дитини, як правило – основний критерій захисту прав дітей;
 • необхідність заслуховування думки дітей в ході будь – якого судового чи адміністративного розгляду, що торкається дитини;
 • застосовується принцип справедливої рівноваги між інтересами батьків і дітей, дотримуючись якої, особлива увага має бути до найважливіших інтересів дитини, які за своєю природою та важливістю мають переважати над інтересами батьків;

Методичні рекомендації «Найкращі інтереси дитини у цивільному провадженні», підготовлені Комітетом з сімейного права НААУ, 2020 р. https://bit.ly/3sdxUpQ

Про світові практики  Дитячого Права, український досвід створення системи захисту прав дітей, спеціалізацію адвокатів дитини можна ознайомитися в тематичному матеріалі на платформі Вищої школи адвокатури НААУ.

Публікація Г.Гаро, Л.Гретченко, М.Бабішеної “Child Law в Україні та світі”  https://bit.ly/3qdOGmd .

Освітній простір Центру «Адвокат дитини» ВША НААУ на постійній основі виступає потужною платформою для підвищення кваліфікації адвокатів, що мають намір здобути спеціалізацію у сфері дитячого права. Одночасно з цим Центр слугує дискусійним майданчиком з проблемних питань розбудови системи ювенальної юстиції та правосуддя, дружнього до дитини, місцем реалізації адвокаційних ініціатив з протидії насильству відносно дітей у всіх сферах життя, напрацювання пропозицій щодо змін профільного законодавства та формування усталеної правозахисної практики за принципом якнайкращого забезпечення інтересів дитини.

Восени 2022 року Вища школа адвокатури НААУ зареєструвала ТМ “АДВОКАТ ДИТИНИ” як знак для товарів і послуг, що підтверджується Свідоцтвом на торговельну марку № 324813 від 07.09.2022 р. та відомостями Спеціальної інформаційної системи Укрпатенту https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1449147/

ТМ АДВОКАТ ДИТИНИ — це результат багаторічної роботи лекторського складу та членів команди Центру “Адвокат дитини” ВША НААУ. В правозахисному та правоосвітньому просторі АДВОКАТ ДИТИНИ є широко відомим і впізнаваним брендом завдяки однойменному Курсу, пілотному проєкту “Адвокат дитини: від новачка до профі” та тематичним заходам з підвищення кваліфікації адвокатів з питань надання правової допомоги у справах за участі дітей чи стосовно їх інтересів у різних сферах правовідносин.

Дізнатися більше про Онлайн курс “Адвокат дитини”: https://bit.ly/3qctzQT 

Використані ресурси:

 1. Конституція України. http://bit.ly/3AtVNwt
 2. Декларація прав дитини. http://bit.ly/3ELRe3p
 3. Конвенція про права дитини. http://bit.ly/3Ok9S5n
 4. Європейська конвенція про здійснення прав дитини. http://bit.ly/3hQMT5T
 5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини). https://bit.ly/3WtA2qg
 6. Основна Угода про співробітництво між Дитячим Фондом Організації Об’єднаних Націй та Урядом України. http://bit.ly/3UY12wY
 7. Закон України «Про охорону дитинства». http://bit.ly/3Autcaw
 8. Сімейний кодекс України. http://bit.ly/3gejgLz
 9. Закон України «Про безоплатну правову допомогу». http://bit.ly/3AtTt8S
 10. T and V v. United Kingdom. http://bit.ly/3EmEZZx
 11. Павло Пархоменко Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та права дитини: посібник. https://bit.ly/3MFlsr6
 12. Правовий захист прав дітей та підлітків і безпечний інформаційний простір. http://bit.ly/3EtVdjQ
 13. UNICEF Україна. http://bit.ly/3XfZBLK