Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності: адвокат Ася Тарасова

У Вищій школі адвокатури відбувся захід з підвищення кваліфікації, лектором на якому виступила Тарасова Ася – адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ. Тема заходу: “Порушення адвокатом основних принципів адвокатської етики як підстава для притягнення до дисциплінарної відповідальності”.

Лектор розповіла про основні принципи адвокатської етики, конфлікт інтересів, загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних обов’язків адвоката.

Правила слугують обов’язковою для використання системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, іноді суперечливих прав та обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених Конституцією, Законом України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та іншими законодавчими актами також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів адвоката

Відповідно до частини 1 статті 33 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом.

Стаття 34 “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” визначає види дисциплінарних проступків адвоката, серед яких є і порушення адвокатом правил адвокатської етики.

І підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Зростає тенденція, що близько 70% сторін мають своїх представників. Іноді кількість представників сягає кількості 4 осіб.

Відповідно до частини 1 статті 38 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, скаржник звертається до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за адресою робочого місця адвоката, яка розміщена в ЄРАУ.

Підставою для подачі скарги не може бути отримання адвокатом негативного рішення по справі.

Обов’язок доведення тих доводів, які наведені в скарзі покладені на скаржника.

В частині 2 статті 38 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” надана можливість, члену дисциплінарної палати, який проводить перевірку відомостей, подати запити до установ та організацій для отримання певної інформації.

Член дисциплінарної палати, отримавши скаргу з усіма додатками, направляє її адвокату і пропонує надати свої пояснення.

Стосовно принципу адвокатської таємниці, строки притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності не застосовуються.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення ПАЕ:

 • дисциплінарні стягнення лише за винні порушення
 • адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА
 • адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку
 • звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

Основні принципи адвокатської етики

1.Незалежність та свобода адвоката у здійснені адвокатської діяльності

 • Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
 • Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

2. Дотримання законності

 • Адвокат в своїй професіональній діяльності не має права вдаватись до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству на ПАЕ.
 • Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення правопорушень, або іншим чином умисно сприяти їх вчиненню його клієнтом або іншими особами.

3. Пріоритет інтересів клієнта

 • Незалежність адвоката від клієнта.
 • Перевага інтересів клієнта в межах дотримання принципу законності.
 • Намагання в досудовому та позасудовому порядках врегулювання спорів між клієнтами та іншими особами.
 • Повага щодо свободи вибору клієнтом захисника та неперешкоджання.

4. Неприпустимість конфлікту інтересів

 • Конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами та обов’язками перед клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків , а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

У разі виникнення конфлікту інтересів, в правилах адвокатської етики, на певних стадіях також передбачені певні дії, які повинні вчинити адвокати.

5. Конфіденційність як предмет адвокатської етики – необхідна та щонайважливіша передумова довірчих відносин між адвокатом і клієнтом.

 • Коло осіб на яких розповсюджується адвокатська таємниця – адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання, помічник адвоката, стажист та інша особа, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом (бюро, об’єднанням) у зв’язку з наданням професійної правничої допомоги або зверненням особи за правовою допомогою.
 • Обов’язок адвоката щодо інформування та попередження щодо дотримання принципу конфіденційності

Адвокат зобов’язаний проінформувати осіб, які мають доступ до адвокатської таємниці та попередити їх щодо неможливості розповсюдження інформації. Така заява повинна бути складена письмово.

Адвокатською таємницею є:

 • факт звернення особи за правовою допомогою
 • будь-яка інформація, що стала відома у зв’язку з наданням професійної правничої (правової) допомоги або зверненням особи за правовою допомогою
 • зміст будь-якого спілкування, листування та інших комунікацій ( в тому числі з використанням засобів зв’язку)
 • зміст порад, консультацій, роз’яснень, документів, відомостей, матеріалів, речей, інформації, підготовлених, зібраних, одержаних або отриманих від клієнта в рамках професійної правничої (правової) допомоги.

Адвокат не несе відповідальності за відмову будь-яким особам, органам і установам в розкритті адвокатської таємниці і наданні доступу до неї за наявності дозволу клієнта або особи, яка звернулася за професійною(правничою) допомогою на розкриття адвокатської таємниці.

В такому разі, адвокат може, але не зобов’язаний розкривати адвокатську таємницю.

6. Компетентність та добросовісність

 • Високий рівень професійної підготовки, підвищення кваліфікації
 • Ґрунтовне знання чинного законодавства та практики його застосування
 • Опанування тактики, методів та прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва

Рекомендується ретельна підготовка документів та високі вимоги до помічників, стажистів та технічного персоналу.

Чому? Тому що велика кількість адвокатів працює так, що документи їм готують їхні помічники.

8. Повага до адвокатської діяльності

9. Чесність та добропорядна репутація

10. Вимоги до рекламування адвокатської діяльності

Рекламні матеріали про адвокатську діяльність (та будь-які інші матеріали такі як бланки, візитівки та інше)

1. Не можуть містити:

 • оціночних характеристик відносно адвоката
 • критики адвокатами інших адвокатів
 • заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів
 • вказівок, які можуть сформувати уявлення, що діяльність саме цього адвоката характеризується рисами і показниками, притаманними, в дійсності, адвокатурі як такій

2. Мають бути об’єктивними, достовірними, відповідати естетичним вимогам