Рада адвокатів України визнала неповноважним членом РАУ від міста Києва Ігоря Черезова

Про це йдеться у рішенні Ради адвокатів України №127 від 15 грудня 2021 року “Про наслідки звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. щодо обрання представника адвокатів міста Києва до складу Ради адвокатів України”.

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в України регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 – (далі Закон No5076-VI).

За приписами статті 2 Закону No5076-VI, адвокатура України – недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення
питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське
самоврядування.

За приписами статті 46 Закону No5076-VI, організаційними формами адвокатського самоврядування є конференція адвокатів регіону (Автономної
Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), рада адвокатів
регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Рада адвокатів України, з’їзд адвокатів України.

Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста
Севастополя), рад адвокатів регіону (Автономної Республіки Крим, області,
міста Києва, міста Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста
Севастополя), Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста Севастополя), Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з’їзду адвокатів України.

З’їзд адвокатів України є вищим органом адвокатського самоврядування України (ст. 54 Закону No5076-VI).

У період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України. Повноваження і порядок роботи якої визначаються Законом та положенням про Раду адвокатів України, що затверджується з’їздом адвокатів України (ст. 55 Закону No5076-VI).

Згідно п. 2 розділу ІІ Положення про Раду адвокатів України, затвердженого Установчим З’їздом адвокатів України 17.12.2012 р. (зі змінами) Рада адвокатів України виконує функцію вищого органу Національної асоціації адвокатів України в період між з’їздами адвокатів України.

Рада адвокатів України є колегіальним органом, законодавчо визначеною
формою роботи якого є засідання, які скликаються для прийняття відповідних
рішень, за своєю природою повноваження Ради адвокатів України являють
собою дискреційні повноваження та виключну компетенцію уповноваженого
органу адвокатського самоврядування.

До складу Ради адвокатів України входять тридцять членів: по одному представнику від кожного регіону, які обираються конференцією адвокатів
регіону, та голова і два заступники голови, які обираються шляхом голосування
з’їздом адвокатів України.

Строк повноважень голови, заступників голови, секретаря і членів Ради адвокатів України становить п’ять років.

Рада адвокатів України, як колегіальний орган виконує функції адвокатського самоврядування, які спрямовані на забезпечення завдань адвокатського самоврядування та належної роботи усіх органів адвокатського самоврядування.

До виключною компетенції (повноважень) Ради адвокатів України належить визначення квоти представництва, порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів; затвердження регламенту конференції адвокатів регіону. Рада адвокатів України сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність та сприяє забезпеченню гарантії адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів; виконує інші функції відповідно до Закону No5076-VI та рішень з`їзду адвокатів України (ч.4 ст. 55 Закону).

В силу частини 1, 3 статті 57 Закону No5076-VI рішення Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами та набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішеннями.

Конференція адвокатів регіону, адреса робочого місця яких знаходиться відповідно в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі та відомості про яких включено до Єдиного реєстру адвокатів України, є вищим органом адвокатського самоврядування в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Квота представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону затверджуються Радою адвокатів України (стаття 47 Закону).

Конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів конференції (ч.4 ст.47 Закону).

До повноважень конференції адвокатів регіону належать, у тому числі, обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, дострокове відкликання їх з посад (стаття 47 Закону).

Конференція адвокатів регіону здійснює розгляд та затвердження звіту ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, висновків ревізійної комісії адвокатів регіону, представників адвокатів регіону у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури і Ради адвокатів України.

Конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі (частина 6 статті 47 Закону).

Головою НААУ, РАУ Ізовітовою Л.П. на підставі ст.55 Закону No5076-VI, п. 1.17 частини першої розділу ІІІ Положення про Раду адвокатів України, створена Робоча група у складі: Кухаря О.І. (Голова Робочої групи), Гвоздія В.А., Калюжної Б.В., Афанасієва Р.В., Лазарчук Г.В., Колеснікова І.В., Руденко Г.А., Удовиченка С.В. для дослідження та аналізу результатів проведення конференцій адвокатів регіонів у 2021 році (Дніпропетровської, Донецької, Чернігівської областей та конференції адвокатів міста Києва) на предмет дотримання вимог статті 47 Закону No5076-VI та прийнятих рішень Ради адвокатів України.

Рада адвокатів України на своєму засіданні 15.12.2021 р. за результатами вивчення та аналізу Робочою групою протоколів конференцій адвокатів
регіонів за 2021 рік, які надійшли до НААУ, РАУ, заслухала доповідь Голови
Робочої групи Кухаря О.І., та членів даної Робочої групи щодо відповідності
вимогам Закону No5076-VI рішень вищевказаних конференцій затвердженим
квотам висунення делегатів, затвердженим Порядкам та Регламентам їх
проведення.

Копії протоколів конференцій адвокатів Дніпропетровської, Донецької, Чернігівської областей та конференції адвокатів міста Києва, які скеровані на
адресу НААУ, РАУ долучені до роздаткових матеріалів, як робочі матеріали питання, яке винесено на засідання Ради адвокатів України та безпосередньо
досліджені членами Ради адвокатів України.

Досліджуючи питання наслідків звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва (далі – Конференція) проведеної 07.11.2021 р., Радою адвокатів України заслухано членів робочих органів Конференції: Шутого С.М. – головуючого, Нікітюк К.О. – секретаря Конференції, Ярош З.В. – голову лічильної комісії Конференції, Соколовську О.В. – голову мандатної комісії Конференції, Красника В.В. – секретаря мандатної комісії Конференції, обраних Конференцією – Голову Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К. та представника у Раді адвокатів України від міста Києва – Черезова І.Ю.

Рішенням Ради адвокатів України No155 від 11.06.2016 р., скликано Конференцію адвокатів міста Києва, утворено організаційний комітет з проведення конференції адвокатів міста Києва у складі адвокатів (за їх особистою згодою): Черезова І.Ю. (голова), Сердюка В.А., Смирнова А.О., Голодняка М.В., Солодка Є.В., Циганкова А.І., Назаренко Д.Л., встановлено квоту представництва делегатів на Конференцію – 1 делегат від 20 адвокатів, адреси робочого місця та відомості про яких включені до ЄРАУ у місті Києві, відповідно до затвердженого Радою адвокатів України Порядку ведення ЄРАУ та відомостей ЄРАУ станом на день прийняття Радою адвокатів України, затверджено Порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів міста Києва та Регламент конференції адвокатів міста Києва.

Конференцією адвокатів міста Києва від 08.10.2016 р. було обрано строком на 5 років голову Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К.; кількісний та персональний склад Ради адвокатів міста Києва; голову Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м.Києва Орлова І.Ф.; сформовано кількісний та персональний склад кваліфікаційної та дисциплінарної палати КДКА м.Києва; обрано голову та членів ревізійної комісії адвокатів міста Києва; представника адвокатів міста Києва до складу Ради адвокатів України – Черезова І.Ю. та представника до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури – Кострюкова В.І.

П’ятирічний строк повноважень обраних на вищезазначеній конференції членів органів адвокатського самоврядування сплинув 08.10.2021 р., у тому числі і представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України Черезова І.Ю.

Однак, адвокат Черезов І.Ю. продовжував свою діяльність, як представник адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України в силу інституціонального континуїтету Національної асоціації адвокатів України та організаційних форм адвокатського самоврядування до проведення нової конференції адвокатів міста Києва – 07.11.2021 р.

27.10.2021 р. Рада адвокатів України рішенням No113 «Про повноваження органів та членів адвокатського самоврядування міста Києва», роз’яснила, що
періодичність проведення виборів до органів адвокатського самоврядування є складовою правового принципу виборності, визнаного законодавством про
адвокатуру та адвокатську діяльність.

Більше того, Рада адвокатів України зазначила, що відповідно до рішення «Про затвердження роз’яснення щодо інституціонального континуїтету Національної асоціації адвокатів України та організаційних форм адвокатського самоврядування No69 від 21.09.2020 р., дія рішення розповсюджується на
органи адвокатського самоврядування міста Києва і їх членів та вони продовжують виконувати свої повноваження до 07.11.2021 р. або до початку
діяльності новосформованих органів адвокатського самоврядування та обрання їх нових членів конференцією адвокатів міста Києва».

06.09.2021 р. Радою адвокатів міста Києва ухвалено рішення No2303 про скликання звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва з наступним
порядком денним:

 • – розгляд та затвердження звіту Ради адвокатів міста Києва за 2016-2021рр.;
 • – розгляд та затвердження звіту Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва за 2016-2021 рр.;
 • – розгляд та затвердження висновку ревізійної комісії адвокатів міста Києва за 2016-2021 рр.;
 • – розгляд та затвердження висновку представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України за 2016-2021 рр.;
 • – розгляд та затвердження висновку представника адвокатів у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за 2016-2021 рр.;
 • – обрання Голови Ради адвокатів міста Києва;
 • – визначення кількості та обрання членів Ради адвокатів міста Києва;
 • – обрання Голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва;
 • – визначення кількості та обрання членів кваліфікаційної та дисциплінарної палат Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва;
 • – обрання Голови Ревізійної комісії адвокатів міста Києва;
 • – визначення кількості та обрання членів Ревізійної комісії адвокатів міста Києва;
 • – обрання представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України;
 • – обрання представника адвокатів міста Києва у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
 • – затвердження штатного розпису і кошторису Ради адвокатів міста Києва;
 • – затвердження штатного розпису і кошторису Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва;
 • – різне.

Листом вих.No4308 від 07.09.2021 р. у відповідності до ст.ст. 47, 55 Закону No 5076-VI, рішення Ради адвокатів міста Києва No2303 від 06.09.2021 р. скеровано до Ради адвокатів України для затвердження порядку висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіону, регламенту конференції адвокатів регіону і встановлення квоти представництва.

Рішенням Ради адвокатів України No82 від 10.09.2021 р. затверджено Порядок висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, Регламент звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва та встановлено квоту представництва», зі змінами внесеними на підставі рішення
Ради адвокатів України No 99 від 11.09.2021 р.

Порядок висування та обрання Конференції визначає, що загальні збори адвокатів в регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста) для обрання делегатів на Конференцію проводяться із урахуванням адреси робочих місць адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста). Квота обрання делегатів на зборах адвокатів регіону визначається виходячи із кількості адвокатів у відповідних районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста, але не менше п’яти делегатів від кожного району області, міста обласного підпорядкування. району міста за даними ЄРАУ, згідно списку, сформованого Секретаріатом Ради адвокатів України.

Участь у зборах адвокатів, що проводяться з метою обрання делегатів на Конференцію, відповідно до затверджених Радою адвокатів України цього
Порядку, Регламенту Конференції та квоти представництва (1делегат від 24 адвокатів), беруть адвокати, адреси робочого місця та відомості про яких включені до ЄРАУ у місті Києві згідно списків, сформованих Секретаріатом РАУ, за умови виконання ними вимог Закону No5076-VI та рішень Ради адвокатів України щодо професійних обов’язків адвоката.

Участь у Конференції беруть делегати, обрані за затвердженою квотою представництва на загальних зборах адвокатів регіону (районах області, містах
обласного підпорядкування, районах міста) (пункти 3,4 Порядку), адреси
робочого місця та відомості про яких включені до ЄРАУ у місті Києві, за умови
виконання ними вимог Закону No5076-VI та рішень Ради адвокатів України
щодо професійних обов’язків адвоката.

На членів органів адвокатського самоврядування регіону покладається
організаційно-технічне забезпечення проведення Конференції та звітування
перед Конференцією, відповідно до частини 5 ст. 47 Закону No5076-VI, а саме:
головою та членами ради адвокатів регіону, головою та членами КДКА регіону,
головою та членами ревізійної комісії адвокатів регіону, представниками
адвокатів регіону у складі РАУ та ВКДКА.

Делегат Конференції вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах адвокатів у регіоні (районах області, містах обласного підпорядкування, районах міста). У разі, якщо на збори прибув лише один – п’ять адвокатів, вони є делегатами та включаються до списку делегатів конференції за довідкою особи, визначеною відповідальною за проведення цих зборів уповноваженою особою.

Протокол зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію повинен містити інформацію про кількість учасників зборів адвокатів з обрання делегатів на Конференцію, про обраних для участі у Конференції із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номеру і дати свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, адреси, засобів зв’язку, інших відомостей про хід зборів.

Протокол зборів підписується головою та секретарем зборів та в день проведення зборів передається голові ради адвокатів міста Києва Рябенку П.К.

Організація реєстрації делегатів Конференції покладається на раду адвокатів регіону і здійснюється уповноваженими радою адвокатів регіону делегатами, згідно реєстраційних списків делегатів, при умові подання ними свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю, витягів з ЄРАУ та документів, що посвідчують особу. Керівник групи реєстрації посвідчує факт реєстрації. а також правильність відомостей, вказаних в реєстраційному списку, власним підписом.

Конференція є повноваженою за умови участі у ній більше половини делегатів, які мають право брати участь у конференції (кворум).

Конференцію відкриває Голова ради адвокатів регіону та повідомляє про кількість делегатів, які прибули на початок роботи конференції згідно відомостей, наданих керівником групи реєстрації.

У разі встановлення правомочності Конференції (кворуму) та після повідомлення про можливість розпочати роботу конференції, остання обирає із
свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення,
складення протоколу, а також членів лічильної комісії, які забезпечують
голосування та підрахунок результатів голосування, та мандатну комісію для
перевірки повноважень делегатів Конференції.

Голосування на Конференції відбувається простим відкритим або таємним (за рішенням конференції) голосуванням. Рішення вважається прийнятим за умови, якщо за нього проголосувало більшість делегатів, присутніх на конференції.

Регламент Конференції визначає, що Рада адвокатів міста Києва складає список делегатів Конференції на підставі протоколів зборів адвокатів по висуненню та обранню делегатів Конференції та довідок уповноважених радою адвокатів осіб, який одночасно є реєстраційним списком адвокатів, які беруть участь у Конференції.

Процедурні питання проведення конференції відповідно до затвердженого Регламенту визначають, що прізвища делегатів Конференції адвокатів вносяться до реєстраційного списку делегатів, за умови виконання такими адвокатами (делегатами) вимог Закону No5076-VI та рішень Ради адвокатів України щодо професійних обов’язків адвоката, реєстраційний список делегатів підписується відповідальною за їх складання особою.

Рада адвокатів регіону із числа адвокатів – делегатів конференції визначає осіб, які проводять реєстрацію делегатів Конференції. Із їх числа обирається керівник та секретар групи реєстрації.

При цьому реєстраційний список делегатів конференції передається керівнику групи реєстрації, який за результатами реєстрації делегатів конференції складає протокол, який підписується керівником та секретарем групи реєстрації. Керівник групи реєстрації посвідчує факт реєстрації та правильність відомостей, вказаних у реєстраційному списку, власним підписом.

Керівник групи реєстрації передає голові ради адвокатів регіону відомості щодо кількості делегатів обраних, і тих, які зареєструвалися, повідомляє конференцію про наявність (відсутність) кворуму.

Голова ради адвокатів регіону у разі наявності кворуму відкриває конференцію і пропонує обрати головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення та складення протоколу, членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування, а також членів мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів конференції.

07.11.2021 р. у приміщенні бізнес центру «Леонардо» 2-й поверх, конференційна зала (м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 17/52А,) розпочала свою роботу Звітно-виборна конференція адвокатів міста Києва (далі – Конференція).

Нотаріальну фотокопію протоколу Конференції від 07.11.2021 р. Рада адвокатів міста Києва скерувала на адресу НААУ за вих. б/н від 10.11.2021р.

Протокол Конференції від 07.11.2021 р. (далі за текстом – Протокол від 07.11.2021 р.) підписаний головуючим Конференції Сергієм Шутим та секретарем Конференції адвокатом Катериною Нікітюк.

Підписи голови та секретаря Конференції від 07.11.2021 р. засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чумак Ю.П. та зареєстровані в реєстрі за No 1729, 1730.

Збори адвокатів міста Києва по районах у місті Києві щодо обрання делегатів на Конференцію проведені 31.10.2021 р.

Відповідно до рішення Ради адвокатів міста Києва No2424 від 05.11.2021р., Рада адвокатів міста Києва на виконання п.17 Порядку висування та обрання делегатів Конференції (рішення РАУ No82 від 10.09.2021 р.), після перевірки
протоколів загальних зборів та довідок уповноважених радою адвокатів регіону
осіб, на своєму засіданні склала та затвердила список делегатів Конференції
адвокатів міста Києва.

Список основних делегатів та запасних делегатів Радою адвокатів міста Києва офіційно передано до НААУ та опубліковано на офіційному веб-сайті.

Згідно протоколів зборів адвокатів по районах у місті Києві по висуванню та обранню делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва обраними є – 241 основний делегат, – 88 запасних делегатів (інформація з протоколу від 07.11.2021 р.).

З протоколу від 07.11.2021 р. встановлено, що група реєстрації делегатів Конференції під головуванням Кравчука С.М., секретаря Омелян В.О. доповіла, що на Конференцію прибули та зареєструвались у реєстраційному списку 223
делегата, у зв’язку із відсутністю частини основних делегатів, зареєстровано
відповідно до списку 14 запасних делегатів.

На сторінці No3 протоколу від 07.11.2021 р. голова Ради адвокатів міста Києва Рябенко П.К. роз’яснив порядок заміни основних делегатів запасними, запропонував зареєструватися запасним делегатам. У подальшому керівник
групи реєстрації делегатів Конференції Кравчук С.М. повідомив, що внаслідок
відсутності частини основних делегатів, відбулась заміна наступними
запасними делегатами, відповідно до реєстраційного списку запасних делегатів
конференції.

Порядок денний конференції від 07.11.2021 р. оголошений головуючим Конференції Шутим С.М., проте на голосування та затвердження делегатами
Конференції не поставлений.

Більше того, 15.12.2021 р. на засіданні Ради адвокатів України голова мандатної комісії Конференції від 07.11.2021 р. адвокат Соколовська О.В. та секретар мандатної комісії Красник В.В. надали інформацію про те, що на вимогу мандатної комісії, голова ради адвокатів міста Києва Рябенко П.К. не передав їм протоколи районних загальних зборів адвокатів міста Києва, що унеможливило мандатній комісії об’єктивно, повно та всебічно перевірити повноваження зареєстрованих делегатів, як основних так і запасних, та провести заміну тимчасових посвідчень на мандат делегата Конференції.

Голова ради адвокатів міста Києва Рябенко П.К. на засіданні Ради адвокатів України підтвердив вищенаведену інформацію про те, що мандатній комісії не передано такі документи, та вказав, що рада адвокатів міста Києва самостійно перевірила протоколи районних загальних зборів міста Києва та підтвердила повноваження делегатів Конференції, а тому зазначені протоколи не повинні були передаватись мандатній комісії для перевірки повноважень делегатів, оскільки на його думку (Рябенка П.К.), такі вимоги не передбачені Порядком висування та обрання делегатів Конференції та Регламентом Конференції.

У свою чергу, Регламент Конференції визначає, що рада адвокатів міста Києва лише складає список делегатів конференції на підставі протоколів зборів
адвокатів по висуненню та обранню делегатів конференції та довідок уповноважених радою адвокатів осіб, який одночасно є реєстраційним списком
адвокатів, які беруть участь у конференції.

Процедурні питання проведення конференції відповідно до затвердженого Регламенту визначають, що прізвища делегатів конференції адвокатів вносяться до реєстраційного списку делегатів, за умови виконання такими адвокатами (делегатами) вимог Закону No5076-VI та рішень Ради адвокатів України щодо професійних обов’язків адвоката, реєстраційний список делегатів підписується відповідальною за їх складання особою.

Рада адвокатів регіону із числа адвокатів – делегатів конференції визначає осіб, які проводять реєстрацію делегатів конференції. Із їх числа обирається керівник та секретар групи реєстрації.

При цьому реєстраційний список делегатів конференції передається керівнику групи реєстрації, який за результатами реєстрації делегатів конференції складає протокол, який підписується керівником та секретарем групи реєстрації. Керівник групи реєстрації посвідчує факт реєстрації та правильність відомостей, вказаних у реєстраційному списку, власним підписом.

Керівник групи реєстрації передає голові ради адвокатів регіону відомості щодо кількості делегатів обраних, і тих, які зареєструвалися, повідомляє конференцію про наявність (відсутність) кворуму.

Голова ради адвокатів регіону у разі наявності кворуму відкриває конференцію і пропонує обрати головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення та складення протоколу, членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування, а також членів мандатної комісії для перевірки повноважень делегатів Конференції.

Для перевірки повноважень делегатів конференція формує мандатну комісію, яка перевіряє повноваження зареєстрованих делегатів і проводить заміну тимчасових посвідчень на мандат делегата конференції; доповідає (Голова мандатної комісії) конференції про кількість обраних делегатів. Конференція затверджує доповідь мандатної комісії. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки після визнання конференцією повноважень делегатів на підставі доповіді Голови мандатної комісії (п. 4.19 Регламенту).

Відповідно до частини 4 ст. 47 Закону No5076-VI конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини
делегатів конференції.

В означеній ситуації норма Закону визначає імперативне правило стосовно того, що легітимність результатів голосування конференції може бути досягнута лише за виконання умови перевищення кількості присутніх на конференції над математичним числом більше половини (241:2 = 121+1 = 122). Отже, за наявності 122 делегатів та більше конференція є повноважною (кворум конференції).

Згідно даних протоколу, у роботі Конференції від 07.11.2021 р. взяло участь 237 делегатів, тобто більше половини адвокатів, які за повідомленням керівника реєстраційної групи зареєструвались в якості делегатів конференції згідно реєстраційного списку.

Конференція від 07.11.2021 р. визначила себе повноваженою, бо в її роботі взяли участь 237 делегатів із 241 обраного на конференції делегата.

Під час голосування на конференції з відповідних питань, підрахунок голосів присутніх на Конференції від 07.11.2021 р. можливий лише за цілими натуральними числами, тобто числами, які виникають природнім чином при лічбі, є відмінними від нуля та не мають дробових значень після коми.

Таким чином, більшість голосів делегатів при голосуванні з відповідного питання має місце лише у тому разі, коли округлення числа голосів яке утворюється при підрахунку більшості голосів можливе лише у бік збільшення, оскільки у протилежному випадку (округлення в бік зменшення до найближчого натурального числа) призведе до порушення вимог частини 6 статті 47 Закону No5076-VI.

Відповідно до частини 6 ст. 47 Закону No5076-VI конференція адвокатів регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів делегатів конференції, які беруть участь у її роботі.

Таким чином, мінімальна більшість голосів на Конференції від 07.11.2021р. становитиме (237:2=118,5 рахується 119 голосів, що є половиною, та виходячи з вимог закону щодо більшості рахуємо 119+1 = 120 голосів делегатів складатиме більшість голосів).

Регламентом Конференції у пункті 4 «Процедурні питання проведення Конференції» вказано, що конференція адвокатів регіону є повноважною за
умови участі у ній більшості половини делегатів, які мають право брати участь у конференції (кворум).

Пункт 4.23 Регламенту також встановлює, що рішення конференції приймаються більшістю голосів присутніх на конференції делегатів. У разі, коли рішення конференції приймається таємним голосування, воно оголошується лічильною комісію за результатами підрахунку голосів та заноситься до протоколу в якості рішення конференції без додаткового затвердження результатів голосування рішенням конференції.

Протокол No2 від 07.11.2021 р. мандатної комісії Конференції від 07.11.2021 р. фіксує, що делегатами з правом голосу, які отримали мандати делегатів конференції та приймали участь у голосуванні є 237 обраних та присутніх делегатів.

Відповідно до інформації, яка викладена в протоколі від 07.11.2021 р. головуючий Конференції Сергій Шутий одноосібно, без постановки на
голосування, обговорення та затвердження Конференцією, змінив порядок
прийняття рішень Конференцією та оголосив не передбачене Законом No5076-VI, Регламентом Конференції, відкрите рейтингове голосування по обранню представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України.

Виходячи із змісту положень Регламенту єдиним повноважним робочим органом конференції щодо організації та проведення процедури голосування, роз’яснення порядку голосування з питань порядку денного конференції, підрахунку голосів, визначення кількості присутніх на конференції делегатів, і визначення після встановлення кількості присутніх делегатів кворуму для голосування є лічильна комісія.

Саме лічильна комісія за результатами своєї роботи повинна фіксувати відповідні відомості та результати голосування з відповідного питання.

Із тексту протоколу від 07.11.2021 р., а також пояснень головуючого та секретаря Конференції, голови лічильної комісії Конференції, не вбачається, що лічильна комісія протягом всього часу роботи Конференції здійснювала перерахунок делегатів Конференції, які брали участь у ній на певний проміжок часу, такі записи відсутні у протоколі від 07.11.2021 р., що свідчить про незмінність кількості присутніх делегатів на Конференції, яка складала у весь час роботи Конференції – 237 делегатів.

Конференцією від 07.11.2021 р. по питанню порядку денного No12 «обрання представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України» вирішено обрати представником адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України адвоката Черезова Ігоря Юрійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю No58/245 від 29.09.2003 р., видане Кіровоградською обласною КДКА на підставі рішення No4 від 29.09.2003 р.), за якого відкритим рейтинговим голосуванням по запропонованим кандидатурам делегатами віддано «за» – 110 голосів (сторінка 57 протоколу від 07.11.2021 р.).

15.12.2021 р. голова лічильної комісії Конференції від 07.11.2021 р. адвокат Ярош З.В. на засіданні Ради адвокатів України, серед іншого повідомила, про те, що під час підрахунку голосів по голосуванню із питань порядку денного Конференції, відкритим рейтинговим способом голосування, остання на власний вибір «візуально, на око» перевіряла (контролювала) наявність більшості делегатів Конференції в залі, які брали участь у її роботі. На її думку голосування по всім питанням порядку денного відбувалося більшістю делегатів, які приймали участь у її роботі, кворум був наявний постійно. Під час підрахунку голосів за рейтингове відкрите голосування застосовано спосіб підрахунку голосів, який дає право делегатам Конференції голосувати, як за одного кандидата, так і за декількох кандидатів одночасно (простою більшістю голосів). Проголосованого рішення Конференції від 07.11.2021 р. про зміну способу голосування на відкрите рейтингового голосування – не має, оскільки, на її думку це є різновидом відкритого голосування, який запропонував (оголосив) головуючий Конференції від 07.11.2021 р.

Рада адвокатів України під час прийняття рішення враховує правову позицію Великої Палати Верховного Суду викладену у постанові від 06.05.2020р. у справі No160/9696/18, де зазначено, що у разі виникнення спору між адвокатами щодо порядку денного конференції адвокатів, місця її проведення, обирання голови та членів ради адвокатів регіону, обрання делегатів на з`їзд адвокатів України; визначення кількості членів кваліфікаційної і дисциплінарної палат КДКА, обрання голови та членів КДКА, затвердження штатного розпису і кошторису ради адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; розгляду та затвердження звіту ради адвокатів регіону, представництва делегатів на конференції адвокатів регіону, порядку формування делегацій адвокатів на цей форум, організаційного, методичного, інформаційного забезпечення ведення та контролю за внесенням відомостей до ЄРАУ, інших правовідносин, що стосуються внутрішньо статутної діяльності цієї організації, то такі спори можуть чи мають розв’язуватися в позасудовому порядку.

На ці правовідносини не поширюється не тільки юрисдикція адміністративних судів, але й компетенція судів інших юрисдикцій.

Рада адвокатів України, у свою чергу є колегіальним органом, що виконує функції адвокатського самоврядування в системі Національної асоціації адвокатів України. Систему адвокатського самоврядування складають
загальнодержавні та регіональні організаційні форми адвокатського
самоврядування, визначені ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», на які покладається виконання функцій органів
Національної асоціації адвокатів України відповідно на загальнодержавному та
регіональному рівнях.

Статутом Національної асоціації адвокатів України, який затверджений рішенням Звітно-виборного з’їзду адвокатів України 2017 року від 09.06.2017 р. визначено, що Національна асоціація адвокатів України (далі – НААУ) є всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, створена на засадах професійної належності для сприяння розвитку та зміцнення інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, ролі та авторитету адвокатури в суспільстві, захисту прав і законних інтересів членів Організації.

Отже, у статті 47 Закону No5076-VI законодавець чітко розрізнив порядок
визначення повноважності конференції адвокатів регіону для початку її роботи
(кворум для початку роботи конференції) та прийняття участі у голосуванні та
підрахунку голосів для прийнятності (законності) прийнятих рішень, які мають
юридичні наслідки для інституту адвокатури (більшість голосів делегатів, які
приймають участь у роботі конференції).

Таким чином, більшість голосів необхідних для обрання адвоката Черезова І.Ю. як представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України повинна становити мінімально 120 голосів (119+1), для того, щоб вважати відповідного кандидата обраним, а рішення з цього приводу Конференції від 07.11.2021 р., таким, яке породжує юридичні наслідки.

Згідно протоколу від 07.11.2021 р. по питання порядку денного No4 «Розгляд та затвердження висновку представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України за 2016-2021 рр.» делегатами Конференції «за – 224» голосами, затверджено висновок представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України адвоката Черезова І.Ю. за 2016-2021 рр. (сторінка 23 протоколу від 07.11.2021 р.).

21.09.2020 р. Рада адвокатів України рішенням No 69 «Про затвердження
роз’яснення щодо інституціонального контитуїтету Національної асоціації
адвокатів України та організаційних форм адвокатського самоврядування» роз’яснила, що продовження строків повноважень органів адвокатського самоврядування має становити виключення і допускається лише за наявних підстав, які виключають можливість проведення безперешкодного та безпечного для життя та здоров’я осіб відповідних виборів, як-от неможливість вчасного проведення таких виборів в умовах пандемії.

Отже, принцип інституціонального континуїтету Національної асоціації адвокатів України та організаційних форм адвокатського самоврядування, обумовлює, що органи адвокатського самоврядування та їх члени продовжують виконувати свої повноваження до початку діяльності новосформованих органів адвокатського самоврядування та обрання їх нових членів.

07.11.2021 р. делегатами Конференції по питання порядку денного No12 «Обрання представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України»
висунуто 2 (дві) кандидатури серед адвокатів міста Києва: адвокатів
Черезова Ігоря Юрійовича та Бойка Артема Миколайовича, що вказує на факт голосування (обрання) за нового представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України на місце (посаду), яка на дату голосування є вакантною.

Регламент Ради адвокатів України, який затверджений рішенням Ради адвокатів України No 115 від 30.08.2014 р. (із змінами та доповненнями) у пункті 6.1.3. Розділу 6 Регламенту визначає, що повноваження члена Ради адвокатів України припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його обрано.Таким чином, строк повноважень представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України адвоката Черезова Ігоря Юрійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю No 58/245 від 29.09.2003 р., видане Кіровоградською обласною КДКА на підставі рішення No 4 від 29.09.2003 р.), який становить п’ять років (2016-2021 рр.) припинився у зв’язку із закінченням строку на який його було обрано, а рішення інституціонального континуїтету Національної асоціації адвокатів України та організаційних форм адвокатського самоврядування припинило свою дію стосовно адвоката Черезова І.Ю. – 07.11.2021 р.Регламент Ради адвокатів України, який затверджений рішенням Ради адвокатів України No 115 від 30.08.2014 р. (із змінами та доповненнями) у пункті 6.1.3. Розділу 6 Регламенту визначає, що повноваження члена Ради адвокатів України припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його обрано.

Рада адвокатів України, заслухавши та обговоривши інформацію голови Робочої групи із дослідження результатів проведених конференцій адвокатів регіонів у 2021 році Кухаря О.І., вислухавши головуючого Конференції Шутого С.М., секретаря Конференції Нікітюк К.О., голову лічильної комісії Конференції Ярош З.В., голову мандатної комісії Конференції Соколовську О.В., голову Ради адвокатів міста Києва Рябенка П.К., врахувавши пропозиції та зауваження інших членів Ради адвокатів України, раніше прийнятих рішень Ради адвокатів України з пов’язаних питань, керуючись статтями 43, 45, 47, 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

 • В силу частини 6 статті 47 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визнати адвоката Черезова Ігоря Юрійовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю No 58/245 від 29.09.2003 р., видане Кіровоградською обласною КДКА на підставі рішення No 4 від 29.09.2003 р.) таким, який не набув повноважень представника адвокатів міста Києва у складі Ради адвокатів України, у зв’язку із не набранням ним більшості голосів делегатів, які приймали участь у звітно-виборній конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р., відповідно до затвердженого рішенням Ради адвокатів України No82 від 10.09.2021 р. (зі змінами внесеними на підставі рішення Ради адвокатів України No 99 від 11.09.2021 р.) Порядку висування та обрання делегатів звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва, Регламенту звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва та встановленої квоти представництва», та визнати рішення звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.2021 р. в цій частині таким, яке не набуло та не має юридичних наслідків.