ВП ВС відступила від висновку щодо неможливості надання ОСББ для ознайомлення співвласнику документів, які мають персональні дані членів

Персональні дані співвласників та інших фізичних осіб, отримані ОСББ в процесі його діяльності, є конфіденційною інформацією з відповідним правовим режимом. Персональні дані співвласників та інших фізичних осіб не підлягають наданню ОСББ для ознайомлення співвласнику як конфіденційна інформація, згода на поширення якої не надавалась у встановленому законом порядку.

ОСББ має надати співвласнику для ознайомлення документи, інформацію, визначені Законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», а також статутом ОСББ, з вилученням з них персональних даних співвласників багатоквартирного будинку та інших фізичних осіб як конфіденційної інформації.

Велика Палата Верховного Суду розглянула касаційну скаргу ОСББ «Кришталь» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 серпня 2023 року та рішення Господарського суду Черкаської області від 20 квітня 2023 року у справі за позовом ОСОБА_1 до ОСББ «Кришталь» про зобов’язання вчинити дії, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 01 липня 2010 року ОСОБА_1 є власником квартири за АДРЕСА_1.

Згідно з довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України за АДРЕСА_1, зареєстровано ОСББ «Кришталь».

ОСОБА_1 звернувся до ОСББ «Кришталь» з вимогою надати для ознайомлення статут, фінансові звіти, протоколи загальних зборів з додатками, протоколи засідання правління, книгу обліку членів, а також документи, які, на думку позивача, стосуються діяльності ОСББ «Кришталь», та надати можливість робити з них виписки, копії (фотокопії).

Однак, як стверджує ОСОБА_1, відповіді на вказані заяви та визначені документи для ознайомлення відповідач не надав, чим, на думку позивача, порушив його права, що відповідно стало підставою для звернення до суду із цим позовом.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суди попередніх інстанцій дійшли висновків про те, що нормами чинного законодавства не передбачено обмежень щодо обсягу надання інформації, яку просить надати позивач, у тому числі про діяльність ОСББ.

ПОЗИЦІЯ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Права співвласників передбачені статтями 10, 14 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» (далі – Закон про ОСББ) , статтею 6 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі – Закон про особливості здійснення права
власності), а також статутом ОСББ.

За наведеними нормами Закону про ОСББ та Закону про особливості здійснення права власності (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) співвласник має право: 1) знайомитися з: рішеннями (протоколами) загальних зборів, робити з них виписки, копії; листками опитування, робити з них копії; 2) знайомитись із затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії; 3) одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об’єднання; 4) одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання; 5) безоплатно одержувати інформацію про суб‘єктів права власності на всі квартири та нежитлові приміщення у багатоквартирному будинку і площу таких квартир та приміщень у порядку і межах, визначених законом. Об’єднання на вимогу співвласника зобов‘язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Аналогічні права співвласників (яким є позивач у справі, що розглядається) щодо ознайомлення з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами, та можливості робити з них виписки, копії; одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність ОСББ; зобов`язання ОСББ надати співвласнику для ознайомлення всі свої фінансові звіти – передбачені також статутом ОСББ «Кришталь».

ОСОБА_1 просив надати для ознайомлення додатки до протоколів загальних зборів ОСББ «Кришталь» та можливість зробити з них виписки, копії (фотокопії).

Суд першої інстанції вказав, що такими додатками є листки опитування.

З урахуванням викладеного місцевий господарський суд правильно зазначив про те, що право позивача на ознайомлення з листками опитування передбачено пунктом 5 частини першої статті 6 Закону про особливості здійснення права власності, відповідно до якого співвласники мають право ознайомлюватися з рішеннями (протоколами) зборів співвласників, листками опитування, робити з них копії.

Отже, відповідач зобов`язаний надати ОСОБА_1 для ознайомлення додатки до
протоколів загальних зборів ОСББ «Кришталь», якими є відповідні листки
опитування.

Крім того, позивач просив відповідача надати для ознайомлення інші документи (розгорнуті банківські виписки про рух коштів, кошториси та штатний розпис, акти ревізії фінансово-господарської діяльності; акти виконаних робіт, договори на виконані роботи, документи про нарахування заробітної плати найманим працівникам ОСББ «Кришталь» за період з 2017 по 2022 роки включно), які, на думку ОСОБА_1, стосуються діяльності ОСББ «Кришталь», та надати можливість робити з них виписки, копії (фотокопії).

Обґрунтовуючи касаційну скаргу, ОСББ «Кришталь» зазначає, що законодавством передбачено надання співвласнику саме інформації про діяльність ОСББ, а не документів, які можуть містити інформацію про його діяльність, вважає, що суди попередніх інстанцій помилково ототожнили поняття про надання «інформації» та «документів, що містять інформацію».

Згідно з наведеними вище нормами Закону про ОСББ та Закону про особливості здійснення права власності співвласник має право одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність ОСББ. Аналогічне право співвласників також передбачено статутом ОСББ «Кришталь».

З аналізу статті 1 Закону України «Про інформацію» та статті 200 ЦК України вбачається, що документ містить у зафіксованому вигляді відповідну інформацію. Крім того, інформація може бути відображена в іншому вигляді шляхом фіксування відомостей та/або даних.

Отже, будь-які створені у процесі діяльності ОСББ документи можуть бути надані для ознайомлення співвласникам як такі, що містять інформацію про діяльність ОСББ.

Звідси суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку, що законодавством передбачено право співвласників на одержання інформації щодо діяльності створеного ОСББ.

Отже, доводи відповідача є необґрунтованими.

Велика Палата Верховного Суду зазначає, що право співвласника на отримання інформації про діяльність ОСББ є одним з найважливіших прав такої особи і безпосередньо пов`язане із правом на участь в управлінні ОСББ.

Реалізація співвласником своїх прав, пов`язаних з прийняттям рішень про діяльність ОСББ неможлива без необхідної і достатньої інформації для прийняття відповідних рішень.

При вирішенні питань реалізації права співвласника ОСББ на інформацію про
діяльність ОСББ слід враховувати, що витребувана співвласником інформація
змістовно має слугувати реалізації інших прав, що надаються співвласнику
Законом про ОСББ, іншими нормативними актами та статутом ОСББ.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суди попередніх інстанцій дійшли
висновків про те, що нормами чинного законодавства не передбачено обмежень
щодо обсягу надання інформації, яку просить надати позивач, у тому числі про
діяльність ОСББ.

Велика Палата Верховного Суду, зазначає, що згідно зі статтею 5 Закону про
інформацію кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Водночас право співвласника на одержання інформації не є необмеженим з огляду на таке.

Положеннями статті 2 Закону про захист персональних даних передбачено, що персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (абзац десятий).

Відповідно до частин першої, другої статті 5 Закону про захист персональних
даних об`єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути
віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною
особою.

Відповідно до частини другої статті 21 Закону про інформацію конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено
фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом (абзац перший). Відносини, пов‘язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом (абзац другий).

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її
національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження (частина друга статті 11 Закону про інформацію).

Згідно зі статтею 5 Закону про інформацію реалізація права на інформацію не
повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні,
екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та
інтереси юридичних осіб.

Частинами третьою, четвертою статті 14 Закону про ОСББ (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) також визначено, що порядок здійснення прав співвласників визначається законом. Здійснення співвласником своїх прав не може порушувати права інших співвласників.

Аналогічна норма про те, що реалізація співвласником своїх прав не може
порушувати права інших співвласників, міститься також у частині другій статті 6
Закону про особливості здійснення права власності (у редакції, чинній на момент
виникнення спірних правовідносин).

Таким чином, реалізуючи свої права, співвласник має право звернутися до ОСББ за отриманням інформації про діяльність такого ОСББ, а останнє зобов’язано надати таку інформацію в обсязі, який є достатнім для реалізації прав співвласників на участь в управлінні ОСББ, відповідно до Закону про ОСББ, Закону про особливості здійснення права власності, а також статуту об‘єднання, крім конфіденційної інформації про фізичних осіб.

Разом з тим законодавством може бути визначено інший порядок та межі надання інформації про співвласників.

Більше того, Законом України від 14 липня 2023 року № 3270-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними
будинками» внесено зміни до Закону про особливості здійснення права власності та Закону про ОСББ, зокрема щодо прав співвласників.

Отже, чинне законодавство містить обмеження щодо надання співвласникам
конфіденційної інформації про фізичних осіб. Запровадженням до статті 14 Закону про ОСББ та статті 6 Закону про особливості здійснення права власності
обмеження поширення інформації (словосполучення «крім конфіденційної
інформації про фізичних осіб») досягнуто юридичної визначеності у питанні захисту конфіденційної інформації про особу, яка включає і персональні дані.

З урахуванням викладеного Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку про те, що персональні дані співвласників та інших фізичних осіб, отримані ОСББ в процесі його діяльності, є конфіденційною інформацією з відповідним правовим режимом. Персональні дані співвласників та інших фізичних осіб не підлягають наданню ОСББ для ознайомлення співвласнику як конфіденційна інформація, згода на поширення якої не надавалась у встановленому законом порядку.

Тому ОСББ має надати співвласнику для ознайомлення документи, інформацію, визначені Законом про ОСББ та Законом про особливості здійснення права власності, а також статутом ОСББ, з вилученням з них персональних даних
співвласників багатоквартирного будинку та інших фізичних осіб як конфіденційної інформації.

З огляду на наведені у цій постанові висновки, для забезпечення ефективного
захисту прав співвласників та інших фізичних осіб і передбачуваності
правозастосовної практики Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне
відступити від висновку, викладеного у постанові Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 01 грудня 2021 року у справі № 367/1505/20 щодо неможливості надання ОСББ для ознайомлення співвласнику документів, які містять персональні дані членів ОСББ.

У цій справі суди не врахували, що позивач звернувся до відповідача за отриманням, зокрема, додатків до протоколів загальних зборів ОСББ «Кришталь» та інформації щодо діяльності ОСББ «Кришталь», яка може містити, у тому числі, персональні дані співвласників та інших фізичних осіб як конфіденційну інформацію.

Звідси позовні вимоги про надання таких документів підлягали частковому
задоволенню із застереженням про необхідність вилучення із цих документів
персональних даних співвласників та інших фізичних осіб як конфіденційної
інформації.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 09 квітня 2024 року у справі №925/1440/22 можна ознайомитись за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/118465133

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.