Новели законодавства та судової практики у корпоративних спорах. Що врахувати бізнесу: адвокат Надія Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації у Вищій школі адвокатури на тему “Новели законодавства та судової практики у корпоративних спорах: що врахувати бізнесу”, Тарасова Надія, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, радник з питань корпоративного управління в VODAFONE Україна, розповіла про корпоративне право та управління в Україні, розглянула перспективне корпоративне законодавство України.

Корпоративне право – сукупність юридичних норм, що регулюють правовий статус, порядок створення, реорганізації, ліквідації підприємницької діяльності, а також порядок і правила здійснення операцій з частками в статутному капіталі юридичних осіб різних організаційно правових форм.

Корпоративні права (згідно з Податковим Кодексом України) – права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Відповідно до постанови Верховного Суду від 24.04 2021р. про визнання права власності на частку та визначення розміру статутного капіталу то:

 • Право власності на частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю у третьої особи виникає з моменту укладання договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Закон не пов’язує момент виникнення права участі в товаристві з обмеженою відповідальністю з моментом державної реєстрації відповідних змін у складі учасників ТОВ
 • У разі відступлення частки, особа набуває права на частку внаслідок ускладнення правочину з учасником товариства, а не внаслідок його прийняття до складу учасників товариства загальними зборами чи державної реєстрації відповідних змін
 • Позовні вимоги про визнання рішення зборів ТОВ недійсним, визнання недійсним статуту чи недійсними змін до нього, визнання права власності на частку в статутному капіталі товариства не відповідають належним та ефективним способам захисту, оскільки їх задоволення не може бути підставою для внесення змін до ЄДР

Корпоративні права (згідно із Законом України «Про акціонерні товариства») – сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право:

 • На участь в управлінні акціонерним товариством
 • Отримання дивідендів
 • Отримання активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону
 • Інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами

Для надходження інвестицій у підприємство, важливим моментом є наявність корпоративного управління на цьому підприємстві.

Корпорати́вне управлі́ння :

 • – внутрішні системи, структури та процедури, що використовуються для управління та контролю підприємств
 • – система взаємодії між акціонерами (учасниками) і керівництвом компанії (акціонерного товариства, ТОВ), включаючи її наглядову раду (раду директорів), а також з іншими зацікавленими особами, з допомогою якої реалізуються права акціонерів (учасників)
 • – комплекс механізмів, що дозволяють акціонерам, учасникам (інвесторам) контролювати діяльність керівників компанії і вирішувати виникаючі проблеми з іншими групами впливу.

Необхідність корпоративного управління:

 • бізнес належить власникам
 • право керування бізнесом делеговане наглядовій раді і виконавчому органу

Вплив якості корпоративного управління на вартість підприємства може коливатися від 0% до 30%. Якщо корпоративне управління в товаристві побудоване належним чином, то ціна підприємства збільшується.

Відповідно до (ст. 14.1.40 ПКУ) вартість ділової репутації або ґудвіл — нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання найкращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Вартість ґудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника податку, щодо активів якого виник такий гудвіл. Вартість ділової репутації (гудвіл) враховується при:

 • • придбанні підприємства
 • • злитті підприємств
 • • об’єднань підприємств
 • • IPO(вихід на міжнародні біржі)
 • • Інше (залучення коштів, купівлі чи продажу акцій)

Щодо перспективного корпоративного законодавства України, то законопроект «Про акціонерні товариства» (№2493 прийнятий в першому читанні 16.06.2020р.) передбачає, що корпоративний договір – за яким акціонери товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації, є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Стороною корпоративного договору також може бути саме товариство та треті особи. Сторони корпоративного договору можуть обрати право договору, за умови дотримання положень Закону України “Про міжнародне приватне право”.

 • Загальні збори акціонерів проходять з застосуванням електронного голосування (або очно)
 • Корпоративний секретар – обов’язково для суспільників та ПрАТ більше 1000 акціонерів
 • Радник з корпоративних прав – юридична особа (дослідження, рекомендації, консультації щодо корпоративних прав) – положення до Закону «Про цінні папери та фондовий ринок”
 • Можливість обрання однорівневої та дворівневої структури управління:

– Однорівнева структура управління передбачає поєднання функцій контролю та управління за діяльністю акціонерного товариства у єдиному колегіальному органі – раді директорів виконавчі та невиконавчі директори)

– Дворівнева структура – загальні збори , наглядовий орган (наглядова рада) і виконавчий орган (колегіальний або одноосібний)

 • не обов’язково обирати РК (ревізора)
 • врегульовано питання відповідальності посадових осіб АТ(механізм відшкодування збитків, обмеження зайняття посад тощо)
 • облік часток ТОВ в системі Центрального депозитарію цінних паперів

Перспективне корпоративне законодавство України також передбачає законопроект «Про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України» (Законопроект No 5011, 01.06.2021 включено до порядку денного)

 • регулювання здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України
 • визначення порядку проведення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України
 • визначення видів діяльності, що мають стратегічне значення для національної безпеки України
 • створення Міжвідомчої комісії з питань оцінки впливу іноземних інвестицій з метою здійснення оцінки впливу таких інвестицій на національну безпеку України.

Стосовно підвідомчості корпоративних спорів, то відповідно постанови Великої Палати Верховного Суду від 13 жовтня 2020 року Велика Палата Верховного Суду відступила від правового висновку Верховного Суду України щодо непоширення юрисдикції судів на спори про оскарження рішень і дій загальних зборів кооперативу, визначивши, що такі спори підлягають розгляду в порядку господарського судочинства.

Корпоративний спір — вважається спором між юридичною особою та її учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов’язаними із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності такої особи, крім трудових спорів.