Gig-контракти для Дія Сіті: адвокат Людмила Звєрєва

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “День трудового права”, Звєрєва Людмила, адвокат, радник Crowe Mikhailenko, член Палати податкових консультантів, експерт з господарського, трудового права та податкових спорів, розповіла про Gig-контракти для Дія Сіті.

Фахівець – працівник, гіг-спеціаліст або фізична особа (фізична особа – підприємець), залучена на підставі іншого цивільно-правового чи господарсько-правового договору про виконання робіт (надання послуг) в межах здійснення видів діяльності, передбачених ч. 4 ст. 5 Закону України “ Про стимулювання розвитку цифрової економіки”.

Гіг-спеціаліст – фізична особа, яка є підрядником та (або) виконавцем за гіг- контрактом.

Працівник – особа, яка працює за трудовим контрактом на резидента Дія Сіті.

Виконавець за договором цивільно-правового характеру – фізична особа, яка надає послуги (виконує роботи) для резидента Дія Сіті за укладеним договором цивільно-правового характеру, в якому не зазначено, що він є гіг-контрактом.

Фізична особа-підприємець – особа, яка надає послуги (виконує роботи) для резидента Дія Сіті за укладеним договором господарсько-правового характеру.

При наймі працівника, резидент Дія Сіті може укладати з ним контракт як особливу форму трудового договору, спрямовану на забезпечення умов для ініціативності та самостійності працівника з урахуванням його індивідуальних здібностей і професійних навичок, підвищення взаємної відповідальності сторін.

Строк дії контракту, права, обов’язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці, умови розірвання контракту, в тому числі дострокового, та інші умови можуть встановлюватися угодою сторін.

Втрата статусу резидента Дія Сіті роботодавцем не призводить до припинення трудових відносин за трудовим контрактом та не впливає на чинність його положень та трудового контракту в цілому.

Для гіг спеціалістів при втраті компанії резидента Дія Сіті контракт автоматично припиняється.

Гіг-контракт укладається в письмовій (електронній) формі. Строк дії гіг-контракту, права, обов’язки та відповідальність сторін, винагорода гіг-спеціаліста, умови припинення гіг- контракту та інші умови визначаються за домовленістю сторін з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Внутрішні документи резидента Дія Сіті можуть бути включені до гіг-контракту шляхом посилання на них у гіг-контракті.

Резидент Дія Сіті зобов’язаний повідомляти гіг-спеціаліста про прийняті зміни до таких внутрішніх документів не пізніше, ніж за 30 днів до їх вступу в силу, якщо гіг-контрактом не визначено інший строк.

Послуги, що надаються за гіг-контрактом, можуть полягати у виконанні функцій певної посади, зокрема, функцій головного інженера, функцій відповідальної особи, що організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці.

Укладення та виконання гіг-контракту не є здійсненням підприємницької діяльності гіг-спеціаліста.

За відсутності підтверджень, що резидент Дія Сіті ввів фізичну особу в оману щодо правової природи вчиненого правочину, укладення та (або) виконання гіг-контракту не може вважатись вступом у трудові відносини.

Спори між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті розглядаються в порядку цивільного судочинства.

У гіг-контракті або внутрішніх документах резидента Дія Сіті можуть визначатися наступні умови виконання робіт (надання послуг) із урахуванням положень цього Закону:

 • час виконання робіт (надання послуг)
 • час відпочинку
 • умови перебування гіг-спеціалістів за визначеним місцем виконання робіт та за місцем здійснення діяльності резидентом Дія Сіті
 • правила резидента Дія Сіті та відповідальність за їх порушення
 • порядок обробки персональних даних
 • надання додаткових компенсаційних виплат чи гарантій
 • інші умови виконання робіт

За виконані протягом місяця роботи (надані послуги) гіг-спеціалісту виплачується винагорода у розмірі, порядку та строки, визначені сторонами в гіг-контракті, із урахуванням положень цього Закону. Розмір винагороди в гіг-контракті може визначатися в іноземній валюті. Винагорода виплачується гіг-спеціалісту у грошовій одиниці України.

За відсутності домовленості сторін щодо розміру поденної винагороди гіг-спеціаліста вважається, що сторони погодили мінімальний розмір такої винагороди, який обчислюється шляхом ділення щомісячної винагороди, визначеної в гіг-контракті, на 21.

Значення поденної винагороди використовуються виключно для цілей розрахунку компенсаційних та інших виплат, якщо інше не передбачено гіг-контрактом.

Резидент Дія Сіті не може встановлювати відповідальність гіг-спеціаліста у вигляді відрахувань чи зменшення розміру винагороди, визначеної в гіг-контракті, крім компенсації та випадків покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду, завдану майну резидента Дія Сіті з вини гіг- спеціаліста. У випадку покладення на гіг-спеціаліста відповідальності за шкоду, сума щомісячних відрахувань не може перевищувати 20 відсотків місячної винагороди гіг-спеціаліста.

Гіг-контракт укладається на невизначений строк, якщо інший строк не встановлений сторонами чи законом.

У разі продовження виконання гіг-контракту обома його сторонами після закінчення його строку, гіг-контракт вважається продовженим на такий самий строк і на таких самих умовах, якщо інше не передбачено гіг-контрактом чи законом.

Гіг-контракт може бути припинено за однією з таких підстав:

 • 1) угода сторін;
 • 2) закінчення строку гіг-контракту;
 • 3) одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту;
 • 4) одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту;
 • 5) втрата статусу резидента Дія Сіті;
 • 6) підстави, передбачені гіг-контрактом.